Nyt notat: Sammenligning af klimafaktorer og anbefaling af praksis for dimensionering og analyse af afløbssystemer

13. april 2021
På vegne af Spildevandskomiteen og sammen med DMI og DTU har Rambøll bidraget til et notat, der sammenligner og forklarer forskellene på de klimafaktorer for ekstremnedbør, der findes i SVK’s Skrift 30 og DMI’s Klimaatlas. Notatet anbefaler blandt andet fortsat at anvende de landsdækkende faktorer, som er udgivet af Spildevandskomiteen, til beregning af klimatilpasningstiltag til afløbssystemer. Se notatet her.

 

Kontakt

Ida Bülow Gregersen

Ida Bülow Gregersen

Konsulent
T: +45 5161 5315

Formålet med det nye fælles notat fra Spildevandskomiteen (SVK) og DMI er at sikre, at klimafaktorer anvendes på en konsistent måde på tværs af forskellige aktører og forskellige typer af analyser. Notatet er udarbejdet i forbindelse med bl.a. det VUDP-støttede forsknings- og innovationsprojekt VÆRDI (DANVA 2020) og i dialog med og under godkendelse af både Spildevandskomiteens faglige udvalg og DMI.

Download notatet 

VÆRDI-projektet vil sammen med aktiviteterne i forbindelse med Klimaatlas give anledning til en ny anbefaling af klimafaktorer for dimensionsgivende regn for afløbssystemer. I forhold til disse fremtidige anbefalinger, der forventes at udkomme i 2022, kan det på nuværende tidspunkt i forbindelse med dimensionering og analyse af afløbssystemer konkluderes, at: 

 Det anbefales fortsat at anvende de landsdækkende faktorer som er udgivet af Spildevandskomiteen, til beregning af klimatilpasningstiltag til afløbssystemer. Det skyldes dels at vurderinger af den overordnede samfundsøkonomiske nytte af klimatilpasning af afløbssystemer er foretaget på nationalt niveau og dels at kommune- og vandoplandsgrænser i mange tilfælde gør det vanskeligt at vælge klimafaktorer til analyser af konkrete afløbssystemer. 

 I forbindelse med fastlæggelse af klimafaktorer skal man udarbejde klimatilpasningsscenarier. Disse vil bestå af en kombination af et eller flere udledningsscenarier afhængigt af hvad der skal klimatilpasses. De klimafaktorer som Spildevandkomiteen anbefaler i dag, understøttes af de nye beregninger fra Klimaatlas. 

 Der er generelt god overensstemmelse mellem de anbefalinger som DMI og MST har udarbejdet til anvendelse på infrastruktur generelt og de anbefalinger som Spildevandskomiteen har udarbejdet til brug på afløbssystemer. De beregninger, der er udført som led i Klimaatlas, bekræfter de antagelser som er blevet gjort hidtil af Spildevandskomiteen omkring fastsættelse af klimafaktorer. Den væsentligste forskel er at anbefalingen af klimafaktoren til infrastrukturprojekter sker på kommuneniveau i Klimaatlas men på nationalt niveau i Skrift 30. 

DMI og Spildevandskomiteen vil løbende sikre at det bedst mulige videnskabelige grundlag for klimatilpasning indarbejdes i praksis. Det betyder, at beskrivelsen af såvel det nuværende klima som klimaændringer løbende bliver revideret. Det betyder ikke at beslutninger om klimatilpasning bør udskydes, men tværtimod at der bør være fokus på, så hurtigt som muligt, at tage robuste beslutninger ud fra det bedst mulige grundlag, man kan tilvejebringe ud fra en afvejning af konsekvenserne af såvel under- som overdimensionering af tiltag. 
 

Links: 

Klimatilpasning, natur og udendørsaktiviteter går hånd i hånd i den nyrenoverede Remisepark på Amager

Fodboldbaner forsinker regnvandet

Klimatilpasning og landskabsarkitektur 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites