Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande

Conceptual model showing sources of salt and groundwater aquifers

Conceptual model showing sources of salt and groundwater aquifers

Kontakt

Marianne B. Marcher Juhl

Marianne B. Marcher Juhl

Afdelingsleder
T: +45 5161 6428

Som led i klimatilpasningen har Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner et mål om at aflede regnvandet lokalt. Nedsivning af regnvand kan øge grundvandsdannelsen og dermed hæve grundvandsspejlet. Dette kan give problemer med vand på terræn eller indtrængning af vand i kældre. Desuden kan nedsivning af regnvand påvirke grundvandets kvalitet, hvis der nedsives vejvand med indhold af salt, eller hvis forureninger fra forurenede grunde mobiliseres som følge af det højere vandspejl eller ændrede strømningsforhold.

I dette projekt er der foretaget en vurdering af konsekvenserne for grundvandet ved etablering af LAR-anlæg (LAR = Lokal Afledning af Regnvand) med nedsivning af regnvand og vejvand fra veje, der saltes. Konsekvenserne for grundvandet er vurderet ud fra beregninger med en integreret hydrologisk model, hvor forskellige fremtidige nedsivningsscenarier er undersøgt.

Resultaterne af modelscenarierne indikerer, at det ikke vil være realistisk at nedsive regnvand fra alle befæstede arealer. Der vil mange steder skulle håndteres meget mere vand i dræn, også i nabokommunerne, og der vil ske store stigninger i grundvandets indhold af klorid fra vejsalt. Resultaterne peger endvidere på, at mulighederne for nedsivning af vejvand er begrænset, da. både målinger og modelresultater viser stigende tendenser i kloridindholdet, selv med den nuværende saltningspraksis og nedsivning.

Ydelser vi leverer

  • Dataindsamling og bearbejdning af data om saltningspraksis
  • Opsætning og kørsel af forskellige modelscenarier for nedsivning og saltningspraksis.
  • Referencescenarie, som beskriver forholdene i grundvandsmagasinet under forudsætning af, at arealanvendelse og befæstelse svarer til de nuværende forhold i de næste 50 år. Referencescenariet bruges til sammenligning med de øvrige modelscenarier.
  • Scenarie med maksimal nedsivning. Scenariet beskriver forholdene i grundvandsmagasinet om 50 år, hvis regnvand fra alle befæstede arealer nedsives. Herudover er kørt to andre nedsivningsscenarier med nedsivning af vand fra 30% og 10% af de befæstede arealer.
  • Bearbejdning af modelresultater og udarbejdelse af konklusive kort for afkoblingspotentialet ved de forskellige scenarier, risiko for mobilisering af jordforureninger og et kort, som viser områdets sårbarhed i forhold til nedsivning af salt regnvand fra veje

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites