Ny undersøgelse: Overraskende tidlige forskelle i børns forudsætninger for læring

10. august 2016
Allerede når børn runder deres første leveår, kan forskelle i deres sproglige og socio-emotionelle kompetencer forklares med barnets sociale miljø. Det viser den største undersøgelse på området, der nogensinde er lavet i Danmark. Bag undersøgelsen står Rambøll, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet
Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud

Børns tidlige udvikling og læring i dagtilbud

Kontakt

Hanne Nielsen

Manager
T: +45 5161 7973
M: +45 5161 7973

Line Dybdal

Director
T: +45 5161 7854
M: +45 5161 7854

En ny undersøgelse blandt ca. 9.000 børn mellem 0-6 år viser, at forskellene i børns kompetencer afhænger af mødrenes uddannelsesniveau og familiestatus.

Der er naturligvis individuelle forskelle men overordnet er konklusionen klar – de mindste børns sproglige, socio-emotionelle og tidlige matematiske kompetencer hænger sammen med barnets sociale miljø. Samtidig er forskellene næsten konstante fra vuggestue til børnehavebarn, hvilket indikerer, at en større andel af børn med svage kompetencer ikke opnår samme forudsætninger for senere læring som de øvrige børn i dagtilbuddet.

Ifølge undersøgelsen er det børn af mødre med korterevarende uddannelse, børn af enlige mødre og børn med ikke-vestlig baggrund, som gennemsnitligt har svagere sproglige og tidlige matematiske kompetencer end børn af mødre med længerevarende uddannelser, børn af samlevende forældre og børn med vestlig baggrund. Der er således både et- og tosprogede børn med svage sproglige kompetencer og et- og tosprogede med stærke socio-emotionelle kompetencer, men andelen med svage socio-emotionelle kompetencer er højere blandt de tosprogede end blandt de etsprogede børn.

Den sociale arv består

Undersøgelsen kommer i kølvandet på Rockwool Fondens forskning i uddannelsesmobilitet i Danmark og USA. På begge sider af Atlanten hænger tilbøjeligheden til at tage en uddannelse sammen med, hvilken indkomst og uddannelse forældrene har, og dermed er vi i Danmark ikke lige så gode til at bryde den sociale arv, som vi måske tror.

I undersøgelsen fra Rambøll, AU og SDU kan børnenes familiemæssige baggrund dog ikke forklare hele forskellen i børnenes kompetencer på de forskellige alderstrin. Måden, forældrene er sammen med børnene på og de forskellige aktiviteter, de laver sammen, har også betydning, forklarer projektleder fra Rambøll Management Consulting, Hanne Nielsen:

- Der er heldigvis børn, der modbeviser konklusionerne, og der er en række faktorer i spil, men overordnet så bekræfter undersøgelsen, at det er helt centralt med en tidlig og målrettet indsats for alle børn allerede i dagplejen og vuggestuen, hvis vi skal lykkes med at bryde den negative sociale arv og skabe større chancelighed blandt børn – altså at alle børn uanset familiemæssig baggrund skal have de samme muligheder for at deltage i børnefællesskaber i dagtilbuddene, trives socialt, lære i skolen og senere i livet kunne vælge fx uddannelse.

Minister: Det er alarmerende

Data om børnene er indsamlet som optakt til forskningsprojektet Fremtidens Dagtilbud, som blev sat i værk i 2013 af Ministeriet for Børn Ligestilling og Undervisning. Programmet skal styrke og kvalificere den pædagogiske praksis, så alle børn trives og lærer mest muligt. Informationerne om børnene er indsamlet, inden indsatsen i Fremtidens dagtilbud blev igangsat i de deltagende kommuner. Det betyder, at denne undersøgelse ikke vedrører effekterne af indsatsen i Fremtidens Dagtilbud.

Men noget må gøres, fastslår Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby. Til uvm.dk siger hun:

- Det er alarmerende, at der så tidligt er så store forskelle på børnenes forudsætninger for at trives og lære. Men det er vigtig viden, så vi kan gøre noget for alle børnene - og ikke mindst de børn, der har brug for noget ekstra. Undersøgelsen understreger endnu en gang dagtilbuddenes og det pædagogiske personales vigtige rolle i forhold til, at alle børn trives og lærer.

Der er ikke tidligere gennemført lignende undersøgelser af et repræsentativt udsnit af 0-6-årige børns kompetencer i danske dagtilbud med udgangspunkt i et så omfattende datamateriale, som ligger til grund for denne undersøgelse.

Effekter af indsatserne i Fremtidens Dagtilbud forventes klar primo 2017.

Fakta

14 kommuner indgår i forsøgsprogrammet Fremtidens Dagtilbud, og ca. 12.000 0-6 årige børn i dagpleje og daginstitutioner er med i programmet. Afprøvningen af programmet er afsluttet i juli 2016, og evalueringsrapporten forventes primo 2017.

Et konsortium bestående af blandt andet Rambøll, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet løser opgaven.

Du kan hente videnspublikationen her. Du kan hente forskningsrapporten her.

 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites