Grønnere og mere effektiv spildevandsrensning i Faaborg

Faaborg Renseanlæg

Faaborg Renseanlæg

Kontakt

Tore Pettersen

Tore Pettersen

Chefkonsulent
T: +45 5161 5844
Michael Nielsen

Michael Nielsen

Afdelingsleder
T: +45 5161 5849

Spildevandsselskaber har stadigt større fokus på nytænkende løsninger til grønnere og effektiv vandrensning - et område, Rambøll kan bidrage med stor ekspertise i. FFV Spildevand A/S valgte Rambøll som rådgiver i forbindelse med en fornyelse af Faaborg Renseanlæg, der skal optimere renseprocessen, gøre den mere miljøvenlig, reducere energibehovet, minimere lugtgenerne og øge kapaciteten.

Faaborg renseanlæg er i disse år ved at blive fremtidssikret, så det også i de næste mange år kan rense spildevandet fra husholdninger og virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune så effektivt og miljøvenligt som overhovedet muligt.

Rambøll er valgt som rådgiver i forbindelse med fornyelsen på anlægget. Det nye renseanlæg bliver sat i drift i løbet af sommeren 2021. 

Nyt procesanlæg

Renseanlægget fungerer i dag blandt andet via et såkaldt ’trippelkanalsystem’. Dette system bliver nu erstattet af et nyt og mere effektivt anlæg. Det nye anlæg etableres dog udenom det eksisterende, så trippelkanalen kan holdes i drift i hele byggeperioden. 

Det nye anlæg bliver mere robust end det eksisterende, idet det kommer til at indeholde to processtrømme, hvoraf den ene kan tages ud af drift ad gangen ved vedligeholdelse eller reparation. Det nye procesanlæg kommer også til at indeholde to nye procestanke med et volumen på i alt 12.700m3, to nye separate efterklaringstanke med en diameter på 32 m., fordelerbygværker mellem tankene, og et nyt maskinhus. 

Slammet fjernes effektivt

Der bliver desuden installeret bundbeluftning i den yderste del af procestankene for at optimere processen og reducere energiforbruget drastisk. Hver procestank er inddelt i tre tankafsnit. Kvælstoffjernelsen foregår efter recirkulationsprincippet i kombination med intermitterende drift. Fosforfjernelsen foregår ved biologisk fosforfjernelse med støttefældning.

I efterklaringstankene bundfældes slammet for at fjerne så mange stoffer fra spildevandet som overhovedet muligt, således at udlederkravet overholdes.
Derudover bliver styringen af forbehandlingen på det gamle anlæg opgraderet og inkorporeret i det nye anlæg. Der bliver også installeret et nyt udsugningsanlæg med et kompostfilter for at fjerne lugtgener fra forbehandlingsanlægget.

Mange rådgiverfunktioner

Som rådgiver har Rambøll haft en række roller og arbejdsopgaver i projektet. Rambøll har blandt andet forestået tilstandsvurdering, udarbejdet dispositionsforslag, foretaget detailprojektering, fører tilsyn med udførelsen og forestår byggeledelsen. 

Derudover har Rambøll stået for udarbejdelse af grundlaget for myndighedsbehandling, VVM-screening og myndighedsdialog.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites