Investeringsanalyse for Region Hovedstadens bygninger til hospitalsbrug

Hospitalsgang med to ansatte

Hospitalsgang med to ansatte

Kontakt

Kristian Buur

Kristian Buur

Chefkonsulent
T: +45 5161 8318

Ydelser vi leverede

Rambøll har udarbejdet en økonomisk analyse af vedligeholdelsestilstanden på Region Hovedstaden hospitaler.

Samtidig med analysens gennemførelse blev Center for Ejendomme (CEJ) dannet, og analysens resultater skal derfor bidrage væsentligt til CEJ´s prioritering og strategi for bygningsvedligehold.

Som ny organisation stod CEJ i den situation, at manglende ensartethed og overblik over tegningsgrundlag, rumdatabaser mv. giver udfordringer i forhold til strategi, tværgående indsatser og prioritering.

Analysen over bygningsmassens vedligeholdelsestilstand bringer ligeledes disse forhold i orden og giver Center for Ejendomme en unik mulighed for at benytte data videre i CAFM-system og andre prioriteringsværktøjer.

De fleste bygninger, som Region Hovedstaden ejer, er hospitaler, og selv om der i disse år bygges nye supersygehuse, vil langt de fleste eksisterende hospitaler i regionen bestå.

Regionen har for hovedparten af hospitalernes vedkommende et langt sigte for ejerskab til bygningsmassen og en samlet interesse for effektiv drift og ordentlige patientforhold.

En ny type bygningssyn

Sædvanligvis udføres et bygningssyn ved at identificere behovet for udbedringer af de enkelte bygningsdele, og på denne baggrund prioriteres projekter til udbedring.

Region Hovedstaden, Center for Ejendomme har imidlertid valgt en mere strategisk tilgang til bygningssynet. Målet er at dokumentere det bygningsmæssige efterslæb i forhold til tilstandsgraden og samtidig vurdere omfanget af nødvendige ressourcer til fremtidigt vedligehold, i forhold til at opretholde det givne kvalitetsniveau.

Til opgaven har Rambøll udviklet en matematisk beregningsmodel, der på baggrund af levetidsbetragtninger beregner behovet for investeringer til forebyggende og genoprettende vedligehold over en tidsperiode.

Med baggrund i modellens beregninger kan Region Hovedstaden nu udarbejde strategiske forslag til regionens fremtidige investeringer i ejendomsporteføljen og samtidig se de tilstandsmæssige konsekvenser af investeringerne.

Dette kan gøres på bygningsniveau, etageniveau og/eller bygningsdelsniveau.

Analysen af tilstandsregistreringen fokuserer på 4 scenarier for investeringer i forebyggende og genoprettende vedligehold de næste 10 år og sammenhængen med bygningsmassens byggetekniske tilstand.

  • Det første scenarie er et referencescenarie som viser hvilken tilstand bygningerne vil have, hvis bygningerne blot få lov til at forfalde, fordi investeringer i forebyggende og genoprettende vedligehold er nul.
  • Det andet scenarie viser et investeringsniveau, som ligger på det nuværende niveau, hvor det skønnes at regionen investerer ca. 110 kr/m2 i forebyggende og genoprettende vedligehold.
  • Det tredje scenarie viser investeringsbehovet ved en gradvis opnåelse af en tilstand på 1,5 over 10 år.
  • Det fjerde scenarie viser en situation, hvor bygningerne renoveres til det målsatte 1,5 inden for det første år, og derefter investeres der således, at bygningerne bevarer denne tilstand.

Beregningerne giver prognoser for investeringsbehovet år for år og bygning for bygning, de næste 10 år.

Renoveringsanalysens resultater bidrager til at prioritere de økonomiske midler regionen har til området, således at der opnås mest muligt for pengene.

Resultaterne viser også, at det er mere økonomisk effektivt at hæve tilstanden over en årrække frem for at lave en voldsom intensiv investeringsstrategi over en kort årrække. Samtidig ved vi, at det er dyrt at være fattig. På den måde at akut vedligehold er voldsomt dyrere pr. sag end forebyggende vedligehold, og det derfor er en bedre økonomisk disponering at sørge for rettidigt indgreb, inden en bygningsdel når til et niveau, hvor der sker funktionsnedbrud og følgeskader.

Simuleringerne fra Rambøll viser, hvor meget der totalt set kan spares ved at forbedre bygningernes tilstand og investere i forebyggende og genoprettende vedligehold.

Center for Ejendomme kender nu sit udgangspunkt med hensyn til den byggetekniske tilstand af den store bygningsmasse på 2 mio. m2 og kan nu arbejde målrettet på at vende driftsbudgettet fra en stor andel af akut vedligehold til en større andel af forebyggende og genoprettende vedligehold.

På sigt skal det sikre, at tilstanden hæves og driftsmidlerne benyttes mere optimalt til gavn for regionens patienter, borgere og medarbejdere.

Rådgivningsydelser i projektet

  • Udarbejdelse af matematisk bygningsmodel.
  • Etablering af samlet digitalt tegningsgrundlag med og rumdatabase for ca. 2000 tegninger og ca. 125.000 rum.
  • Opmåling af bygninger ca. 35.000 m2
  • Opsætning af registrerings APP i Dalux
  • Gennemførelse af tilstandsvurdering
  • Udarbejdelse af afrapportering

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites