Smart vandhåndtering bidrager til klimasikring af byer

17. august 2021
Partnerskabsprojektet Water Smart Cities, hvor blandt andet Rambøll og Krüger deltog, har udviklet metoder og modeller til optimal styring og planlægning af vandhåndtering i byer, der både tager højde for reduktion af miljøbelastning og skader, samt samfundsøkonomiske fordele. De foreløbige metoder og resultater er nu ved at blive dokumenteret, diskuteret og implementeret.
 

 

Kontakt

Thomas Kruse

Thomas Kruse

Engineer
T: +45 5161 5959

Water Smart Cities var et flerårigt samarbejde mellem Rambøll, Krüger, BIOFOS, HOFOR, Aarhus Vand, Vandcenter Syd, DTU samt dertilhørende Ph.d. og nu Rambøll-ansat Julie Skrydstrup, DHI og DMI. Metoderne fra projektet kan finde anvendelse både i helt konkrete klimatilpasnings- og regnvandshåndteringsprojekter samt ved udarbejdelse af masterplaner og byplanlægning på strategisk niveau.  

Måling af effekten fra naturbaserede løsninger

 Et af de primære fokuspunkter i projektet har været at udarbejde metoder til socioøkonomisk værdisætning af planlægningsmål, heriblandt at skabe en generisk enhed, der gør ’Nature Based Solutions’ målbare og skaber et sammenligningsgrundlag med klassiske projektmål. Ved at gøre Nature Based Solutions målbare har det været muligt at skabe et hierarki af planlægningsmål. Det betyder helt konkret, at planlægningsmål som eksempelvis øget trafiksikkerhed, forbedret vandkvalitet og rekreative byrum ikke blot indgår som positive merværdier, men som projektmål på højde med for eksempel reduktion af skadesomkostninger ved oversvømmelse.  

Water Smart Cities skaber altså mulighed for at måle ’liveability’ og konkretisere værdien af løsninger, der f.eks. skaber øget mental sundhed og bedre biodiversitet. Hierarkiet og selve værdisætningen vil kunne spille en central rolle som beslutningsstøtteværktøj. Metoden kan bruges for hele vandets kredsløb til at vurdere hvilke løsninger, der skaber mest samfundsværdi for pengene. 

Realtidsprognoser

 Da vi i fremtiden vil opleve flere og værre overløb af urenset spildevand ud i naturen i takt med flere skybrud, har et andet vigtigt fokuspunkt været udviklingen af datadrevne systemer og metoder til styring af vandsystemer. Krüger har i projektet bl.a. udviklet ny teori og software til at forudsige indløb til renseanlæg ud i fremtiden. Med den nye software kan renseanlæg lave prognoser baseret på realtidsmålinger, så de på renseanlægget hurtigere kan omstille og optimere driften, når det regner meget. Ved at udføre daglige målinger og udarbejde realtidsprognoser har renseanlægget mulighed for at modtage vandet i passende tempo og mængde, og undgå overløb af spildevand til søer, åer og havne.  

Projektet har overordnet set bidraget med viden om, hvilke metoder man kan tage i brug for at undgå skader på miljø samtidig med, at man skaber værdi i byen. Med den viden kan der nu lettere opstilles præcise mål, prioriteringer og procesplaner. Projektet er samtidig et af de første – hvis ikke dét første – projekter på verdensplan, hvor der arbejdes med realtidsprognoser af ammonium ved indløb til renseanlæg.  

Rambøll, Krüger og de resterende partnere har haft stor gavn af samarbejdet i form af tværfaglig vidensdeling og samspillet af kompetencer, og de foreløbige resultater og teknologier er nu ved at blive absorberet og implementeret i vandsektoren.

 
 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites