Kæmpe regnvandsanlæg skal reducere oversvømmelser og forbedre vandkvalitet

22. marts 2021
I de seneste år har vi set et stigende antal skybrud og kraftige oversvømmelser i Danmark, og det tyder alle prognoser på, at vi vil blive ved med. For at imødekomme nuværende og fremtidige klimaændringer investerer forsyningsselskaber og kommuner i klimatilpasning og skybrudssikring – og det er Kagsåparken i Gladsaxe et godt eksempel på. 

Kontakt

Jesper Rasmussen

Senior Project Manager
M: +45 51618820
Thomas Kruse

Thomas Kruse

Engineer
T: +45 5161 5959

Kagsåen løber ofte over sine bredder under kraftigt regnvejr, fordi det omkringliggende afløbssystem overbelastes af de store vandmængder. En blanding af regnvand og spildevand presses op gennem kloakkerne og direkte ud i Kagsåen og Kagsåparken, hvilket fører til oversvømmelse af nærliggende områder til skade for både miljø, bygninger og beboere. 

For at reducere antallet af oversvømmelser og aflaste afløbssystemet, er Novafos, HOFOR, Gladsaxe og Herlev Kommune gået sammen om ’Kagsåparken Regnvandsprojekt’, der er en del af et det store Harrestrup Å-samarbejde. Løsningen er et kæmpe regnvandsanlæg, der forventes at blive et af de største anlæg på landsplan inden for vand og klimatilpasning. I samme ombæring skifter Kagsåen status fra å til teknisk anlæg, da det er en lovmæssig forudsætning for at forsyningsselskaberne Novafos og HOFOR kan finansiere projektet. På trods af den nye titel som teknisk anlæg bibeholder Kagsåen og Kagsåparken sit naturlige udseende og vil stadig fungere som rekreativt område for de lokale beboere. 

Omlægningen af parken betyder, at regnvandet bliver nemmere at kontrollere, og det vil være muligt at styre overskydende regnvand derhen, hvor det gør mindst skade. Det nye anlæg vil også kunne begrænse de nuværende overløb fra afløbssystemet til Kagsåen fra mere end 50 gange om året til i gennemsnit 10 gange om året. Dermed er det nye anlæg også med til at forbedre vandkvaliteten i både Kagsåen og Harrestrup Å markant. 

Komplekse løsninger og tværfagligt samarbejde 

Rambøll har været med siden projektets opstart i 2012, hvor Rambøll udarbejdede den oprindelige designskitse til projektet, der stadig arbejdes ud fra. Det oprindelige skitseprojekt skal nu granskes og opdateres til projektforslag/myndighedsprojekt, og der skal efterfølgende udarbejdes et hovedprojekt. 

Projektets størrelse og kompleksitet gør, at Rambøll kommer til at samarbejde internt på tværs af flere forskellige fagligheder og afdelinger. Projektet omfatter blandt andet: hydrauliske beregninger, betonkonstruktioner, bygværker, pumpestation, tunnelering, afløb, landskab, myndighedshåndtering, jord og miljø, biodiversitet, hydrologi, geoteknik, trafik, 3D-projektering, risikostyring, kommunikation, arbejdsmiljøkoordinering m.m.

Helt konkret skal der blandet andet etableres: 

• Lavninger i det omkringliggende terræn med et samlet volumen på 80.000 m3 til opsamling og tilbageholdelse af regnvand fra oplandet. 
• En bassinledning med et volumen på 3000 m3, der ved overbelastning af afløbssystemerne, vil kunne opbevare spildevand og regnvand, indtil afløbssystemet kan tage imod det. En stor del af denne ledning vil forventeligt blive anlagt ved hjælp af tunnelering. 
• En slynget strømrende samt rensebassiner med permanent vandspejl, der opsamler og renser vandet inden det ledes ud i Kagsåen.  

Gottlieb Paludan skal sammen med Rambøll varetage landskabsbearbejdning. Dertil vil Klimakom og Rambøll stå for interessent- og borgerinddragelser, mens De La Motte & Partner, en tysk underrådgiver, vil samarbejde med Rambølls tunnelspecialister for at sikre projekteringen af den tunnelerede del af bassinledningen.

”Det er en kæmpe mulighed for os at være en del af projekteringen af et af Danmarks største terrænbaserede regnvandsanlæg.  Ikke nok med at vi får lov til at arbejde med et interessant og komplekst projekt, så vil det også styrke vores interne samarbejde på tværs af afdelinger og eksternt med de tre underleverandører.” siger Jesper Rasmussen, projektleder på Kagsåparken Regnvandsprojekt. 

Som vindere af dette udbud står Rambøll i samarbejde med Gottlieb Paludan, De la Motte og Klimakom derfor for projektering frem til 2024 og deltager i anlægsfasen i forbindelse med projektopfølgning frem til aflevering 2027.

 

Læs mere her: 

Merværdi i Kagsåparkens regnvandsprojekt

Harrestrup Å Restaureres

Klimatilpasning, natur og udendørsaktiviteter går hånd i hånd i den nyrenoverede Remisepark på Amager

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites