Integreret hydrologisk modellering for København og Frederiksberg kommuner

Afkoblingspotentialet ved maksimal nedsivning

Afkoblingspotentialet ved maksimal nedsivning

Kontakt

Marianne B. Marcher Juhl

Marianne B. Marcher Juhl

Afdelingsleder
T: +45 5161 6428

Ved implementering af skybrudsplanen i Københavns og Frederiksberg kommuner er et af virkemidlerne LAR (Lokal Afledning af Regnvand) til nedsivning af regnvand. Projektets formål har været at undersøge, hvilke konsekvenser nedsivning af regnvand har på omgivelserne herunder stigninger i beliggenhed af grundvandspejl samt risikovurdering i forhold til grundvandskvaliteten. Til at vurdere potentialet for nedsivning er der anvendt en fuldt intregreret hydrologisk model opsat i et fint modelnet på 10 x 10 meter. Der er indsamlet og anvendt detaljerede data til beskrivelse af bl.a. kloaker, dræn, befæstelsesgrad, arealanvendelse og den overfladenære geologi. Endvidere er der ud fra gennemgang af tilgængelige pejledata optegnet et potentialekort for det øverste grundvandspejl. Ved hjælp af den opstillede hydrologiske model er der gennemført beregninger af forskellige scenarier for nedsivning af regnvand under såvel nutidige som fremtidige klimaforhold. Ud fra modelresultaterne er der set på ændringer i beliggenhed af grundvandsspejl og drænmængder samt lavet en risikovurdering i forhold til forurening af grundvandet. Potentialet for LAR ved nedsivning er beskrevet for de forskellige scenarier dels ud fra vandbalancer og dels ud fra kort med illustrationer af LAR potentialet. 

Ydelser vi leverer

  • Indsamling af relevante data så som beliggenhed af kloaker og dræn
  • Optegning af potentialekort for det sekundære vandspejl
  • Opdatering af den overfladenære geologi
  • Opsætning af fuldt integreret hydrologisk model i et 10 x 10 meter modelnet
  • Beregning af forskellige scenarier for nedsivning under både nutidige og fremtidige klimaforhold
  • Bestemmelse af potentialet for LAR ved de forskellige nedsivningsscenarier
  • Risikovurdering af nedsivning i forhold til grund-vandskvaliteten

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites