Pesticidfund på vandværker bør føre til flere vandprøver

7. november 2017
De mange fund af Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet bør få alle danske vandværker til at undersøge, om stoffet findes i deres boringer, mener Rambølls ekspert.
Vandværk

Vandværk

Kontakt

Finn Søholt Thomsen

Finn Søholt Thomsen

Ingeniør
T: +45 5161 7121
Mette Ryom Nielsen

Mette Ryom Nielsen

Projektchef, Vand- og naturressourcer
T: +45 5161 7697

Af Martin Zoffmann

I løbet af efteråret har adskillige danske vandværker konstateret forekomster af stoffet Desphenyl-Chloridazon, og i mange tilfælde i mængder, der langt overskrider grænseværdien for pesticider.

”Det er positivt, at pesticidet nu indgår i standardanalysepakken. Men da der på grund af forskellige kravhyppigheder i forhold til indvindingsmængden kan gå op til fem år mellem de lovpligtige boringsanalyser, bør alle af hensyn til forbrugernes sikkerhed foretage analyser i alle boringer nu,” siger Finn Søholt Thomsen, ekspert i vand og naturressourcer hos Rambøll.

Risiko for sløret billede

Men hvordan kan vandværker være sikre på at få et retvisende billede af kvaliteten af det drikkevand, der ledes ud til forbrugerne? Og hvad bør man gøre, når man identificerer en forekomst af et stof som Chloridazon?

”Helt grundlæggende er det vigtigt at sikre sig, at man har overblik over råvandskvaliteten i hver enkelt boring, og at man er bevidst om, hvorledes råvandet blandes i behandlingen på værket,” siger Finn Søholt Thomsen og tilføjer:

”Vi ser desværre nogle vandværker, der kun tager det, vi kalder ’afgang værk’-prøver, altså prøver af det vand, der forlader vandværket. Da der arbejdes med værdier relativt tæt på grænsen for, hvad der kan måles, vil en analyse afgang værk med koncentrationer under grænseværdien kunne dække over en forurenet boring, da vandet er blevet blandet op med uforurenet vand fra andre boringer. Ændres der i blandingsforholdet, vil man således kunne se et andet indhold, såvel i positiv som negativ retning.”

Livrem og seler

Viser der sig at være fund af Despehnyl-Chloridazon eller andre pesticider, kan der være mange muligheder for håndtering af problemet.

”I alle tilfælde vil en god håndtering være afhængig af faktorer som antal og type af boringer, vandbehandling, indvindingsopland, indvindingsstrategi mv., som skal vurderes, inden man kan give forslag til, hvad der skal iværksættes med det samme, og hvad der kan iværksættes for at sikre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden på længere sigt ” siger Finn Søholt Thomsen.

Heldigvis har de fleste vandværker iført sig livrem og seler. Rambøll oplever således en stigende efterspørgsel på prøvetagning med henblik på at analysere, om der er Desphenyl-Chloridazon i vandet, senest har Rambøll således udtaget prøver i moniteringsboringer for Skanderborg Forsyning og Naturstyrelsen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites