Fremtidens Dagtilbud: Fra forskning til pædagogisk faglig refleksion

Kontakt

Line Dybdal

Director
T: +45 5161 7854
M: +45 5161 7854
Forskning viser, at der er sammenhæng mellem dagtilbud af høj kvalitet og børns senere livsmuligheder, herunder hvordan børn klarer sig i skolen. Et samarbejde om at omsætte viden fra forskning til en ny refleksions- og evalueringskultur i pædagogisk praksis skulle sikre bedre trivsel og dynamiske læringsmiljøer i fremtidens dagtilbud.

For at forbedre børns trivsel og læring i dagtilbud så man i Børne- og Socialministeriet et behov for at udvikle og afprøve indsatser og redskaber, som pædagoger og ledere i daginstitutioner fremadrettet kunne bruge til at styrke en systematisk tilgang til deres arbejde.

Derfor lancerede ministeriet i 2014 projektet ”Fremtidens Dagtilbud”, der blev afsluttet i efteråret 2017. Projektet blev gennemført af Rambøll Management Consulting, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet, der i tæt samarbejde med 14 deltagende kommuner har afprøvet forskellige indsatser blandt 400 dagplejere og 140 daginstitutioner med i alt cirka 15.000 børn.

- Det er vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle og samle viden om, hvad der virker i praksis, så vores børn får det bedst mulige børneliv, sagde børne- og socialminister, Mai Mercado, ved projektets afslutning.

Rambøll stod for programledelsen, altså den samlede gennemførelse af ’Fremtidens Dagtilbud’ og tre delindsatser. Dermed har Rambøll haft en central rolle i at udvikle, afprøve og evaluere indsatserne, herunder at have ansvaret for kontakten til og understøttelsen af de 14 deltagende kommuner.

Viden udviklet til praksis

Formålet med Fremtidens Dagtilbud har været at udvikle og afprøve indsatser og refleksionsredskaber, der bygger på forskningsviden om kvalitet i dagtilbud, ligesom projektet er udviklet i tæt samarbejde med forvaltninger, ledere og pædagogisk personaledaginstitutioner og dagplejen.

Med støtte i en række refleksionsredskaber arbejdede dagtilbuddene målrettet og refleksivt med at forberede, igangsætte og evaluere pædagogiske forløb inden for rammerne af tre delindsatser:
 • En basisindsats, hvor en målrettet, pædagogisk didaktik blev udviklet ved at arbejde systematisk med at forberede, planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb i små børnegrupper.
 • En forældreindsats, hvor man ud over basisindsatsen arbejdede med et udvidet forældresamarbejde for at give børn i udsatte positioner ekstra støtte både i dagtilbud og i hjemmet.
 • En it-indsats, hvor man ud over basis havde fokus på digitale læreprocesser i de pædagogiske forløb sammen med børnene. Her brugte det pædagogiske personale digitale læringsredskaber til at styrke børnenes sprog og forståelse af naturfænomener.

Effektstudie

Et vigtigt formål med Fremtidens Dagtilbud var, at det blev tilrettelagt på en måde, der gjorde det muligt at skabe sikker og generealiserbar viden om indsatserne. Effekterne af indsatserne blev derfor undersøgt inden for et forskningsdesign baseret på principperne fra lodtrækningsforsøg, også kaldet randomiseret kontrolforsøg. Dette effektstudie undersøgte de samlede effekter for børnegrupper med fokus på børnenes sproglige, socioemotionelle og tidlige matematiske kompetencer. Herudover blev det undersøgt, hvorvidt forskelle i børnenes baggrund, læringsmiljøet i hjemmet samt institutionelle forhold påvirkede effekterne.

Implementeringsstudie

Som en del af projektet havde et implementeringsstudie undersøgt, hvordan kommunerne og dagtilbuddene arbejdede med implementeringen af indsatserne i dagtilbuddenes praksis, hvordan programmets forskellige elementer blev bragt i anvendelse, og hvilke praksisændringer programmet medførte.

Projektets resultater (uddrag)

 • Der var en positiv signifikant sammenhæng mellem omfanget af børnenes deltagelse i aktiviteter og effekten, dvs. jo flere aktiviteter børnene har deltaget i des større effekter for børnenes tidlige matematiske og sproglige kompetencer (primært for den yngste børnegruppe)
 • Der var små og spredte positive, signifikante effekter for børnenes kompetencer på udvalgte mål som fx tidlige matematiske kompetencer og sproglige kompetencer
 • Den mest markante forskel kunne spores i tidlige matematiske kompetencer, når der blev skelnet mellem grupper af børn med forskellig oprindelse. Her har indsatsen medvirket til at bringe børn med ikke-vestlig baggrund op på samme niveau som børn med dansk baggrund
 • Der kunne konstateres en svag tendens til, at de fleste af de fundne forskelle pegede i retning af, at børn fra hjem med det svageste læringsmiljø får det største udbytte af indsatsen. Dette peger i retning af, at indsatsen i et vist omfang har understøttet børn med potentielt svagere forudsætninger for at indgå i læringsmiljøet
 • For personalet styrkede indsatsen generelt set den fælles refleksion over egen pædagogisk praksis samt samarbejdet og med fokus på børnenes behov, udvikling og læring
 • Personalet oplevede en øget faglighed, og at alle børn i højere grad blev set af personalet
 • Der har været begrænsede ændringer i det generelle forældresamarbejde, men en indirekte betydning for dialogen med forældrene
 • En stor andel af lederne oplevede, at indsatsen gav en ramme for at styrke den faglige ledelse i dagtilbuddet

Du kan læse mere om projektets tidligere konklusioner her

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites