Vandsektoren bør reguleres efter flere bundlinjer

21. juli 2022
Et revideret udkast til fremtidens vandsektorlov er netop sendt i høring. Som nyudnævnt formand for FRI’s klima- og miljøudvalg advarer Annette Raben, direktør i Rambølls danske vanddivision, imod at fokusere for ensidigt på økonomisk effektivisering. 

Annette Raben

Annette Raben

Country Market Director, Vand
T: +45 5161 8327

De fremtidige rammevilkår for den danske vandsektor er ikke lige sådan at få på plads. For nylig blev en revideret udgave af lovudkastet sendt i høring, men regulator (Klima- Energi og Forsyningsministeriet) og sektor (repræsenteret ved DANVA) står stadig opsigtsvækkende langt fra hinanden. Lovudkastet står i høj grad i effektiviseringens navn, men netop det angivne effektiviseringspotentiale på 3,9 mia. kr. er noget af det, der skiller parterne allermest.

At den danske vandsektor kan og bør blive mere effektiv, er vist det, man på nydansk kalder en ’no-brainer’. Selvfølgelig skal den forbrugerbetalte drikkevand, spildevandshåndtering og klimatilpasning drives så effektivt, strømlinet og sikkert som overhovedet muligt. Ingen tvivl om det. Fra rådgiverside, hvor vi ser det som en væsentlig pligt at hjælpe sektoren med at tænke langsigtet, visionært og bæredygtigt, kan vi imidlertid godt blive lidt nervøse for, at mantraet om økonomisk effektivitet risikerer at spænde ben for sektoren og miljøet på den lange bane. 

På vegne af FRI har jeg derfor særligt tre budskaber, som vi håber parterne vil lytte til og handle efter i den forestående færdiggørelse af lovudkastet:

 1. Skru ned for effektivitetskravet på anlægsinvesteringer
  I praksis betyder effektiviseringskrav, at vandselskaberne ikke får dækket alle deres omkostninger i forbindelse med anlægsinvesteringer. Hvis dette ikke bliver ændret, vil det – naturligt nok – føre til en markant nedsat investeringslyst. Det vil så igen gå ud over sektoren evne og muligheder for blandt andet at håndtere de stigende udfordringer med miljøfremmede stoffer på drikkevandsområdet og foretage den fornødne tilpasning til fremtidens ændrede klima på en fremsynet og bæredygtig måde. Har vi lyst – og råd – til det?

 2. Skru op for bæredygtigheden
  Ved første øjekast leverer den danske vandsektor et fint bidrag til en bæredygtig fremtid: Den producerer rent drikkevand, lever op til høje krav til spildevandsudledning og har et rettidigt og stigende fokus på klimatilpasning. 

  Men zoomer vi bare lidt ind, er det tydeligt, at der er plads til kraftig forbedring. Mens verden står over for et særdeles ubekvemt ’point of no return’ hvad angår både klimagas-udledninger og biodiversitet, fortsætter sektoren ufortrødent med at basere anlæg og ledninger på CO2-tunge og transportkrævende beton- og cementløsninger samt diverse biodiversitetstruende indgreb i naturen, fordi det er billigst nu og her. Og det, selvom der allerede findes veludviklede blågrønne og naturbaserede løsningsmuligheder til håndtering af både skybrud og stormfloder – men de er måske en smule dyrere. Desværre oplever vi, at alene udgiften til analyser af at opgøre den mest bæredygtige metode inkl. økonomiske vurderinger udelades på grund af effektiviseringskrav. 

  I mere end 30 år har bæredygtighedseksperter betonet vigtigheden af og potentialet i flere bundlinjer. Forrige år satte Miljøministeriet gang i den såkaldte Parismodel for klima- og energineutralitet. Med en ny geopolitisk dagsorden siden februar 2022 ligger der store investeringer forude i at erstatte gas med fjernvarme i Danmark og her kan det strømmende vand i vandsektoren – både koldt drikkevand og lunkent spildevand – bidrage til at optimere fjernvarmesystemerne. Men her er der pt. både juridiske og økonomiske gråzoner, som bremser for denne udvikling. Alligevel er der i lovudkastet udelukkende fokus på den økonomiske performance i forsyningerne og ikke noget, der ligner miljø- og bæredygtighedsrelaterede KPI’er. Hånden på hjertet: Er det ikke lidt forstemmende her i 2022? Det kan vi da godt gøre bedre. 

 3. Tænk på eksporten
  Dansk vandteknologi og -knowhow er en eksportsucces og regeringen har lavet en vision for endnu mere eksport af vandteknologier og -knowhow! Og i en tid, hvor verden mere end nogensinde har behov for smarte og bæredygtige løsninger til at håndtere tørker, oversvømmelser og et hav af andre vand- og klimaudfordringer, går vi eksportmæssigt en endnu lysere fremtid i møde. HVIS vi, vel at mærke, spiller vores kort rigtigt! For mens vi med den ene hånd igangsætter solide og løfterige eksportinitiativer som for eksempel Water Valley Denmark og Water Technology Alliance, er vi med den anden hånd i gang med at forringe vores fremtidige eksportmuligheder ved at fokusere så ensidigt på økonomisk effektivitet at innovation og udvikling bremses.  
  Historisk set har kombinationen af høje miljøkrav og stort innovationsincitament åbnet fantastiske danske eksportmuligheder på vandområdet. Men hvis vi stopper med at stimulere og investere i innovation i effektiviseringens hellige navn, kan vi snildt blive overhalet af andre lande, som har langt varmere brændende platforme at håndtere på vandområdet på grund af vandmangel, forureninger og/eller oversvømmelser.

Vinduet for at justere lovudkastet er – heldigvis – ikke lukket endnu. Så lad os bruge det til at skabe de mest optimale rammer for en bæredygtig, innovativ, eksportfremmende OG effektiv vandsektor!


Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites