Rambøll leverer stærk vækst og når strategisk milepæl i USA

11. marts 2019
Rambøll-koncernen øgede omsætningen yderligere i 2018 og styrkede sin internationale tilstedeværelse med stort amerikansk opkøb. Ordrebogen udvikler sig positivt.
Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Kontakt

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
T: +45 5161 1000

Marianne Sørensen

Group Chief Financial Officer
T: +45 5161 1000

Mere information

Omsætning pr. markedsområde

Omsætning pr. markedsområde (PNG)

Omsætning pr. geografi

Omsætning pr. geografi (PNG)

Download billede

Download billede af Jens-Peter Saul (JPG, 300dpi)

Vækstkurven hos den internationale ingeniør- og rådgivningsvirksomhed Rambøll fortsatte opad i 2018. Omsætningen var den hidtil højeste på 11,4 milliarder kroner (10,7 milliarder kroner i 2017). Organisk vækst udgjorde 7 % mod 2,8 % i 2017. Driftsresultatet før goodwillafskrivninger (EBITA) var 597,0 millioner kroner sammenlignet med 618,9 i 2017, hvilket gav en driftsmarginal på 5,3 %. Cash conversion var 116 % (65 % i 2017). Ordrebogen var ved årets slutning på 7,3 milliarder kroner, en stigning på 31 % sammenlignet med udgangen af 2017.

Rambøll nåede også en strategisk milepæl med opkøbet af den amerikanske rådgivende ingeniørvirksomhed O’Brien and Gere Limited (OBG), som føjede 900 eksperter til virksomheden. Globalt er omkring 2.000 nye kollegaer kommet til virksomheden inklusiv OBG, og Rambøll har nu mere end 15.000 medarbejdere. Da opkøbet af OBG er med effekt fra 1. januar 2019, indgår OBG ikke i tallene for 2018. 

’’2018 var generelt et godt år for Rambøll med en god strategisk udvikling,’’ siger koncernchef Jens-Peter Saul. ’’Vi leverede en stærk organisk vækst på 7 %, som er over branchens niveau. Den solide vækst skyldes især en god performance i USA, Storbritannien, Norge, Finland samt Mellemøsten og Asien. Vi er især tilfredse med at have gennemført en vellykket turnaround i Storbritannien, hvor vi har haft et af vores bedste år med 19 % vækst trods usikkerhederne omkring Brexit,” siger han. 

’’Det vi opnåede i forhold til vækst, lykkedes dog ikke helt i forhold til indtjeningen, som var lavere end forventet. Det skyldes lavere aktivitet i nogle af vores ellers velperformende forretningsenheder såsom Sverige, Danmark og vores internationale forretningsenhed for Energi. I 2018 fordoblede vi desuden investeringen i digitalisering og innovation for at støtte op om vores strategiske ambition om at blive førende inden for digitalisering i den rådgivende ingeniørbranche – og det påvirker naturligvis også vores bundlinje,’’ siger han. 

’’Vores fokusområder i 2019 er at fortsætte den positive vækstkurve og forbedre den operationelle performance på tværs af virksomheden for bedre at kunne konvertere vækst til indtjening. Vi vil også fortsat investere kraftigt i implementeringen af vores digitale innovationsstrategi, og vi vil fokusere vores indsats i Tyskland, hvor vi ser et stort vækstpotentiale. Sidst, men ikke mindst skal vores nye kolleger fra OBG integreres godt i virksomheden,’’ siger Jens-Peter Saul. 

Fart på vækstambitioner i USA

Kort før årsskiftet annoncerede Rambøll opkøbet af den rådgivende ingeniørvirksomhed OBG og fik 900 nye medarbejdere inden for vand, energi og miljø. Opkøbet er et stort skridt fremad for Rambøll i USA, som har været en strategisk ambition siden det succesfulde opkøb af ENVIRON i 2015 og styrker Rambølls ekspertise inden for bæredygtige løsninger. 

”I løbet af det sidste år er vi vokset 14 % organisk i USA, som nu er et af vores hurtigst voksende og mest lønsomme markeder,” siger Jens-Peter Saul. ’’Vi glæder os meget til at fortsætte vækstrejsen i USA sammen med vores nye kolleger fra OBG. Sammen vil vi have et endnu stærkere afsæt for at løse de udfordringer, som forårsages af globale megatrends som urbanisering, klimaforandringer og ressourceknaphed.”

Opkøbet førte til etableringen af en ny forretningsenhed for Americas med cirka 2.000 medarbejdere. Ambitionen er, at forretningsenheden skal vokse til 3-4.000 medarbejdere inden for fire til fem år.

Det bedste til kunderne

I 2018 udvalgte og udviklede Rambøll en række Spearhead services, der skal drive væksten og styrke specialiseringen. De bygger på ekspertise inden for avancerede løsninger, der kan tilbydes kunderne internationalt, og er blandt andet services inden for højhusbyggeri, store broer og tunneler, smart mobilitet, havvind og affaldsenergi. Siden deres start har de vist en imponerende vækst især inden for byggeri- og transportområdet, der har haft tocifrede vækstrater.  

De udvalgte services er del af en matrixorganisation, der blev etableret i 2018. Den skal øge det globale samarbejde i koncernen for at kunne tilbyde det bedste til kunderne gennem integrerede løsninger baseret på Rambølls brede ekspertise. 

’’Den nye organisation har vist, at vi er en endnu bedre rådgiver for vores kunder, når vi arbejder sammen på tværs af markeder og geografier. Vi har aldrig set så meget samarbejde på tværs af virksomheden som i 2018, hvor omsætningen på vores store globale kunder steg med 15 %,” siger Jens-Peter Saul.

Store projekter verden over

På tværs af alle markeder vandt Rambøll en række inspirerende, banebrydende projekter verden over.

I USA blev Rambøll valgt til at lede holdet, der har fået ansvaret for at udvikle staten New Jerseys strategiplan for havvind. Strategien skal guide New Jersey Board of Public Utilities i deres udvikling af den vedvarende energikilde og sikre staten en ledende rolle på det voksende havvindmarked i USA. Staten har en målsætning om, at der skal opføres 3,5 GW havvind i 2030. Opgaven blev vundet på grund af Rambølls mere end 30 års erfaring og stærke referencer fra Norden og Europa inden for offshore vind samt på grund af Rambølls lokale Nordamerikanske knowhow og tilstedeværelse, som opkøbet af den amerikanske miljørådgiver ENVIRON tilførte i 2015.

I Storbritannien vandt Rambøll en kontrakt på en af Englands største vejinvesterings-programmer, the Highways England Regional Delivery Partnership framework. Som en af de vigtigste designrådgivere vil Rambøll over de næste seks år levere en række projekter fra de tidlige designstadier frem til færdiggørelse og overdragelse. Rambøll bringer tværfaglig ekspertise inden for infrastrukturløsninger til projektet for at imødekomme behovene hos både Highways England, trafikanter, beboere og det bredere samfund.  

I Australien skal Rambøll over de næste tre år rådgive om etableringen af landets første affaldsenergianlæg. Projektet bliver et signaturprojekt for Australien, som vil vise vejen for fremtidige affaldsenergianlæg på kontinentet, hvor man bevæger sig fra deponering af affald på lossepladser til forbrænding. Det nye affaldsenergianlæg i byen Kwinana syd for Perth skal håndtere 400.000 ton affald årligt og producere, hvad der svarer til 50.000 husholdningers forbrug af el (36MW). Ved at konvertere affald til el vil anlægget reducere CO2-udledningen med 200.000 ton per år, hvilket svarer til den årlige udledning fra 90.000 personbiler.

I Danmark blev Rambøll valgt som ingeniørrådgiver på det spektakulære byggeri på Redmolen i Nordhavnen i København, hvor der skal opføres to kontorbygninger, et hotel og to boligejendomme. Det samlede projekt forventes certificeret efter bæredygtighedsstandarden DGNB og bliver dermed Danmarks hidtil største DGNB-projekt.

I Sverige har Rambøll i samarbejde med Uppsala Universitet udviklet CO2-budgetter for 17 kommuner og regioner. Formålet med CO2-budgetterne er at give beslutningstagere og borgere en forståelse for nødvendigheden af at ændre adfærd for at reducere de klimabelastende udledninger og hjælpe kommunerne med at leve op til Paris-aftalen. 

I Norge blev Rambøll valgt som rådgiver på udvidelsen af Tromsø lufthavn, som er en vigtigt arktisk hub både regionalt og nationalt. Rambøll skal udvikle lufthavnen til en effektiv, brugervenlig og fremtidssikret lufthavn. Kontrakten omfatter alle rådgivende ingeniørfag relateret til forprojektet samt detailplanlægning og opfølgning i byggeperioden.

I Finland vandt Rambøll en kontrakt på Espoos nye Lippulaiva shoppingcenter. Shoppingcenteret på mere end 160.000 m2 omfatter også et toetagers underjordisk parkeringshus, et bibliotek, erhvervsbyggeri og en børnehave og vil blive forbundet til otte beboelsesejendomme og et beskyttet boligkompleks. Rambøll skal levere sprinklerdesign samt services inden for varme, ventilation og køling.

I Indien vandt Rambøll en stor opgave med at detailprojektere og føre tilsyn under anlægsfasen af Indiens længste bro over vand. Mumbai Trans Harbour Link, der skal forbinde Mumbai med satellitbyen Navi Mumbai, bliver en seksbanet motorvej med to nødspor og en længde på 21,8 kilometer. Den nye bro, som forventes at stå færdig inden udgangen af 2022, er et afgørende led i at fremme vækst i Indien og give adgang til nye jobmuligheder og boliger for hundredtusindvis af indere i Navi Mumbai, som er under kraftig udvikling.

Hoved- og nøgletal

2018

2018

2017

Resultatopgørelse, mio. kr.

EUR m

DKK m

DKK m

Nettoomsætning

1.523,6

11.351,0

10.740,3

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

101,9

759,5

788,3

Driftsresultat før goodwillafskrivninger (EBITA)

80,1

597,0

618,9

Driftsresultat (EBIT)

42,7

317,9

441,1

Resultat før skat

48,4

360,8

307,8

Årets resultat

31,9

237,8

146,1

Balance, mio. kr.

 

 

 

Aktiver i alt

1.015,6

7.566,3

6.412,6

Egenkapital

315,5

2.350,6

2.180,1

Rentebærende nettolikviditet/(gæld)

(94,1)

(701,4)

81,3

Pengestrømme, mio. kr.

 

 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet

66,6

496,0

317,1

Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto

(31,8)

(237,0)

(147,9)

Frie pengestrømme

34,8

259,1

169,2

Akkvisitioner

(133,7)

(996,2)

(116,0)

Medarbejdere

 

 

Antal medarbejdere, ultimo

14.443

13.401

Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere

13.276

12.527

Nøgletal i %

2018

2017

Omsætningsvækst
5,7
1,2
Organisk vækst
7,0 2,8
EBITDA margin
6,7 7,3
EBITA margin 5,3 5,8
EBIT margin 2,8 4,1
Afkast af gennemsnitligt investeret kapital (ROIC) 17,0 17,9
Egenkapitalforrentning (ROE)
10,5 6,7
Cash conversion
116,2
64,5
Egenkapitalandel 31,1 34,0

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918