Forebyggelse af grundvandsstigning kræver modige beslutninger

15. januar 2018
Mere nedbør og lavere vandforbrug får grundvandet til at stige. Det giver en række udfordringer – men formentlig også muligheder.
Vandløb i skov

Vandløb i skov

Kontakt

Annette Raben

Annette Raben

Country Market Director, Vand
T: +45 5161 8327

Peter Bønløkke Adamsen

Market Manager
T: 5161 5828

Læs om vores relaterede vand- og naturydelser

Vandressourcer

Vi har årtiers erfaring og en stor og bred portefølje af projekter udført for vandforsyninger, kommuner, amter og statslige institutioner. En lang række ingeniører, biologer, geologer, hydrologer, geofysikere, kemikere, agronomer, økonomer mfl. er helt eller delvist beskæftiget inden for fagområdet. 
Mere om rådgivning inden for vandressourcer

Klimatilpasning og stormflodssikring

Rambøll tilbyder en lang række ydelser inden for klimatilpasning og stormflodssikring i forhold til både planlægning, projektering og implementering. Vi rådgiver både den offentlige og private sektor på lokalt, regionalt og nationalt plan.
Mere om rådgivning inden for klimatilpasning og stormflodssikring

Natur

Hos Rambøll har vi omfattende viden og erfaring inden for naturgenopretning, plejeplaner, internationale naturbeskyttelsesområder m.m. Vore ydelser omfatter blandt andet opmåling, feltundersøgelser, naturkonsekvensvurderinger, hydrauliske modellering, projektering og tilsyn, overvågning og projektledelse. 
Mere om rådgivning inden for natur

Af Annette Raben og Peter Bønløkke Adamsen

Sommeren var våd med næsten daglig styrtregn, og både juleferie og starten af januar har været særdeles fugtige. De større regnmængder ser ud til at være blevet ’new normal’, og de tørre tal viser, at mængden af regnvand i Danmark er steget med næsten 20 % over de seneste 150 år.

Fordampningen er ikke fulgt med, men til gengæld er danskernes vandforbrug faldet betragteligt, både per husstand og per indbygger. Desuden bliver flere kloakrør renoveret, hvilket betyder, at utætte kloakrør ikke længere fungerer som dræn, mens de mange store dyrkede marker inviterer til omfattende naturlig nedsivning.

Som flere medier har beskrevet i den seneste tid, så fører alle disse faktorer til stigende grundvand mange steder, og det giver en række udfordringer – men også muligheder – for både byer, landbrug og myndigheder. Hvis udfordringerne skal overkommes og mulighederne udnyttes, er der imidlertid en række ting, der bør gøres og beslutninger, der bør tages.

I byer og bebyggede områder

Flere byer pumper nu større mængder vand op, end de reelt har brug for, primært for at undgå, at folk får vand i kælderen. Den udfordring bør der findes langsigtede og bæredygtige løsninger på.

Desuden er mange kommuner nu i gang med at implementere klimatilpasningsløsninger til håndtering af regnvand. En stor del heraf er helt eller delvist baseret på ’naturlig nedsivning’, altså at regnvandet siver naturligt ned gennem græs og jordlag, frem for kun at blive ført bort via ledninger. 

Metoden har en masse fordele. Ikke blot er udgifterne ofte lavere end ved at lægge nye rør, og desuden er værdien ofte større, fordi der udvikles blå-grønne områder med rekreativ værdi, der kan give hele kvarterer og bydele et tiltrængt løft.

Metoden kræver imidlertid, at der er plads til vandet. Og for at være sikker på det, bør der foretages endnu grundigere undersøgelser af grundvandsforholdene, end man har været vant til. Ikke mindst i områder hvor spildevandsplaner tilsiger, at et område skal spildevandskloakeres, mens regn- og overfladevand skal nedsives på beboernes egne grunde. 

Her kan det være en ret god idé at foretage evt. jordlagsscanning, nedsivningstests og pejlinger af grundvandsspejlet for at sikre sig, at vandet rent faktisk kan sive ned i det tempo, man har forpligtet sig til. 

På marker og ved vandløb

Uden for byerne – ved marker og vandløb – skaber kombinationen af hyppigere skybrud og stigende grundvand problemer for landbruget. Det er dog, som både forskere og vi i Rambøll selv har påvist, langt fra sikkert, at intensiveret grødeskæring vil gavne afvandingen – og slet ikke i forbindelse med skybrud. Og her er vi fremme ved de modige beslutninger. For måske er tiden kommet til, at vi giver ådalene tilbage til naturen? Gevinsten vil være mangfoldig i form af mere natur, bedre vandløb og mulighed for at tilbageholde vand som klimasikring. 

Faktisk kæmper flere kommuner for at få mere vand i vandløbene, så de kan overholde vandplanerne. Paradoksalt nok omfatter indsatsen her også lukning af en række vandindvindinger, der måske er brug for lokalt. Men præcis på det punkt bør kommuner, der har planer om at lukke/flytte indvindinger nok analysere og genoverveje, om det er en rigtig strategi. Måske kan de stigende nedbørsmængder i fremtiden sikre tilstrækkeligt med vand og dermed være en kærkommen mulighed.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites