Syv anbefalinger til regeringens CCUS-strategi

9. juni 2021
Rambøll har sammen med DI Energi, Haldor Topsøe og mere end 30 andre virksomheder i Advisory Board for PtX/CCU udarbejdet anbefalinger til regeringens kommende strategi for CO2-fangst, anvendelse og lagring (CCUS).  

 

Foto: Cameron Venti, Unsplash

Foto: Cameron Venti, Unsplash

Kontakt

Søren Løvstad Christensen

Senior Project Manager, Energy Strategy & Planning
T: +45 51618355

Leif Laszlo Haaning

Market Director
T: +45 5161 7891
M: +45 5161 7891

Nils Christian Holm

Global Spearhead Director, Energy from Waste
T: +45 5161 8648

Fangst, lagring og brug af CO2 spiller en vigtig rolle, hvis Danmark skal nå de ambitiøse målsætninger om reduktion i CO2-udledninger i Parisaftalen og i overgangen til et nul-emissionssamfund. 

Rapporten med anbefalingerne fra de danske virksomheder peger på de markedsmuligheder og det erhvervspotentiale, der er i anvendelse og lagring af kulstof. Rapporten understreger, at det tager tid at etablere den nødvendige infrastruktur til anvendelse, transport og lagring, hvorfor det er vigtigt, at Danmark hurtigst muligt får igangsat projekter, der kan styrke værdikæden og danne rammerne for at kunne realisere klimamålsætningerne i 2030.

De syv anbefalinger er:

1. CO2-fangst bør prioriteres på kort og lang sigt
Strategien bør prioritere CO2-fangst som et værktøj og en forudsætning for at opnå vores klimamål i Danmark, og den bør tage højde for og rammesætte både de kort- og de langsigtede muligheder og potentialer. 

2. Fangst af biogen CO2 bør anerkendes som grøn
Strategien bør definere og anerkende biogen CO2 som grøn og tage stilling til etablering af internationale certificeringsordninger og standarder for CO2-fangst fra biogene kilder. Den bør endvidere forholde sig til, hvordan, hvor meget, og fra hvilke kilder biogen CO2 kan indsamles i fremtiden, samt hvordan de rigtige rammebetingelser og økonomiske incitamenter for produktion og fangst af biogen CO2 sammensættes.

3. Strategien bør understøtte national lagring – potentielt både on-, near- og offshore
Der er gode forudsætninger for CO2-lagring i Danmark. Strategien bør tage stilling til de forskellige lagertyper, prioritere løsninger som driver de laveste enhedsomkostninger og igangsætte de nødvendige undersøgelser, tests og forsøg. For at muliggøre lagring af CO2 i Danmark kræver det desuden justeringer i den danske regulering på området.

4. Der bør igangsættes storskala projekter samt skabes klarhed om de fremtidige regulatoriske rammer
Det er nødvendigt, at man som en del af strategien får igangsat større værdikædeprojekter, der kan imødekomme afhængigheder i værdikæden og etablere et marked for CO2. Strategien skal endvidere skabe klarhed omkring de fremtidige regulatoriske rammer. Dette inkluderer beslutninger om, hvordan man fremadrettet både vil lagre og anvende CO2 og skabe rammer, der muliggør begge dele, så man undgår at blive låst på én teknologisk løsning.

5. Import af CO2 fra omkringliggende lande bør indtænkes i planer for infrastrukturen
import af CO2 til Danmark giver mulighed for skalaeffekter og forsyningssikkerhed. Strategien bør indtænke det langsigtede potentiale for CO2-import og inkludere dette i planlægningen af fremtidig CCUS-infrastruktur. En forudsætning for international handel med CO2, herunder til lagring, vil være etablering af internationale standarder. Disse standarder bør undersøges og etableres i dialog med EU og industrien.

6. Strategien bør understøtte etablering af national og regional CO2-infrastruktur
Strategien bør forholde sig til etableringen af en fremtidssikker rørledning-infrastruktur i Danmark, som kan møde den langsigtede efterspørgsel på CO2 som råvare og mulig import af CO2 fra omkringliggende lande. Der bør være fokus på først at etablere netværk omkring regionale CCUS-klynger samt at forbinde disse klynger for at øge fleksibiliteten og forsyningssikkerheden. På længere sigt bør det overvejes at etablere en national rørinfrastruktur.

7. Der bør etableres effektiv finansiering og prissignaler, der skaber det økonomiske incitament til at opnå den nødvendige CO2-fangstkapacitet
Strategien bør give konkrete retningslinjer for støtte til CCUS-projekter, inkl. anvendelse af specifikke virkemidler. Strategien bør desuden forholde sig til værdiansættelsen af CO2-udledninger, inkl. negative emissioner, og sammentænke biogen CO2 med CCU og PTX.

Det forventes, at regeringens CCS-strategi kommer før sommer. 

Læs hele rapporten med anbefalingerne her.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites