Byggematerialer står for 11 procent af verdens CO2-udledning

27. september 2019
Klimagasser fra produktion og transport af byggematerialer, nedrivning og affaldshåndtering fra byggeri udgør i dag 11 procent af verdens samlede udledning af klimagasser, viser ny rapport. 
Stålkonstruktion KB-hallen

Stålkonstruktion KB-hallen

Andreas Qvist Secher

Andreas Qvist Secher

Chief Consultant
T: +45 51612270

Det er et kendt faktum, at byggeriet står for næsten 40 procent af den globale CO2-udledning årligt. Mindre kendt er det, at 28 procent af den udledning stammer fra bygningsdriften, f.eks. energiforbrug til varme, køling og lys. Og nærmest overset er det, at de resterende 11 procent kommer fra den indlejrede CO2 i byggematerialer. Rambøll er medforfatter på en ny rapport fra World Green Building Council (WorldGBC), der anviser, hvordan man kan reducere den CO2, der er indlejret i byggematerialer. Ser man på nybyggeri i Danmark, udgør materialer en langt højere andel af bygningens klimaaftryk end de 11 procent. Tal fra DK-GBC viser, at i nybyggeri udgør materialer op mod 80 procent af klimaaftrykket i bygningens levetid. Det skyldes primært, at vi i Danmark har haft fokus på at nedbringe bygningernes driftsenergi gennem de frivillige energiklasser og at den danske energiforsyning samtidig er grønnere. 

Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra bygninger primært handlet om at nedbringe udledninger fra driften. Forskning offentliggjort af FN’s Klimapanel viser dog, at det er nødvendigt at reducere enhver form for klimabelastning markant over de næste ti år, for at forhindre en temperaturstigning på over 1,5 grader. 

”Det glæder mig, at vi nu endeligt får skabt klarhed over, hvor stor en andel af verdens CO2-udledning, der stammer fra byggematerialer og konstruktionsprocessen,” siger Ib Enevoldsen, administrerende direktør i Rambøll i Danmark.   

”I Danmark har vi primært haft fokus på at nedbringe bygningernes driftsenergi gennem de frivillige energiklasser og vores energiforsyning er og bliver stadig grønnere. For at vi kan opnå yderligere CO2-reduktion i byggeriet må vi nu stille større krav til byggematerialer med et højt klimaaftryk og arbejde målrettet med, hvordan vi kan reducere CO2-udledningen fra materialer – dvs. al den CO2, der er forbundet med at udvinde, producere, opføre, bruge og afskaffe materialerne igen,” siger han.

Rapporten bliver offentliggjort i anledning af den årlige World Green Building Week og præsenterer en ambitiøs vision for, hvordan den globale byggebranche kan reducere industriens samlede CO2 udledning med 40 procent i 2030 og opnå en nettoudledning af CO2 på nul inden 2050. 

“Fremover skal arkitekter og ingeniører gøre bygherre opmærksom på vigtigheden af at minimere en bygnings klimaaftryk gennem dens levetid. Ved hjælp af metoder som Livscyklusanalyser og værktøjer som Building Information Models (BIM) er det muligt at kvantificere bygningers klimapåvirkning set ud fra et livscyklusperspektiv. Disse metoder udgør et solidt grundlag for at træffe miljømæssigt bæredygtige beslutninger i de tidlige designfaser,” siger Ib Enevoldsen. 

I rapporten fremhæves behovet for forbedrede processer til at beregne, måle og rapportere indlejret CO2, så man bliver i stand til at arbejde struktureret med reelle reduktionsmål. Rapporten præsenterer desuden en række råd og handlingsanvisninger, som bygningsdesignere, investorer, producenter, regeringer, NGO’er og forskere på tværs af værdikæden kan bringe i spil for at reducere udledning af drivhusgasser og udvikle alternative materialer og designløsninger med et lavt CO2-niveau. 

Læs rapporten her.

 

Indlejring af CO2 i byggematerialer

Den CO2-udledning, der knytter sig til et byggemateriales klimaaftryk, betegnes indlejret CO2. Begrebet dækker over mængden af drivhusgasser, der frigives gennem byggematerialets levetid og inkluderer udvinding af råmaterialer, transport, produktion, opførelse, brug og vedligehold, nedtagning, bortskaffelse, genanvendelse og genbrug.

 

Om the World Green Building Council

The World Green Building Council (WorldGBC) er et globalt netværk, der er med til at drive udviklingen af byggeri med henblik at skabe en sundere og mere bæredygtig industri. Med Green Building Councils (GBCs) fordelt i 70 lande har WorldGBC en afgørende rolle i at opfylde Paris aftalens mål om at reducere byggesektorens udledning af CO2. WorldGBC ønsker at udbrede bæredygtigt byggeri over hele verden og derigennem være med til at skabe en bedre fremtid. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites