Nyt liv i Tange Å

Kontakt

Peter Bønløkke Adamsen

Market Manager
T: 5161 5828

Svendborg Kommune har i Tange Å, som udspringer ved Broholm Gods på Sydfyn, skabt en effektiv faunapassage gennem området med gode gyde- og opvækstområder for ørreder. Dette er sket efter, at det meste af Tange Å har været lukket for opgang af havørreder i flere århundreder. Ved etableringen af det 300 meter lange stenstryg og den nye vejbro, er der skabt passage for alle vandløbets fiskearter, ligesom også pattedyrs passage er sikret.

Skovmøllen ved Hesselagergårdsvej har indtil 2009 været en effektiv spærring for faunaens frie bevægelse i Tange Å. Ved den tidligere mølledam for Skovmøllen var der et styrt på ca. 2,5 meter, og det samlede vandspejlsfald opstrøms og nedstrøms for den tilgroede mølledam var ca. 4 meter.

I tæt samarbejde med Svendborg Kommune har Rambøll stået for udførelse af et ca. 300 meter langt stryg med varierende fald, der svarer til Tange Å’s naturlige relativt stejle fald, dvs. i gennemsnit ca. 15 ‰ fald. Hele vandføringen i Tange Å løber gennem stryget, og der er således ikke bevaret en møllesø og fordeling af vand. Denne udformning af stryget har skabt en effektiv faunapassage, og de tidligere ubenyttede gyde- og opvækstområder opstrøms for Skovmøllen er således allerede benyttet i stor grad sidste efterår.

Rambølls ydelse

Rambøll har udarbejdet forundersøgelser, detailprojekt, udbudsmateriale og stået for anlægstilsyn i forbindelse med projektet. Herunder har Rambøll blandt andet stået for opmåling af eksisterende forhold, konsekvensvurderinger, dimensionering og overslag over anlægsudgifter.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites