Carlsberg Station: Assessment af sikkerhed på trafikalt knudepunkt

Rambøll har været assessor på den kommende Carlsberg Station

Rambøll har været assessor på den kommende Carlsberg Station

Kontakt

Pia Messell

Technical Manager & Lead Assessor
T: +45 51614501

Med 12.000 forventede passagerer dagligt vil den kommende Carlsberg Station blive porten til byområdet Carlsberg Byen. Rambøll står for vurderingen af jernbanesikkerheden på den travle station.  

Carlsberg Byen er et byudviklingsområde i København, hvor omkring 3000 boliger, kontorer, butikker, kulturtilbud og flere forskellige studiemiljøer vil blive opført inden for de kommende år. En ny Carlsberg Station bliver porten til Carlsberg Byen og vil ikke mindst sikre attraktiv kollektiv transport for de mange nye studerende. Stationen placeres vest for Vester Fælledvej i København V og erstatter den eksisterende Enghave Station.

Ombygning kræver nye godkendelser

Det forventes, at den nye S-station vil få omkring 12.000 afrejsende passagerer pr. døgn og at der samtidig skal etableres en trafikterminal for S-tog og busser med mulighed for omstigning mellem S-tog og en række A-busser. Rambøll har til opgave at gennemføre en uafhængig assessment af jernbanesikkerheden ved den nye Carlsberg Station, inden åbningen af stationen for passagerer.

Ved etableringen af den nye Carlsberg Station sidetrækkes det eksisterende spor 4 og tilhørende kørestrøm for at gøre plads til en ny perron vest for Vester Fælledvej. Der bygges en ny perron og et udkraget brodæk med adgangsveje ned til perronen. Standsningsstedet med sikringsinstallationer flyttes fra Enghave Station i 2016, hvorefter den eksisterende station nedlægges og fjernes.

Projektet er planlagt udført i fire etaper således, at der skal opnås fire godkendelser (ibrugtagningstilladelser) fra myndigheden. Da arbejdet potentielt kan påvirke jernbanesikkerheden, foretager projektet en risikovurdering og dokumenterer over for en uafhængig assessor, at der er gennemført en risikovurderingsproces basseret på EU-kravene i CSM-RA (Common Safety Method – Risk Assessment).

Rambøll foretager uafhængig vurdering

Rambøll udfører en uafhængig assessment af den nye Carlsberg Station. Formålet med assessorens arbejde er at vurdere om projektets risikovurderingsproces foregår i overensstemmelse med CSM-RA, og om resultatet af den gennemførte proces er korrekt. Rambøll leverer afslutningsvis en sikkerhedsvurderingsrapport, som kan danne grundlag for projektets ansøgning om ibrugtagningstilladelse.

Det væsentlige grundlag for assessors vurdering er sikkerhedsdokumenterne:

• Systemdefinition
• Sikkerhedsplan
• Fareregister
• Sikkerhedsdokumentation

En assessment omfatter de fagområder som er relevante for projektet. Rambølls assessment team omfatter derfor kompetencer inden for risikovurdering, spor, perroner, afvanding, brokonstruktioner, geoteknik, drift- og trafikstyring, sikringsanlæg og fjernstyring.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites