Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Grønlandske Lufthavne

Flytransport til og fra og internt i Grønland er den transportmæssige livsnerve i Grønland for at sikre den økonomiske og sociale stabilitet og udvikling i landet. Air-transport wi Rambøll har gennem en række lufthavnspro-jekter været med til at sikre denne udvikling.  

Geophysical Borehole Logging

As a geophysical consultant for Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Ramboll has carried out geophysical borehole logging as part of the site investigations for a deep storage facility for radioactive waste.

Modern technology hits the pavement

Once infrastructure facilities such as roads, bridges, railways, ports and airports are in operation, they have to be constantly supervised and maintained. But keeping track of the state of facilities may be an enormous task.

E18 Grimstad-Kristiansand

Ramboll is engaged as the main consultant on the stretch of the new E18 motorway between Grimstad and Kristiansand. The new motorway will significantly improve the Norwegian infrastructure and will improve living conditions for local communities living along the existing road.

Signalprogrammet

Introduktionen af et fælleseuropæisk signalsystem (ERTMS) gennem Europa sigter mod at styrke forbindelsen mellem de europæiske byer og hovedstæder og skabe problemfri rejseaktivitet inden for EU. Danmark bliver det første europæiske land, der opgraderer hele sit signalsystem til ERTMS. Rambøll leder det internationale konsortium, der står bag signalprogrammet, som forventes at færdigøres i 2021.

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole

Rambøll har sammen med Syddjurs Kommune udarbejdet og gennemført en trafiksanering for Hornslet skoles interne område og skolens nærområder under titlen ”Tryg i trafikken ved Hornslet Skole”. Projektet indeholder en høj grad af interessentinddragelse, trafikforsøg, ombygning og evaluering, samt gennemførelse af kampagner, konkurrencer og cykelevents.

Udvidelse af Københavns S-togsnet

Projektet berører centrale dele af S-banen mellem København H og Valby. Ved anlæg af Køge Bugt-banen blev indføringen (5. hovedspor) ført helt frem til perron på Kh, imens tilsvarende spor ud fra Kh (6. hovedspor) ikke blev anlagt.

Stormflodssikring af Jyllinge Nordmark

På grund af klimaforandringer skal området ved Jyllinge Nordmark sikres mod oversvømmelser. Rambøll er rådgiver for Roskilde Kommune på projektet.

Stormflodssikring ved Næsbystrand

Rambøll har stået for udarbejdelsen af et skitseprojekt for etablering af et dige ved Næsbystrand. Projektet skal danne grundlag for beslutningsproces og myndighedsbehandling. 

Tal med landskabsarkitekterne: Åben tegnestue om metroforpladserne

Borgerdialog og idékatalog om de 14 nye byrum ved Cityringens stationer. Projektets mål var at skabe en professionel, informativ og åben dialog mellem landskabsarkitekterne og brugerne af de nye byrum.

Ringbanen

Ringbanen er en ny, tværgående linie på det storkøbenhavnske S-banenet. Hér får passagererne mulighed for hurtigt og bekvemt at skifte til de andre S-togslinier, busser, regionaltog samt metroen. Derved forbedres sammenbindingen af det offentlige transportsystem i Storkøbenhavn.

Vejle Fjord - ny genvej sikrer hurtigere rejsetid

En ny togforbindelse over Vejle Fjord skal medvirke til at realisere den ambitiøse Timemodel ved at sikre kortere rejsetid på strækningen mellem Odense og Aarhus. Rambøll er teknisk rådgiver og ansvarlig for projektering af bane-, bro- og tunnelprojekter, der skal vurderes i en VVM-redegørelse.

Københavns lufthavn

Rambølls langvarige samarbejde med Københavns Lufthavn har medført innovative løsninger for drift og vedligeholdelse i lufthavnen, herunder flysiden.

Køge Bugt Banen - Assessment

Formålet er at gennemføre uafhængig assessment af den risikostyring og risikovurdering, som er gennemført i fornyelsesprojektet på S-togs strækningen på Køge Bugt Banen.

Kystrenovering af Østerstrand i Fredericia

Fredericia Kommune ønsker at skabe et mere rekreativt miljø ved Østerstrand samt at sikre stranden og de bagvedliggende arealer mod erosion.

Langeskov Station

Der skal etableres en ny station på hovedstrækningen i Langeskov. Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med etablering af ny Station i Langeskov.

Queensferry Crossing: ny vejbro over floden Forth, Edinburgh

Med Forth Bridge og Forth Road Bridge som naboer er der nu ved at blive bygget en ny vejbro - Queensferry Crossing - hen over Forth flodens udmunding ved Edinburgh.

Metro forbinder ny bydel med resten af København

De kommende beboere i den nye bydel Nordhavnen får en effektiv og miljøvenlig transportform. To nye metrostationer skal nemlig forbinde den nye bydel med resten af København, Frederiksberg og brokvarterene.

Mobilitetsplan for Helsingør Kommune 2015-2020

Mulighederne for at bevæge sig enkelt og fleksibelt fra A til B er et væsentligt element i Helsingør kommunes mål om at tiltrække og fastholde børnefamilier og arbejdspladser. En ny plan fremlægger perspektiver og 17 konkrete løsninger for mobilitetsarbejdet i Helsingør Kommune frem til 2020.

Cityringen

Cityringen er Københavns nye førerløse metro baseret på principperne fra den eksisterende metro i København og skal efter planen indvies i 2018

The Copenhagen Metro

It was a groundbreaking event when the Copenhagen Metro opened its first fully automated, driverless metro in 2002. Since then, it has become the most natural thing in the world for the citizens of Copenhagen to travel at speeds of 80km/h 18 metres below street level.

Analyse af fremtidige organiseringer af rullende materiel

Transportministeriet arbejdede med den fremtidige organisering af jernbanen, og herunder indgik også overvejelser om den fremtidige organisering vedr. ejerskab af det rullende materiel under forskellige scenarier af udbud.

Borgerinddragelse i Latinerkvarteret

Hvordan kan man skabe bedre forhold for cyklister og fodgængere og på samme tid bevare en bydels særpræg og diversitet? Kompetencecenteret for Projektkommunikation skabte grundlag for udviklingen af trafik- og bymiljø i Københavns Latinerkvarter.

Letbane giver Storkøbenhavn markant løft

Når den planlagte letbane mellem Lundtofte og Ishøj står klar i 2023, vil det ikke bare give pendlerne bedre kort på hånden. Letbanen bliver også en stærk katalysator for byudvikling i de storkøbenhavnske kommuner, den passerer igennem.

ETCS fitting of the Danish train fleet

As one of the main activities in the Danish Signalling Programme, almost the entire Danish fleet will be equipped with on board ERTMS.

Faxe Ladeplads – etablering af strand og kystbeskyttelse mod erosion

Faxe Kommune ønsker at reetablere stranden syd for Faxe Ladeplads og beskytte den mod erosion. Rambøll har stået for analyser samt skitseforslag til projektet.

Fremtidens parkering er intelligent

Intelligente Transport Systemer (ITS) udnytter IT og teknologi til at overvåge, opsamle data og hjælpe med at styre trafikken. Det kan øge trafiksikkerheden, formindske trængsel og mindske belastning af miljøet. Blandt de første initiativer er intelligent parkering.

Åstederne

Kolding Kommunes byrumsprojekt revitaliserer å-forløbet gennem Kolding. Projektet sætter fokus på, hvordan de fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv. Der har været fokus på bevægelse i det fri, lige dér hvor man bor eller færdes i det daglige. De i alt 10 ”Å-steder” og 3 særlige ”Omveje” er planlagt i dialog med interessenterne i området omkring åen.

Mariagerfjord Trafikplan

Trafikplanen fastlægger rammerne for den fremtidige udvikling af vej- og stisystemet i den nye kommune.

Banestrækning Senkvice-Cifer; Slovakiet

Modernisering af strækningen Senkvice - Cifer, 50 km, dobbeltspor, med 5 stationer.

Norwegian ERTMS National Implementation - Framework agreement Technical consultants

The Rambøll Consortium is technical consultant to the ERTMS national implementation project in Norway. The project scope is installation on ERTMS in trains, trackside and procurement of a new Traffic Management System (TMS/CTC).

Dybdegående konsulentbistand bringer havneudvidelse i land

For at ruste sig til fremtiden har Hanstholm Havn sat gang i en stor havneudvidelse til en værdi af mere end 500 millioner kr. Rambøll har været bygherrerådgiver og har bidraget med en unik række af specialister, der har gjort havneudvidelsen mulig.

Vejledning om trafiksikkerhed i byplanlægningen

Rambøll har i et samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet en vejledning om trafiksikkerhed målrettet byplanlæggere i kommuner og private firmaer. Vejledningen skal sikre, at hensyn til trafiksikkerhed også tænkes ind i de tidlige planlægningsfaser - blandt andet i lokalplanerne.

The Copenhagen Opera House

Ramboll was engaged as consulting engineer on the construction of the new Opera House in Copenhagen. The aim of the construction was to create a world-class opera building as regards acoustics, theatre technique and indoor climate.

Assessing the Environmental Impact of Norway's Largest Dredging Project

Norway's largest dredging project to date is underway, enabling large 'Panamax' ships of 70,000 deadweight tonnes to enter the port of Fredrikstad by 2015.

E18 motorway extension from Koskenkylä to Kotka in Finland

Within Finland, Sweden and Norway in particular, Ramboll has been extensively involved in the establishment of the Nordic Triangle transport corridor, part of EU’s TEN-T road network, linking this region closer to the rest of Europe and beyond. As a part of the Nordic Triangle transport corridor, the E18 stretches all the way across southern Finland from Turku via the Helsinki metropolitan area to Vaalimaa at the Russian border providing a fast route to Eastern markets. Leading the consulting consortium in charge of construction design, Ramboll plays a central role in the E18 motorway extension from Koskenkylä to Kotka.

Vagar Lufthavn - Forlængelse af landingsbane

Færøerne har kun en lufthavn, der er øernes vigtigste forbindelse til omverden. Landingsbanen er relativ kort og sammenholdt med de topografiske forhold giver det udfordringer i den daglige drift. Den korte landingsbane kan kun beflyves af få flytyper, og ofte med begrænsinger, der ikke tillader at udnytte flyenes kapacitet.

Intelligent grøn vækst i Roskildes Røde Port

De spildte arbejdstimer fra bilkøerne i hovedstadsområdet løber op i milliardbeløb. Roskildes Røde Port-projekt skal vende trafikstrømmen og spare både penge, tid og CO2-udledning.

Københavns Metro, hærværk, sabotage og terror

For Københavns Metro har Rambøll udført risikoanalyser. Metroen i København er en fuldautomatisk førerløs bane. Banen forløber både som en højbane gennem Ørestad og tunnel under det centrale København

København Havn - Ny Krydstogtsterminal

Som grundlag for Københavns Havns etablering af en ny krydstogtsterminal i Nordhavnen langs med den eksisterende indsejling til havnen, har Rambøll gennemført en række forundersøgelser for den nye terminal.

Ny trafikplan for byudvikling i Jyllinge

Rambøll har udarbejdet trafikplanen for udvikling af Jyllinge Bymidte og omkringliggende boligområder. Planen sikrer, at udviklingsmulighederne bevares og understøttes af gode forbindelser og adgangsforhold for al slags trafik i byområdet.

Motorring 3

Færdselsårerne omkring vores hovedstad er ofte stærkt overbelastede i myldretiden. Motorring tre har i mange år haft stigende kapacitetsproblemer. Trafikken er steget fra 45.000 køretøjer per døgn i 1990 til 125.000 i 2005. Et byggeri med en projektsum på 340 millioner euro skal mindske trængslen.

Øresundsforbindelsen

Åbningen af Øresundsforbindelsen i 2000 har ført til mere end blot én forbindelse mellem Danmark og Sverige. For mange indbyggere i regionen er deres dagligliv blevet ændret. Der bor eksempelvis nu mange pendlere i Sverige, som arbejder i Danmark. Overordnet er det kulturelle og økonomiske samarbejde mellem de to lande blevet styrket, hvilket har været en vigtig forudsætning for udviklingen af Øresundsregionens konkurrencedygtighed over for andre regioner i Europa.

Nordhavnsvej

Nordhavnsvej-projektet er første etape af en ny vejforbindelse til Nordhavn. Nordhavn er et gammelt industri- og havneområde, der skal udvikles til et nyt byområde i den nordøstlige del af København. Byområdet er fuldt udbygget planlagt til 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser. Nordhavnsvej skal derudover lede både den tunge lastbiltrafik og bolig-arbejdspladstrafikken til Nordhavn uden om Hellerup, Østerbro og Indre By.

Nye stationer ved Gødstrup og Hillerød Syd

Rambøll har for Banedanmark udarbejdet et skitseforslag og et anlægsoverslag til to nye stationer ved Gødstrup mellem Herning og Holstebro - og syd for Hillerød.

Cirkelbroen: Mesterligt designet bro forbinder København

Cirkelbroen er tegnet af den prisbelønnede kunstner Olafur Eliasson og giver fodgængere og cyklister mulighed for at krydse Christianshavns Kanal med stil. Broen åbnes horisontalt som en svingbro når store skibe skal passere.

Cykelstier i København

Projektet er en del af Københavns Kommunes Cykelpolitik, som har til formål at skabe bedre forhold for cyklisterne i Indre By. Rambøll er involveret i planlægning og etablering af nye cykelforbindelser i og omkring Middelalderbyen. Projektet gennemføres med et særligt fokus på at integrere cykeltrafikken med den historiske bykerne og byrumsprogrammeringen. 

Bedre mobilitet for skoleelever i Gentofte

Rambøll har udarbejdet et forslag til et samlet cykelrutenet i Gentofte Kommune. Formålet er at skabe bedre mobilitet og tilgængelighed til alle skoler i kommunen.

Verdens længste vej/tog-tunnel

Skandinavien og det øvrige Europa vil i fremtiden blive forbundet af verdens længste kombinerede vej- og togforbindelse.

DR Domicil - Mediehus i verdensklasse

Med sine fire unikke segmenter, et samlet areal på over 100.000 m2 og de nyeste faciliteter inden for moderne medieproduktion er DR Byen blevet en kreativ højborg i Ørestaden. 

Ringsted-Femern: opgradering af central jernbanestrækning

Som en del af det større Femern Bælt-tunnelprojekt vil den 110 kilometer lange jernbanestrækning fra Ringsted til Femern-forbindelsen i Rødby gennemgå en omfattende hastighedsopgradering til 200 km/t og en udbygning fra et til to spor mellem Vordingborg og Rødby. Stationer vil blive ombygget og en ny station i Holeby bliver etableret. Alt sammen for at sikre en effektiv og hurtig gods- og persontransport til Tyskland.

Color Line i Hirtshals Havn

Color Lines færgeterminal i Hirtshals er nu bygget om, så der siden 2008 nu også er plads til nye, store hurtigfærger. Det har medført en fuldstændig ombygning af infrastrukturen ved indkørslen til Hirtshals by og til Color Lines færgeterminal på Hirtshals Havn.

Guldberg Byplads - fra gade til plads

Midt i det tæt bebyggede Nørrebro har Rambøll designet og realiseret en byplads, Guldberg Byplads. Rambøll har været involveret i skabelsesprocessen fra de første by- og trafikplaner til det endelige design og byggeledelse af pladsen. Kvarterløftsprojektet, som pladsen er en del af, startede i 2006, og nu fremstår Guldberg Byplads som et aktivt og attraktivt byrum på Nørrebro, hvor beboere og skolebørn sikkert kan færdes og gøre ophold.

Virkemiddelkatalog for CO2-reduktion

Bilen den store synder i virkemiddelkatalog for transportområdet Københavns Kommune går efter CO2-neutralitet gennem begrænsning af biler og en kombination af virkemidler på transportområdet. Målet er at gøre staden CO2-neutral inden 2025. Rambøll har udarbejdet det bredt instrumenterede virkemiddelkatalog til CO2-reduktion på transportområdet i København.

Faunapassage i Bogense Bybæk ved Neder Mølle

Ved hovedvejens indkørsel til Bogense By ligger ejendommen Harritslevvej 2. Ejendommenråder over resterne af et gammelt mølleanlæg, kaldet Neder Mølle. Mølleanlægget og det tilhørende stemmeværk dannede et vandfald på ca. 3,5 meter, som spærrede for Bogense Bybæks naturlige spredning af vandløbets smådyrs- og fiskefauna.En faunapassage har genskabt fiskenes spredningsmuligheder og givet dem adgang til et naturligt gydeområde, der ellers har været isoleret i mere end 500 år på grund af mølleopstemningen.

VVM og sikkerhedsrapporter for Olieterminaler

Rambøll har bistået Inter Terminals Danmark A/S med VVM redegørelser og sikkerhedsrapporter m.v. for selskabets 4 olieterminaler i Asnæs, Ensted, Stigsnæs og Gulfhavn. VVM’erne og sikkerhedsrapporter belyser konsekvenserne af øget skibsanløb til olieterminalerne samt oplagring af nye olieprodukter i tankene.

Miljøsagsbehandling i Rebild Kommune

Ressourcepersonen fra Rambøll er insourcet i Rebild Kommune og yder bistand i forbindelse med kommunens almindelige miljøsagsbehandling. Opgaverne er forskelligartede og af kortere eller længerevarende karakter. Vi løser opgaver inden for blandt andet miljøtilsyn og opfølgning herpå, miljøgodkendelser og VVM-screeninger af både mindre og større virksomheder i kommunen.

Udredning af havvandsstigningen i Danmark

Som følge af klimaforandringerne stiger havvandet omkring Danmark i de kommende årtier, og da vi samtidig vil opleve flere voldsomme storme, er risikoen for stormfloder og ødelæggende oversvømmelser steget.

Storstrøm Fængsel, Nordfalster

På Falster ligger Danmarks største lukkede fængsel med plads til 250 indsatte. Fængslet er samtidig Danmarks sikreste.

Akutmodtagelse til Slagelse Sygehus

Professionel behandling i integreret akutmodtagelse vil om få år komme borgerne i Slagelse og omegn til gode.

Gjesingparken - Facaderenovering

Det almennyttige boligbyggeri Gjesingparken i Esbjerg fra slutningen af 70erne med 284 lejligheder har fået en gennemgribende facaderenovering. Resultatet er et helt nyt og tidssvarende arkitektonisk udseende og en klimaskærm der lever op til dagens standard for isolering og energiforbrug.

Gentofte genbrugsstation - bæredygtighed og formidling i fokus

Gentofte genbrugsstation er en del af den nye generation genbrugsstationer i Danmark. Her vægtes formidling og bæredygtighed lige så højt som placeringen af affaldscontainere.

Nyt hospital i Nordsjælland

Efter 12 måneders intensiv international designkonkurrence blev Herzog & de Meuron i samarbejde med Vilhelm Lauritzen valgt til at designe Nyt Hospital Nordsjælland med Rambøll som ingeniørkonsulent på projektet.

Niels Bohr Bygningen: specialdesignet hjem for fremtidens forskning

Den 52.000m2 store Niels Bohr Bygningen er Bygningsstyrelsens til dato største byggeri og skal huse Københavns Universitets nye forskningslaboratorier og undervisningslokaler.

Fornyelse af Næstved Banegårdsplads

Næstved Banegårdsplads gennemgår i perioden 2007 – 2009 en forvandling. Den gamle banegårdsplads vil i perioden blive forvandlet, for at skabe en bedre sammenhæng mellem Næstved Banegårdsplads og den øvrige by, således at Næstveds borgere får et bedre byrum.

Nørre Campus

Målet for udbygningen af Nørre Campus er at styrke sammenhørigheden mellem Københavns Universitets forskellige fakulteter, forskningsanlæg og laboratorier, såvel som at forbedre integrationen med byen og lokale virksomheder.

Musiktorvet - modtager af Tyndpladeprisen

Med vores projekt for et nyt dynamisk og mangfoldigt kultur- og event space, Musiktorvet på Amager, har vi aktiveret uderummene gennem tre strategiske niveauer.

Videnhus på Sønderborg Havn som del af Gehry masterplan

På havnen i Sønderborg opføres et nyt videnhus på 7150 m2, som både funktionelt og arkitektonisk uden sidestykke i Danmark. Huset er et vigtigt led i realiseringen af Frank Gehrys masterplan for Sønderborg Havn.

Ny bymidte i Lyngby

Lyngby Bymidte skal fornyes og forvandles til et område med erhverv og boliger. I den forbindelse har arkitektfirmaet PLH i samarbejde med bygherren skitseret en spændende centerløsning, herunder ca. 7000 m² nye butikker, 3000 m² kontorer og 1000 m² boliger.

Konkretisering af skybrudsplan for København

Rambøll har bistået Københavns og Frederiksberg Kommuner med konkretiseringen af deres skybrudsplaner. Rambøll har bl.a. lavet omfattende hydrauliske beregninger af oversvømmelser, idéskitser af såvel terrænbaserede som traditionelle løsninger og samfundsøkonomiske beregninger.

Lundevænget - Helhedsplan

Lundevænget skal fremtidssikres med respekt for afdelingens historie og arkitektur.

Bella Hotel - hotellet, som hælder og snor sig

Bella Sky Hotel i Ørestad trodser tyngdekraften og hælder i en 15 graders vinkel - og tilbyder en formidabel udsigt: To tårne læner sig i hver sin retning i en vinkel som er næsten fire gange større end Det Skæve Tårn i Pisa.

Spektakulært projekt på Nordhavnen

Københavns nye bæredygtige bydel, Nordhavn, bliver beriget med en kunstig ø, som skal danne ramme om en stor underjordisk parkeringskælder, lejligheder med havudsigt og en kontorbygning af skifer på kajen.

Byggemodning, Trekroner Øst, Roskilde

Ved byudviklingen af Trekroner Øst, umiddelbart nord for Roskilde Universitetscenter har Roskilde Kommune valgt, at afvanding fra vej og tag skal ske via åbne render i stedet for et traditionelt rørlagt regnvandssystem. Det giver området en blå struktur, der giver hele området et rekreativt element.

Hydrogeologisk og grundvandskemisk kortlægning af Bjergsted Indsatsområde på Sjælland

Rambøll har udført detaljeret trin 2 sårbarhedskortlægning af grundvandsforekomsterne i Bjergsted Indsatsområde. Projektet indeholder en bred vifte af faglige discipliner, bl.a. geologi, kemi, hydrologi og hydrogeologi.

Trafik- og landskabsplan for Tankefuld

Tankefuld er byudviklingsområde i Svendborg Kommune. Opgaven var at bevare områdets landskabs-, natur- og kulturkvaliteter og skabe en samlet identitet for de enkelte naturområder. Landskabet ved Tankefuld skal være identitetsskabende og give mulighed for både et passivt og aktivt friluftsliv for hele Svendborg.

Håndtering af støj fra idræt i byudvikling

I udviklingen af interessante nye byområder, der kombinerer idræt og boliger, blev et særligt byplanlægningsredskab til håndtering af støj fra idrætsanlæg taget i brug.

Malmö Citytunnel

Rambøll har som rådgiver for bygherren, Citytunnelkonsortiet, arbejdet med geotekniske og geohydrologiske forundersøgelser for Malmö Citytunnel fra 1996-2000.

Københavns Lufthavn Metro Station

Rambøll har forestået udarbejdelse af Civil Work Safety Case og designkrav til Metrostationen, samt foretaget opfølgning på opfyldelse af designkravene ved design og udførelse.

Storebæltsbroen

Storebæltsbroen åbnede for bilister i 1998 og jernbanen i 1997. Anlægsarbejdet på broen varede i ti år, fra 1988 til 1998.

Grøn bølge for cyklister

Den første grønne bølge for cyklister i København har reduceret rejsetiden for cyklister til og fra Indre By i myldretiden på tre stærkt trafikerede gader. Rejsetiden er reduceret gennem en samordning af trafiksignalerne, der giver grønne lys ved en støt rejsehastighed for cyklister på 20 km/t på de udvalgte strækninger. 

E18 Knapstad-Akershus Borderplans

Ramboll will prepare zoning plans and construction plans for the construction of the new E18 motorway between Knapstad and Akershus border.

Indgangen til Skt. Petersborg

Tidligt i 2010 udpegede NCG Rambøll som hoveddesigner på ombygningen af Pulkovo lufthavn, hvilket er et af de mest ambitiøse luftfartsprojekter i Europa lige nu.

Feasibility study for a new major seaport in Sri Lanka

Sri Lanka Ports Authorities (SLPA) is planning to develop a new major greenfield seaport in Hambantota, situated on the south coast of Sri Lanka. Hambantota Port is expected to relieve Colombo Port and is intended to support the growing demand for servicing large vessels.

Trafiksikkerhed og regnvandshåndtering i Ringsted

Hvad der startede som trafiksikkerhedsprojekt, bliver nu realiseret som multifunktionel løsning, der udover at skabe bedre forhold for cyklister på Søndre Parkvej også bidrager til at løse udfordringerne med regnvandshåndtering.

Unikt kabeldesign på skotsk rekordbro

Åbningen af Queensferry Crossing-broen er et højdepunkt for teknisk ekspertise. Broen, der både er Storbritanniens højeste og verdens længste skråstagsbro med tre pyloner, er en betydningsfuld udvidelse af en af de vigtigste transportkorridorer i Skotland.

Loop City: Strategisk byudvikling langs letbaneforbindelsen

Hvad er potentialerne for byudvikling omkring den kommende letbane vest for København? Med afsæt i det spørgsmål har Rambøll analysereret udfordringer og muligheder i relation til byudvikling, governance og finansiering.

Ny Nørreport

Pladsen over Nørreport st. er blevet renoveret og har fået et helt nyt design og en helt ny funktionalitet, for at opnå mere mobilitet og bedre sammenhæng mellem stationen og byen. Biltrafikken er flyttet til den ene side af pladsen, og vejarealet er reduceret, alt imens pladsen er blevet generobret som attraktivt byrum for Københavns indbyggere og rejsende.

Västlänken samler Gøteborg

Et af Sveriges største jernbaneprojekter reducerer transporttid og forbedrer adgang til byens centrum.

Feasibility studie for stort havne- og lufthavnsprojekt i Manila

Rambøll har gennemført et feasibility studie for et nyt kombineret havne- og lufthavnsprojekt i Sangley, Manila, der efter visionen skal forvandles til Manilas nye indgangsport for skibstrafik og flypassagerer.

Planlægning af nyt kvarter i Vinge, Frederikssund

Planlægning af ny bydel ved kommende station Deltakvarteret er første led i udviklingen af den nye by Vinge ved Frederikssund. Kvarteret består af 500-600 huse, som vil ligge tæt på en kommende S-togstation og samtidig være dybt forbundet med den omkringliggende natur.

Gentænkning af den kollektive trafik i Vejle Kommune

Visionerne for erhverv, bosætning, klima og turisme har dannet udgangspunkt for en kortlægning af trafikale knudepunkter og korridorer. Resultatet er en ny plan for bustrafikken og et strategisk afsæt for langsigtet mobilitetsplanlægning i Vejle Kommune.

Nyt liv i Tange Å

Svendborg Kommune har i Tange Å, som udspringer ved Broholm Gods på Sydfyn, skabt en effektiv faunapassage gennem området med gode gyde- og opvækstområder for ørreder. Dette er sket efter, at det meste af Tange Å har været lukket for opgang af havørreder i flere århundreder. Ved etableringen af det 300 meter lange stenstryg og den nye vejbro, er der skabt passage for alle vandløbets fiskearter, ligesom også pattedyrs passage er sikret.

Revurdering af miljøgodkendelse til gærfabrikken i Grenå

Rambøll bistår Norddjurs Kommune i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen til De Danske Gærfabrikker A/S i Grenå.

Regnvand skaber liv i ’Den blågrønne haveby’

Danmarks største klimatilpasningsprojekt 'Den blågrønne haveby' i Kokkedal, nord for København, er med til at forbedre livet for borgerne; miljømæssigt, socialt og kulturelt.

Dansk Supermarked Højlager i Aarslev

Dansk Supermarked A/S opfører 50.000 m2 non-food højlagre og sorteringsbygninger i Aarslev

Søfartsmuseet i Helsingør - modtager af Dansk Stålpris 2016

Helsingør Havn har fået et nyt, underjordisk søfartsmuseum. Rambøll har med innovative løsninger og tværdisciplinært samarbejde gjort byggeriet af det underjordiske museum til en realitet.

Korsløkken: gennemgribende renovering skaber attraktivt boligområde

Et ambitiøst renoveringsprojekt skal gøre fremtiden attraktiv i boligområdet Korsløkken i Odense og bryde ensartetheden ved at give boligblokkene forskellige udtryk.

Bahrain World Trade Center

Bahrain WTC består af to 240 meter høje tårne med kontorer, hotel og indkøbscenter. Imellem de to tårne hænger tre vindmøller, der har baggrund i dansk know how og teknologi. De er resultatet af et tæt samarbejde mellem vindmøllefirmaet Norwin A/S og Rambøll. Det er rådgivningsfirmaet, Atkins, der har tegnet bygningen og stået for konstruktionerne.

Carlsberg Byen og Bohrs Tårn

Et nyt Campus til professionshøjskolen UCC, butikker, kontorer og et boligtårn på 100 meter - i alt 101.000 m2 skal opføres i byggefelt 8, som udgør første del af Carlsberg Byens i alt 16 byggefelter. Som underrådgiver stå Rambøll for hovedprojektering og detailed design (DD).  NCC er projektets totalentreprenør.

Bishan-Ang Mo Kio Park

Bishan-Ang Mo Kio Park er en af Singapores største og mest populære parker. Rambøll har redesignet hele parken og i den forbindelse omdannet en betonkanal til en naturlig vandgennemstrømning, der på fornemmeste vis integrerer vandet i parken og dermed øger områdets rekreative værdi.

Hastighedsopgradering af Aarhus-Hobro

Rambøll forestår den spændende opgave at undersøge banestrækningen mellem Aarhus – Hobro, som skal hastighedsopgraderes op til 200 km/t. Opgaven er en del af Timemodellen med en vision om én times rejsetid på strækningen Aarhus-Aalborg.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Strategisk masterplan for Emiratet Fujairah

Emiratet Fujairah har bedt Rambøll om at skabe den langsigtede vision for emiratets udvikling inden for økonomiske, sociale og offentligt funderede projekter.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918