Fornyelse af Remiseparken

Remiseparken

Remiseparken

Kontakt

Gorm Egdal Larsen

Gorm Egdal Larsen

Landskabsarkitekt MDL
T: +45 51611974

Remiseparken er i dag en nedslidt og overset park i Urbanplanen på Amager. Rambøll står sammen med BOGL for fornyelse af parken samt håndtering af områdets regnvand med henblik på at gøre parken attraktiv, tryg og værdifuld for områdets beboere.   

Fornyelsen af Remiseparken har fokus på at bevare de særlige kvaliteter parken allerede indeholder, mens klimasikring, tilgængelighed, kvalitet og multifunktionalitet forbedres, så parken modsvarer nutidige krav. 

Projekteks hovedgreb består således dels af en ny aktivitetssti, der løber fra nord til syd og danner en ny og tydelig rygrad i parken. Stien former sig efter de eksisterende træer og parkens terræn, og griber fat i parkens forskellige områder. 

Anden del af hovedgrebet er en inddeling af parken i fire overordnede natur- og landskabsrum med hver sin landskabelige karakter: 

  1. Leg- og læringslandskab (Byggeren og Bonderen)
  2. Kulturlandskab (Nyttehaver, lunden og plænen)
  3. Bevægelseslandskab (Street sport og vild leg) 
  4. Naturlandskaber (Vild natur med bakker og Ellesump)

Fælleskab og sociale aktiviteter er centrale elementer i fornyelsen. Parkens aktiviteter vil på hver deres måde danne fællesskaber, der appellerer til og aktiverer forskellige alders- og borgergrupper. 

Herudover, betyder fornyelsen også en opdatering af regnvandshåndteringen i Remiseparken. Regnvandshåndteringen vil omfatte forsinkelse af spildevandsopblandet skybrudsregn fra den nærliggende Røde Mellemvej samt håndtering af hverdags- og skybrudsregn fra Remiseparkens arealer. Centralt i regnvandshåndteringen er Elleskoven mod syd, samt wadien, der løber langs Remiseparkens vestlige kant. 

For alle elementerne i regnvandshåndteringen er der indtænkt en dobbeltanvendelse. Det betyder, at de enkelte elementer tillader rekreativ anvendelse, såsom leg eller ophold, i tørvejr eller ved hverdagsregn, mens de vil stå vandfyldte i forbindelse med skybrud. 

Projektet er resultatet af en vundet konkurrence i samarbejde med BOGL Landskab, med hvem ydelserne til landskab deles.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites