Test skal dokumentere kvalitet i genbrugte byggekomponenter

14. april 2021

Rambøll er med i et nyt forskningsprojekt, der skal udvikle metoder til at teste og dokumentere kvaliteten af genbrugsbeton, -stål og -træ. Målet er at åbne for mere genbrug og nedbringe byggeriets klimabelastning.

Genbrug staal,  trae og beton

Genbrug staal, trae og beton

Søren Ole Nielsen

Ingeniør
T: +45 5161 8818
JSAS

Jan-Erik Straume Samdal

Consultant Engineer
T: +45 51 61 41 55
M: +45 51 61 41 55

Genbrug af byggekomponenter af beton, stål og træ kan give et markant bidrag til en bæredygtig udvikling i byggeriet og skabe grobund for nye virksomheder. I en nyt Grand Solution forskningsprojekt, BusinessReuse - Enabling business by reuse of basic building components, vil et konsortium udvikle metoder til at teste og dokumentere kvaliteten af genbrugte byggekomponenter. Projektet støttes med 10.6 mio. kr. af Innovationsfonden og Realdania.
”Vi ved fra studier, at miljøbelastningen ved opførelse af bygninger ofte er større, end den er i driftsfasen. Hvis vi skal vi ændre på det, skal vi i langt højere grad bringe genbrugsmaterialer i spil. Og det forudsætter, at datagrundlaget for forskellige genbrugsbyggematerialer er præcist og at funktionsevnen er testet, så vi stadig opnår høj kvalitet i bygningsdesignet, men med lav miljøpåvirkning”, siger Søren Ole Nielsen , som er Projektchef og repræsenterer Rambøll i det nye konsortium.

Test af byggematerialer

Konsortiet bag forskningsprojektet, som ud over Rambøll består af DTU, Dansk Standard, Gate 21, Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Lendager Group og Adsbøll Renovering A/S, vil udvikle et klassificeringssystem for brugte bygningskomponenter.

Klassificeringen skal baseres på standardiserede krav til, hvad komponenter af beton, træ og stål skal leve op til for at kunne genbruges i byggeri, og i projektet skal parterne udvikle metoder til at teste komponenternes kvalitet efter de fastlagte kriterier. Forskerne vurderer blandt andet, at metoder til test af byggekomponenter kan baseres på ikke destruktive undersøgelser med ultralyd og elektrisk strøm, som kan belyse komponenternes tekniske egenskaber så som styrke og eventuelt stadie for nedbrydning.

De nye standardiserede krav og testmetoder afprøves i forskningsprojektet i fuldskalaforsøg, som skal dokumentere metoderne og få data for hvilken værdi de genanvendte byggekomponenter har, hvis de bliver vurderet i en livscyklus analyse (LCA), eller en analyse af en bygnings levetidsomkostninger (LCC). Alle data, nye testmetoder og klassificeringssystem skal indarbejdes i det almene tekniske fælleseje, som er hjørnestenen i byggeriets kvalitetssystem.

Ny industri for genanvendelse

Forskerne bag projektet vurderer, at udviklingen af nye testmetoder kan danne grundlag for en række nye virksomheder, som beskæftiger sig med genanvendelse af byggematerialer. Alene i Danmark anslås genanvendelse af bygningskomponenter og materialer at udgøre en nettoværdi på 100-150 mio. euro i 2035.

De klassifikationssystemer og testmetoder, der udvikles i forskningsprojektet, vil indgå som dansk bidrag til udvikling af fælles europæiske standarder i den nye europæiske tekniske komité under CEN om cirkulær økonomi i byggeriet og anlæg som ledes af Dansk Standard. Forskningsprojektet er på forkant i forhold til standarder for genbrug af byggematerialer og vil dermed kunne føre til eksport af dansk knowhow og skabe nye job og vækst.


Stærkt konsortium bag udvikling af test

Lendager Group der er førende på at bygge med genbrugte og genanvendte materialer, vil bygge med de testede genbrugte materialer i konkret byggerier samt implementere ikke destruktive testmetoder, NDT´er, og anvende dem i materiale kortlægninger i deres bygherrerådgivning.

Adsbøll Renovering A/S har strategisk fokus på genbrug og optimering i forhold til nedrivning, herunder at tilbyde bygningsejere en grønnere profil gennem øget genbrug.

Rambøll Danmark A/S ser anvendelse af NDT-teknikker som er et strategisk vigtigt område i arbejdet med at skabe bæredygtige løsninger for virksomhedens kunder.

DTU Byg har fokus på cirkulært byggeri og projektet indgår i DTU´s forskning, rådgivning og innovation som eliteuniversitet med stærke kompetencer i cirkulært byggeri og cirkulær økonomi.

Dansk Standard er netop udpeget af CEN til at lede og drive en ny europæisk teknisk komité om cirkulær økonomi i byggeriet (CØB). Resultater fra dette projekt kan tjene som en base for det danske bidrag i dette europæiske udvalg.

Gate 21 understøttes i deres kerneforretning i udvikling og test af grønne og cirkulære løsninger for byggebranchen gennem innovative offentlig-private partnerskaber.

Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus Universitet har fokus på, hvordan SMV'er kan skabe og styre vækst og udvikling, herunder hvordan SMV'er bedst udnytter de forretningsmuligheder, der skabes af den grønne omstilling.

DTU Skylab deltager i projekt med blandt andet at engagere ingeniørstuderende i samarbejds- og udviklingsprojekter med virksomheder og afklare grundlag for nye startup-virksomheder i den grønne omstilling.

Branchen med på råd
En væsentlig del af at øge genbrug af materialer i byggeriet ved brug af ikke destruktive test, er, at få belyst hvilke krav til  dokumentation og funktion, der er nødvendige. Derfor indbydes byggeriets partnere til at indgå i et advisory board og vil løbende blive inddraget med henblik på at kortlægge både potentialer og barrierer, og opnå en fælles forståelse for dokumentationskrav.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites