Hydrogeologisk og grundvandskemisk kortlægning af Bjergsted Indsatsområde på Sjælland

Grundvandsboring i skov

Grundvandsboring i skov

Kontakt

Jakob Kirkeskov

Jakob Kirkeskov

Senior chefkonsulent, Miljø & Sundhed
T: +45 5161 8607

Rambøll har udført detaljeret trin 2 sårbarhedskortlægning af grundvandsforekomsterne i Bjergsted Indsatsområde. Projektet indeholder en bred vifte af faglige discipliner, bl.a. geologi, kemi, hydrologi og hydrogeologi.

De offentlige myndigheder skal udarbejde indsatsplaner for beskyttelsen af grundvandet i en række udpegede indsatsområder. Indsatsområderne er udpegede i Regionplan 2001 - 2012 inden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

Et af indsatsområderne findes ved Bjergsted i Kalundborg Kommune på Sjælland. I dette indsatsområde findes højtydende grundvandsmagasiner med generelt god vandkvalitet. Grundvandsmagasinerne leverer totalt ca. 4 mio. m3 årligt og er dermed nogle af de vigtigste magasiner i Vestsjælland.

Projektet blev igangsat af Vestsjællands Amt for at få et detaljeret billede af bæredygtigheden af arealanvendelse og grundvandsindvinding i forhold til grundvandsmagasinernes udbredelse, grundvandskemien og magasinernes sårbarhed.

Resultatet er en helhedsorienteret kortlægning, som Kalundborg Kommune efterfølgende skal anvende i udformningen og planlægningen af den fremtidige grundvandsbeskyttelse.

Projektet dækker over mange fagdiscipliner, hvilket afspejler sig i de ydelser Rambøll har leveret:

 • Opstilling af database indeholdende oplysninger om: Arealanvendelse, forurenede lokaliteter, data fra 550 boringer og grundvandskemi.
 • Work shops for Vestsjællands Amts projektdeltagere.
 • Borekampagne inklusive: Kontrahering, tilsyn, prøvebeskrivelse; geofysisk borehulslogging.
 • Geofysisk kortlægning: TEM-kortlægning af kystnær saltvandsindtrængning.
 • Udtagning af jordprøver og reduktionskapacitetsbestemmelse.
 • Geologisk og hydrogeologisk tolkning, samt opstilling af 3D digital geologisk model.
 • Fuldt integreret strømningsmodel i MIKE SHE.
 • Samtolkning af data i en geokemisk model, bl.a. vha. PHREEQC modellering.
 • Vurdering af sårbarhed i forhold til landbrugets brug af nitrat og pesticider, samt i forhold til kendte forurenede lokaliteter.
 • Opstilling af moniteringsprogram og anbefalinger til strategi for grundvandsbeskyttelse.
 • Modellering af alternative indvindingsscenarier og forslag til strategi for fremtidig indvinding i forhold til sårbarhed, vandløbspåvirkning, vandkvalitet m.v.
 • Projekt er udført i tæt samarbejde med amtets projektdeltagere, samt faglige eksperter fra universiteter.

Projektet er udført i samarbejde med underentreprenører til udførsel af borearbejde og laboratorieanalyser. Rambøll har udført adskillige tilsvarende opgaver i alle dele af Danmark.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites