Maabjerg bioenergianlæg

Kontakt

Thomas Rand

Adm. direktør, Energi
T: +45 5161 8610

I Maabjerg nord for Holstebro har de lokale landmænd og en energiproducent besluttet at bygget et bioenergianlæg, der understøtter miljøvenlig udvikling både i landbruget og i energisektoren i regionen. Bioenergianlægget, som er det største af sin art i verden, sikrer effektiv udnyttelse af ressourcerne. Rambøll bistod klienten, Maabjerg BioEnergy A/S, med planlægning, forprojektering inklusive myndighedsbehandling, indkøb og tilsyn med opførelse og idriftsættelse af anlægget.

Reduktion af udledning af fosfor, kvælstof og lugt

Etableringen af bioenergianlægget har reduceret udledningen af fosfor og kvælstof til vandmiljøet, reduceret lugtproblemer i forbindelse med spredning af gylle på markerne og sikret en bedre udnyttelse af gødningsstoffer i gyllen. Bioenergianlægget forbedrer på denne måde landbrugssektorens konkurrencesituation.

Vedvarende energiproduktion

Projektet øger på samme tid den lokale energiproduktion baseret på vedvarende energikilder, og støtter dermed miljøvenlig energiproduktion. Alt i alt har Maabjerg BioEnergis anlæg resulteret i en reduktion af udledningen af drivhusgasser med mere end 50.000 tons CO2-ækvivalenter om året.

Bred vifte af biomasseressourcer

Bioenergianlægget baseres på en bred vifte af biomasseressourcer. Gylle fra svin, kvæg, mink og fjerkræ udgør hovedparten af den biomasse, der skal behandles på anlægget. Derudover behandles der bl.a. affaldsprodukter fra mejerier, slagterier og spildevandsslam.

Anlægget skal behandler i alt ca. 600.000 tons biomasse om året.

Bioenergianlægget består af et biogasanlæg, et sorteringsanlæg, et procesanlæg til sekundær behandling af det afgassede råmateriale og et transportsystem til gylle. Anlægget producerer ca. 20 mio. m3 biogas om året. Biomassen bruges til at producere både varme til det lokale fjernvarmenet og el.

Anlægsomkostningerne er ca. 300 millioner kr.

Rambølls ydelser omfattede:

  • Projektledelse
  • Etablering af beslutningsgrundlag
  • Indhentning af miljøgodkendelse
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale
  • Tilbudsevaluering
  • Kontraktforhandlinger

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites