Trafiksikkerhed og regnvandshåndtering i Ringsted

Rambølls skitseforslag med tværsnit af løsingen for Søndre Parkvej.

Rambølls skitseforslag med tværsnit af løsingen for Søndre Parkvej.

Kontakt

Jan Villumsen

Jan Villumsen

Områdechef, cand. arch. maa mdl, Transport Øst - By og trafik
T: +45 5161 3621

Hvad der startede som trafiksikkerhedsprojekt, bliver nu realiseret som multifunktionel løsning, der ud over at skabe bedre forhold for cyklister på Søndre Parkvej også bidrager til at løse udfordringerne med regnvandshåndtering.

Rambøll udarbejdede i 2013 en trafikplan for Ringsted Syd, som kortlagde trafikale udfordringer og foreslog mulige løsninger i det kombinerede bolig- og institutionsområde. Trafikplanen udpegede blandt andet nogle trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger på Søndre Parkvej, som er en vigtig cykelrute for børn på vej til og fra skolerne i området. Ringsted Kommune ønskede derfor at forbedre sikkerheden for især cyklisterne, som tidligere skulle færdes på en smal kantbane i siden af kørebanen.  

Samtidig stod Ringsted Forsyning med nogle udfordringer med håndtering af overfladevand fra vejarealerne, dels på Søndre Parkvej, dels på de tilstødende villaveje. Da begge udfordringer kaldte på en ny udformning af vejarealerne, så kommunen og forsyningen en mulighed for at samarbejde om en fælles løsning.

Mindre kørebane, mere cykelsti – og bedre afvanding

Rambøll vandt opgaven i udbud og udarbejdede derefter et skitseforslag, som reducerer kørebanearealet på Søndre Parkvej og bruger det frigivne areal til bedre cykelstier og grønne forsinkelsesbassiner. Den smallere tværprofil indbyder bilisterne til at sænke farten, samtidig med at hastigheden nedskiltes fra 50 til 40 km/t.

”Når projektet er realiseret i efteråret 2016, kan cyklisterne langs Søndre Parkvej færdes i sikker afstand fra biltrafikken. Cyklister og biltrafik bliver adskilt af en tre meter bred grøn rabat med trug, som tager imod vejvand fra kørebanen og forsinker vandet, inden det ledes til det eksisterende spildevandssystem”, forklarer projektleder Jan Villumsen.   

Dermed løser projektet ikke alene de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer på strækningen – det tilføjer desuden rekreative grønne elementer til Søndre Parkvej og bidrager til opnåelse af målsætningerne i kommunens spildevandsplan.

Projektområdet omfatter også beboelseskvarterne nord og syd for Søndre Parkvej, hvor der er risiko for oversvømmelser ved et kraftigt regnskyl. Her afkobles vejvand fra spildevandssystemet og ledes i stedet på overfladen til nærliggende regnbede og regnvandsbassiner – væk fra haver og boliger.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites