Køge Bugt Banen - Assessment

Jernbanesikkerhed

Jernbanesikkerhed

Kontakt

Pia Messell

Technical Manager & Lead Assessor
T: +45 51614501

Formålet er at gennemføre uafhængig assessment af den risikostyring og risikovurdering, som er gennemført i fornyelsesprojektet på S-togs strækningen på Køge Bugt Banen.

Fornyelsesprojektet på Køge Bugt Banen blev igangsat med Banedanmarks Fornyelsesplan 2013-2015. Projektet omfatter arbejde for kørestrøm på S-banestrækningen fra Bavnehøj til Køge, spor i Vallensbæk samt spor, broer og sikring på strækningen Hundige – Køge.

De planlagte aktiviteter indebærer udskiftning af kørestrømsanlæg og omkring 35 km ballastrensning, ca. 20 km udskiftning af spor og sveller, fornyelse af ca. 60 sporskifter, samt reparationsarbejde på 28 broer.

Rambølls ydelser

Rambøll skal som Assessor kontrollere om projektet kan fremlægge en konsistent, korrekt og fyldestgørende argumentation for sikkerheden. Assesseringen dækker følgende fagområder: spor, fritrumsprofil, broer & tunneller, dæmninger, geoteknik, afvanding, føringsveje, kørestrømsanlæg, kørestrøms-forsyning, stærkstrøm, koblerfjernstyring, potentialudligning, sikring, togkontrol (HKT), fjernstyring, svejseteknik, samspil trafik/teknik, drift & trafikstyring samt risikostyring og CSM proces.

Rambølls rolle

Rambøll udfører sikkerhedsmæssig assessment basseret på EU kravene i CSM-RA (Common Safety Method – Risk Assessment) og gældende bekendtgørelser. Assessorteamet lægger vægt på at bedømme sikkerheden i projektet med fokus på områder med sikkerhedsmæssig relevans og gerne de områder, hvor der er den højeste risiko.

For Rambøll er succeskriteriet for en assessmentproces, at der foreligger de nødvendige Sikkerhedsvurderingsrapporter uden sikkerhedskritiske anmærkninger til de aftalte milepæle. Da dette også afhænger af projektets gennemførelse og tidsplanen for projektet, mener Rambøll, at det er meget vigtigt, at assessmentprocessen planlægges og udføres i tæt samarbejde med resten af projektet.

Rambøll har sammen med Banedanmark og deres rådgiver gjort assessmentprocessen mere smidig, bl.a. ved at indføre løbende dialogmøder til udveksling af assessorobservationer og svar fra projektet. Det er Rambølls erfaring, at en åben og dialogbaseret form har stor værdi – særligt i en proces, hvor der er mange assessorvurderinger der skal leveres til opfølgning på projektets ibrugtagningstilladelse.

Som akkrediteret assessor sikrer Rambøll, at assessorteamets uafhængighed og upartiskhed opretholdes og at der er de rigtige kompetencer til stede under hele projektforløbet. Rambøll har som medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) været med til at udarbejde og efterfølgende tilsluttet sig ”Code of Conduct for validering og 3. parts kontrol”. Disse retningslinjer for god rådgiverskik, når man optræder i rollen som bl.a. uafhængig assessor, er indarbejdet i Rambølls akkrediteringssystem og har dannet grundlag for vores gennemførelse af assessmentopgaven.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites