En smart by er mere end bare teknologi

11. december 2017

Smart City-tankegangen buldrer frem. Digitale teknologier skaber nye og banebrydende muligheder for at sikre borgernes velvære, bevare miljøet og skabe bedre vækstvilkår i erhvervssektoren. Men hvordan sikrer byerne succesfulde Smart City-tiltag, som udnytter de store potentialer?

Kontakt

Steen Christensen

Direktør
T: +45 5161 7878

Bliv klogere på emnet

Få alle indsigter fra årets IT i praksis®

Download den her.

Læs mere om selve undersøgelsen
og se de strategiske udfordringer fra 2016.

Smarte løsninger giver smarte byer

Vi kan gøre mobiliteten i byerne smart ved at forbedre den måde vi bruger eksisterende transportinfrastruktur. Læs her om succesfulde initiativer, som er med til at gøre vores byer smarte (English)

Smart City-løsninger udbredes i Danmark

Rambøll Management Consulting har kortlagt udviklingen i Danmark inden for syv områder, og fokuserer på områdernes karakter, barrierer og drivers samt potentialer for skalering af projekter. Læs hele rapporten her

Af Mathias Louis Holdsbjerg-Larsen

Med globale udfordringer som urbanisering, ressourceknaphed og klimaforandringer bliver behovet for bæredygtig byudvikling og -planlægning stadig større. Hos Rambøll ser vi Smart City som et middel til at ændre den måde, borgere og virksomheder bruger byen og bidrager til den grønne agenda.

Vilkårene for at få succes med Smart City-løsninger i Danmark er generelt gode. I Danmark har Smart City fået stor opmærksomhed og optræder i statslige, regionale og kommunale strategier og planer, og derudover bliver Danmark også anerkendt af The Digital Economy and Social Index (DESI), 2017, for at være det mest digitale land i Europa. Så langt så godt.

Inddrager vi vores eget ’Digital Readiness Index’, ser vi, at der er afgrundsdyb forskel på offentlige organisationers evne til at realisere det overordnede digitale potentiale. Nogle organisationer gør der godt, men andre oplever mere træghed end myldretidsbilisterne på Københavns indfaldsveje. Og som vi skal se, er den digitale parathed endda kun ét parameter – meget afhænger nemlig af de strategiske overvejelser, samarbejder og beslutninger der træffes længe inden teknologien bliver bragt på banen.

Strategisk forankring

Rambøll anbefaler, at der tages hensyn til en række kritiske skridt, hvis Smart City projekterne skal blive en succes. Det er essentielt for enhver organisation, der ønsker at beskæftige sig med Smart City, at indsatsen tager afsæt i organisationens strategi. På den måde sikres det, at de gevinster, der søges realiseret, er forankret i og bidrager til en strategisk målsætning. Derudover er det centralt for en Smart City-indsats, at der fokuseres på et veldefineret problemområde.

I en Smart City vil problemområdet typisk krydse flere ansvarsområder, hvilket gør det kritisk at etablere tværoffentlige samarbejder. På den baggrund er det muligt at formulere en række potentielle initiativer i samarbejde med andre implicerede, offentlige aktører.

Selvom den strategisk forankring lyder banal og selvfølgelig, ser vi ofte, at organisationer, der ønsker at igangsætte et Smart City-initiativ, begynder med at formulere potentielle initiativer uden øje for strategi, problem- og ansvarsområder. Det kan der være stor risiko forbundet med, fx projekter, der ikke skaber værdi på grund af manglende strategisk forankring. Vi anbefaler, at organisationer, der foretrækker eller allerede er begyndt med at formulere potentielle Smart City-initiativer, sørger for efterfølgende at identificere implicerede offentlige aktører, definere problemområder og vurdere den strategiske forankring.

Foranalyse afdækker effekterne

Med afsæt i de initiativer, der er blevet identificeret i det tværoffentlige samarbejde, udvælges de initiativer, der er af størst strategisk vigtighed for organisationerne i forhold til at foretaget en foranalyse. Foranalysen skal afdække, hvilke samfundsøkonomiske effekter man kan regne med i hvert initiativ. Relevante partnerskaber med aktører fra den private sektor eller forskningsmiljøer identificeres og etableres for at sikre udnyttelsen af værdiskabende synergier. Sådanne partnerskaber kan bidrage med viden, erfaring og potentielt også omhandle finansiering, drift og vedligehold af Smart City-indsatsens endelige resultat.

Sidste skridt på vejen til succes med Smart City er, at samtlige involverede partnere vurderer de identificerede, konceptuelle og teknologiske løsninger. Det kan fx gøres med afsæt i fx business cases, der inkluderer såvel kvalitative, samfundsøkonomiske gevinster som kvantitative, driftsøkonomiske potentialer.

De bedste Smart City indsatser udvælges og prioriteres, hvorpå udvikling-, pilottest- og implementeringsforløb kan sættes i gang ud fra klare rammer for, hvilke gevinster der skal forsøges eller forventes realiseret.

Sørg for at involvere borgerne

Organisationens arbejde med Smart City-initiativer bør funderes i en borgerinvolverende proces, hvor strategisk forankring er drivkraften. I processen skal  borgerne involveres i det omfang, de vil få berøring med potentielle fremtidige løsninger. Rambølls  erfaring er, at borgernes bidrag er vigtige for at sikre en udvikling og planlægning, der inkluderer borgernes behov og ønsker – borgere som jo i sidste ende er udslagsgivende for den samlede succes.

Med afsæt i samfundsøkonomiske foranalyser og grundige business cases kan byerne nu identificere potentielle teknologiske løsninger, som er drevet af veldefinerede og realiserbare gevinster. Det kan være fristende – og forståeligt – at kaste sig direkte ud i de teknologiske overvejelser, men ved at undertrykke denne trang vil man typisk se, at chancerne for succes i det lange løb mangedobles, når initiativerne hviler på et oplyst og ’samskabt’ grundlag.

Projekt

Mobilitet som service i København

Mens trafikken bliver mere og mere tæt, har nye fremskridt i teknologien skabt en genvej til et væld af muligheder for trafikselskaber i hele verden.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites