Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Sustainable urban draining system

The growth in the frequency and severity of extreme rainfall has significantly increased the risk of flooding from rivers and urban drainage systems of insufficient capacity. It is a huge investment to dig into the earth and expand the sewer systems in urban areas, so other measures may prove to be better and cheaper alternatives. In fact, water from heavy rainfall may be dealt with in ways which will also have a great effect on the quality of urban life.

Klimatilpasning af Burrabogie Island i Australien

Den lokale kommune på Burrabogie Island, en ø i det sydlige Australien, er i gang med at beskytte øen mod oversvømmelser fra stormflod og/eller kraftigt nedbør. 

Helsinki City Flood Strategy

Ramboll provided consulting services to the City of Helsinki for flood strategy work during 2008. The project was conducted by the Helsinki City Planning Department with intent to formulate a common flood strategy for all departments of the City of Helsinki, to avoid and minimize the damages caused by floods.

Undersøgelse og monitorering fra det tidligere Østre Gasværk i København

Driften af et tidligere gasværk i København (Østre Gasværk) har givet anledning til en væsentlig forurening af jord og grundvand i området med olie, tjære og cyanider.

Stevns Kridtbrud

Modellering af råstofudvinding under grundvandsspejlet

Hillerød Kommune Fælles Digital Beredskabsplan til Vandværker

14 vandværker har i samarbejde med Hillerød kommune og beredskabet opdateret den fælles beredskabsplan i kommunen. Beredskabsplanen er endvidere gjort digital i Rambøll & Falcks digitale risikoværktøj Vandrisk.

Rødovre Kommune, Rødovre Forsyning A/S beredskabsplaner og seminar

Rambøll har for Rødovre Kom-mune og Rødovre Forsyning A/S udarbejdet en beredskabsplan for vandforsyning og en beredskabsplan for afløb.

Sydsjælland trin 2 - Boringsregistrering og synkronpejling i Sydsjælland Kortlægningsområde

I forbindelse med grundvandskortlægningen har Rambøll gennemført en lokalisering og tilstandsvurdering af boringer i Sydsjælland kortlægningsområde, med henblik på indsamling af supplerende data til den videre kortlægning af grundvandsressourcen.

Integreret hydrologisk modellering for København og Frederiksberg kommuner

Ved implementering af skybrudsplanen i Københavns og Frederiksberg kommuner er et af virkemidlerne LAR (Lokal Afledning af Regnvand) til nedsivning af regnvand. Projektets formål har været at undersøge, hvilke konsekvenser nedsivning af regnvand har på omgivelserne herunder stigninger i beliggenhed af grundvandspejl samt risikovurdering i forhold til grundvandskvaliteten.

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande

Som led i klimatilpasningen har Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner et mål om at aflede regnvandet lokalt. Nedsivning af regnvand kan øge grundvandsdannelsen og dermed hæve grundvandsspejlet.

Nedlæggelse af 6 renseanlæg i Herning kommune

Herning Vand A/S ønsker i de kommende år at centralisere renseanlægsdriften i kommunen på færre anlæg. Centraliseringen sker på baggrund af undersøgelser af de fremtidige drifts- og anlægsudgifter samt miljøpåvirkninger ved henholdsvis at fortsætte med den nuværende decentrale struktur kontra en centralisering.

Ny indvindingsstrategi til Bagsværd Vandværk

Vandindvindingen til Bagsværd Vandværk, Gladsaxe, har igennem mange år været truet af forurening af miljøfremmede stoffer fra forurenede lokaliteter i indvindingsområdet.

Øresundsmodellen

Grundvandsmodel for modelsamarbejde nord for København Som led i sikring af grundvandsressourcen har kommuner og forsyninger nord for København indgået et samarbejde omkring opstilling af en fælles hydrologisk grundvandsmodel - Øresundsmodellen.

Modellering af forurening med klorerede opløsningsmidler, Naverland 26AB

Forureningen med klorerede opløsningsmidler på Naverland 26AB i Albertslund Kommune er klassificeret som en af Danmarks mest forurenede grunde - et megasite. Forureningen truer vandindvindingen til Glostrup Forsyning og HOFOR.

Drift af aktive kulfiltre på Frederiksberg Vandværk

Frederiksberg Vand A/S anvender to parallelle aktive kulfiltre til reducering af indholdet af klorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter i drikkevandet. Rambøll har bidraget med ingeniørbistand i forbindelse med driften af de aktive kulfiltre på Frederiksberg Vandværk i perioden 2008-2014.

Frederiksberg Kommune - Risikovurdering af klorid fra menneskeskabte kilder i forhold til Frederiksberg Vands indvindingsboringer

Der er stigende klorid indhold i i flere af Frederiksberg Vands indvindingsboringer. Formålet med opgaven har været at give et estimat af hvor stor en del af kloridindholdet i indvindingsboringerne som skyldes menneskeskabte kilder og give anbefalinger til mulige tiltag, som kan forbedre vandkvaliteten i forhold til klorid i grundvandet.

Klimatilpasning i Sønderborg Havn og Gråsten

Et tværfagligt team indenfor grundvand, vandløb, kloakering, regnvandshåndtering, stormflodssikring, landskab og miljø har assisteret kommunen med at blive klimaparat. 

Nørrebrosjælen - visionært byrums- og klimatilpasningsprojekt

Sammen med blandt andre tegnestuen SLA skal Rambøll føre et visionært byrums- og klimatilpasningsprojekt ud i livet på Nørrebro i København. Projektet skal både aflede regnvand ved skybrud, rense det vand, der løber i Peblingesøen og skabe nye, attraktive byrum, hvor der bliver bedre mulighed for at opholde og udfolde sig.

Buzzard Point, Washington

Rambøll har assisteret Department of Energy and Environment i Washington, USA, med at vurdere effekten af oversvømmelse fra den store Potomac River, der løber gennem centrum af byen med særligt fokus på stigende vandstand, samt risiko for stormflod og oversvømmelse som følge af samt ekstrem nedbør. 

Fælles renseanlæg for Danmark Protein, ARINCO og Nr. Vium Mejeri

Rambøll har været ansvarlig for teknisk og juridisk bygherrerådgivning for Arla Foods amba i forbindelse med etablering af et af Danmarks største industrirenseanlæg i Videbæk.

Intelligent Waste Water Handling in Copenhagen

Ramboll develops a model for intelligent waste water handling, which enables cleansing of a larger amount of waste water as well as cost savings for the waste water sector.

EIA and remediation planning of contaminated sediments in river Kymijoki

Thorough and correct decision-making needs to be based on well-documented facts. When it comes to deciding whether or not to spend large sums of money on environmental remediation, for instance, it is vital to have a professional consultant who can document the details of the environmental pollution.

Storåen - Vandkraftsøen ved Holstebro

Vandløbet får en selvreproducerende ørredstamme og laksestamme uden behov for kunstige udsætninger.

Naturgenopretning i Alling Ådal

Tilbageføringen af åerne i Alling Ådal i Jylland til deres oprindelige forløb vil hæve vandspejlet i hele det 525 hektar store område, hvorved både den biologiske og rekreative værdi i området forbedres.

Intelligent Spildevandshåndtering i København

Rambøll udvikler en model for intelligent spildevandshåndtering, der giver mulighed for at rense en større mængde spildevand samt spare penge indenfor spildevandssektoren.

Naturgenopretning i Kastbjerg Ådal

Kastbjerg Ådal er udpeget som Natura 2000-område, især på grund af sine usædvanligt rige forekomster af den sjældne naturtype rigkær.

Color Line i Hirtshals Havn

Color Lines færgeterminal i Hirtshals er nu bygget om, så der siden 2008 nu også er plads til nye, store hurtigfærger. Det har medført en fuldstændig ombygning af infrastrukturen ved indkørslen til Hirtshals by og til Color Lines færgeterminal på Hirtshals Havn.

Udredning af havvandsstigningen i Danmark

Som følge af klimaforandringerne stiger havvandet omkring Danmark i de kommende årtier, og da vi samtidig vil opleve flere voldsomme storme, er risikoen for stormfloder og ødelæggende oversvømmelser steget.

Green Solution House

Green Solution House er det fremtidige navn for Hotel Ryttergården i Rønne, der energirenoveres og udbygges til et moderne konferencecenter på ca. 4.400 m2, som ligger på en 65.000 m2 grund. Projektet omfatter blandt andet 36 hotelværelser, en restaurant og en ny og fleksibel konferencesal med mødecenter og plads til op til 350 deltagere.

Remiseparken - vild natur midt i byen

Rambøll skal sammen med BOGL stå for fornyelse af Remiseparken på Amager. Ambitionen er at levere en løsning, der er robust og vil skabe sammenhængskraft og fællesskab i Urbanplanen, men som også bliver en attraktion for alle Københavnere. Parken skal invitere til aktiviteter i forskellige tempi - fra slentretur gennem frugtlunden til skate og cykling. Bakkerne bringes i spil til klatring og leg og mod Syd kan man gå på opdagelse i Ellesumpens vilde natur. I Remiseparken får du oplevelsen af at være tæt på den vilde natur.

Hydrogeologisk og grundvandskemisk kortlægning af Bjergsted Indsatsområde på Sjælland

Rambøll har udført detaljeret trin 2 sårbarhedskortlægning af grundvandsforekomsterne i Bjergsted Indsatsområde. Projektet indeholder en bred vifte af faglige discipliner, bl.a. geologi, kemi, hydrologi og hydrogeologi.

Ny fast fjord-forbindelse ved Frederikssund

Vejdirektoratet udfører i øjeblikket en VVM-undersøgelse af en planlagt ny forbindelse over Roskilde fjord, ved Frederikssund. Rambøll er ansvarlige for miljøundersøgelserne og står for at vurdere de miljømæssige påvirkninger, herunder støj.

Rørlægning af Lersøgrøften

Rambøll har været rådgiver for entreprenørfirmaet NCC vedr. rørlægning af Københavns sidste åbne spildevandsgrøft.

Ny tankgård og servicefaciliteter på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg

Statoil ønsker at etablere 6 nye råolie- og produkttanke på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg, en ny flare, omlægge to veje og etablere et nyt serviceområde. Rambøll bistår Statoil med at processe planprocessen og udarbejde VVM, lokalplaner og miljøvurderinger (SMV).

Klimapåvirkning af grundvandsressourcen i København

Som led i Københavns Kommunes klimatilpasningsbestræbelser har Rambøll beskrevet de grundvandsressourcemæssige konsekvenser af klimaændringerne. Det er primært betydningen af havniveaustigning og sekundært betydningen af forandringer i nedbørmønstret, der er blevet vurderet.

Oversvømmelser i Gladsaxe

Som følge af kraftige oversvømmelser i Gladsaxe regner Rambøll p.t. på hvilke tiltag, der kan udføres således at konsekvenserne ved disse regnhændelser minimeres.

Konkretisering af skybrudsplan for København

Rambøll har bistået Københavns og Frederiksberg Kommuner med konkretiseringen af deres skybrudsplaner. Rambøll har bl.a. lavet omfattende hydrauliske beregninger af oversvømmelser, idéskitser af såvel terrænbaserede som traditionelle løsninger og samfundsøkonomiske beregninger.

Merværdi gennem økosystembaseret klimatilpasning i Assens Kommune

I forbindelse med udarbejdelsen af en klimasikringsplan for landsbyen Tommerup i Assens Kommune, har Rambøll gennemført analyser af økosystemtjenester og PLASK beregninger, for at skabe overblik over de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af tiltagene i klimasikringsplanen.

Harrestrup Å restaureres

Genopretningen af en ti kilometer lang strækning af Harrestrup Å i København biddrager til klimasikring af byen og giver samtidig københavnerne et forbedret rekreativt område.

Nyt liv i Tange Å

Svendborg Kommune har i Tange Å, som udspringer ved Broholm Gods på Sydfyn, skabt en effektiv faunapassage gennem området med gode gyde- og opvækstområder for ørreder. Dette er sket efter, at det meste af Tange Å har været lukket for opgang af havørreder i flere århundreder. Ved etableringen af det 300 meter lange stenstryg og den nye vejbro, er der skabt passage for alle vandløbets fiskearter, ligesom også pattedyrs passage er sikret.

Revurdering af miljøgodkendelse til gærfabrikken i Grenå

Rambøll bistår Norddjurs Kommune i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen til De Danske Gærfabrikker A/S i Grenå.

Regnvand skaber liv i ’Den blågrønne haveby’

Danmarks største klimatilpasningsprojekt 'Den blågrønne haveby' i Kokkedal, nord for København, er med til at forbedre livet for borgerne; miljømæssigt, socialt og kulturelt.

Trafiksikkerhed og regnvandshåndtering i Ringsted

Hvad der startede som trafiksikkerhedsprojekt, bliver nu realiseret som multifunktionel løsning, der udover at skabe bedre forhold for cyklister på Søndre Parkvej også bidrager til at løse udfordringerne med regnvandshåndtering.

Ny Nørreport

Pladsen over Nørreport st. er blevet renoveret og har fået et helt nyt design og en helt ny funktionalitet, for at opnå mere mobilitet og bedre sammenhæng mellem stationen og byen. Biltrafikken er flyttet til den ene side af pladsen, og vejarealet er reduceret, alt imens pladsen er blevet generobret som attraktivt byrum for Københavns indbyggere og rejsende.

Planlægning af nyt kvarter i Vinge, Frederikssund

Planlægning af ny bydel ved kommende station Deltakvarteret er første led i udviklingen af den nye by Vinge ved Frederikssund. Kvarteret består af 500-600 huse, som vil ligge tæt på en kommende S-togstation og samtidig være dybt forbundet med den omkringliggende natur.

Renovering af Herning bymidte

Rambøll har over flere etaper varetagetplanlægning, projektering og udførelse af gågaderenovering for Herning Kommune. Senest etape 4, som er den primære gågadestrækning. Projektet er udført i samarbejde med Herning Vand og andre ledningsejere. 

Korsløkken: gennemgribende renovering skaber attraktivt boligområde

Et ambitiøst renoveringsprojekt skal gøre fremtiden attraktiv i boligområdet Korsløkken i Odense og bryde ensartetheden ved at give boligblokkene forskellige udtryk.

Carlsberg Byen og Bohrs Tårn

Et nyt Campus til professionshøjskolen UCC, butikker, kontorer og et boligtårn på 100 meter - i alt 101.000 m2 skal opføres i byggefelt 8, som udgør første del af Carlsberg Byens i alt 16 byggefelter. Som underrådgiver stå Rambøll for hovedprojektering og detailed design (DD).  NCC er projektets totalentreprenør.

Bishan-Ang Mo Kio Park

Bishan-Ang Mo Kio Park er en af Singapores største og mest populære parker. Rambøll har redesignet hele parken og i den forbindelse omdannet en betonkanal til en naturlig vandgennemstrømning, der på fornemmeste vis integrerer vandet i parken og dermed øger områdets rekreative værdi.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Strategisk masterplan for Emiratet Fujairah

Emiratet Fujairah har bedt Rambøll om at skabe den langsigtede vision for emiratets udvikling inden for økonomiske, sociale og offentligt funderede projekter.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918