Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Environmental & Social Impact Assessment for TOTAL

In the frame of shale gas exploration in Europe, TOTAL E&P Denmark B.V., a subsidiary of Total S.A., in association with Nordsøfonden, the Danish State Oil and Gas Company, obtained two licenses in 2010 to explore possible shale gas reserves in Denmark, one in North Jutland and one in North Sealand.

Health Services Rehabilitation Project III, Component 2: Support to Blood Services

The objective of the project is to improve health safety by increasing the blood centre capacity and quality by providing design, contract management and supervision services for the National Blood Services in Ghana.

Sortering og analyse af Odenseanernes affald

Rambøll har i 2015 bistået Odense Renovation med gennemførelse af analyse af restaffald fra udvalgte typeområder med henblik på at bestemme mængde og sammenafsætning af affaldet.

Screening af teknologier til behandling af organisk dagrenovation

Rambøll har udført en identifikation og screening af fire relevante teknologier til forbehandling af kildesorteret separat indsamlet bioaffald, der omfatter madspild og andet organisk affald fra husholdninger.

Design af affaldssystem til Tasillaq med kildesortering og genanvendelse

Rambøll har bistået Kommuneqarfik Sermersooq med design af affaldssystem til Tasiilaq på den grønlandske østkyst.

Ansøgning om miljøgodkendelse og VVM anmeldelse for ny kedelcentral

Scanflavour A/S kontaktede i slutningen af 2012 Rambøll for at få hjælp til processen om etablering af en ny kedelcentral på virksomheden. Arbejdet indebar udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-anmeldelse til myndighederne – herunder også udarbejdelse af en akkrediteret støjrapport.

Undersøgelse af ejendomme for miljøfremmede stoffer i Horsens Kommune

Rambøll har udført undersøgelser af en række ældre bygninger i Horsens Kommune for indhold af miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedrivning. 

Affaldssortering - Odense Renovation

Udsortering af dagrenovation i Odense fra 4 områder, med forsøgsordninger med sortering af dagrenovation.

Aalborg Portland, VVM for udvidelse af produktionsanlægget

Aalborg Portland ønskede at udvide produktionsanlægget med en cementovn samt sikre indvindingen af råstoffer i form af kridt. Der ud over ønskede virksomheden mulighed for anvendelse af en række alternative brændsler i produktionen. Samlet anlægssum omkring 1 mia. kr.

Rådgivning, faglig sparring og assistance til kommunal miljøsagsbehandling

Assens Kommune meddelte i 2013 miljøgodkendelse til Assens Havn, hvor der foretages flishugning, og hvor der sker håndtering af biobrændsler i et bynært område. Der er tale om en kompleks sag både i forhold til miljøforhold - f.eks. regulering af diffuse støvemissioner - og i forhold til plangrundlaget. Desuden er der tale om en sag med stor offentlig interesse i lokalområdet.

VVM-redegørelse, forlsag til lokalplan og miljøvurderingsrapport for ny flisfyret blok på Asnæsværket

DONG Energy ønsker at etablere en ny biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket (ASV6) for at omlægge værket fra kul til bæredygtig biomasse og dermed bidrage afgørende til virksomhedens ambition om at reducere udledningen af CO2 fra produktion af el og varme.

VVM for rute 26, Aarhus-Viborg

VVM i forbindelse med rute 26, hvor der skal etableres 27 km ny motorvej/motortrafikvej ved Aarhus og Viborg samt udbygges ca. 5 km eksisterende 4- sporet vej mellem Viborg og Rødkærsbro.

Vådområdeprojekter ved Lillebælt

For Kolding og Haderslev Kommune arbejder Rambøll med forundersøgelser af fire mulige vådområdeprojekter i forbindelse med reduktion af kvælstofbelastningen til Lillebælt, Jylland. Projektet er med til at opfylde Vandrammedirektivet fra EU med hensyn til reduktion af næringsstofbelastningen til de indre farvande.

VVM i forbindelse med Ellund–Egtved kapacitetsudvidelsen af naturgassystem

VVM i forbindelse med udvidelsen af kapaciteten af naturgastransmissionssystemet mellem Frøslev og Egtved. Projektet er en vigtig del af en strategi, der skal sikre Danmarks fremtidige gasforsyning. Der skal således etableres en ny transmissionsledning for naturgas, som skal give mulighed for at importere naturgas fra Tyskland.

VVM-redegørelse og miljøvurderingsrapport for Universitetssygehus Køge

Med baggrund i Region Sjællands sygehusplan fra 2010 er det besluttet at ombygge det nuværende Køge Sygehus til et nyt Universitetssygehus Køge, der skal fungere som universitetssygehus for hele Region Sjælland. Rambøll har vundet opgaven som totalrådgiver for Region Sjælland i konsortium med Alectia og C. F. Møller.

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ved nedrivning af Bjergmarkskollegiet i Holbæk

Rambøll har bistået Holbæk Kommune med klassificering og anvisning af affald i forbindelse med nedrivning a Bjergmarkskollegiet.

Rammeaftale med forsvarets ejendomsstyrelse

Rambøll indgik i sommeren 2015 en rammeaftale med Forsvarets Ejendomsstyrelse om direkte tildeling af industrimiljøopgaver, hver med en udgift på under 300.000 kr.

Strategisk PCB-kortlægning i Hvidovre Kommune

Rambøll har udført en omfattende strategisk kortlægning og undersøgelse af PCB i Hvidovre Kommunes bygninger. Den særlige kortlægningsmetode har sikret hurtig indgriben og målrettet forbedring af indeklimaet de steder, hvor man har været udsat for størst PCB-påvirkning. Det har sparet kommunen for tid og penge.  

PCB-undersøgelse i boligforening ved Herning

Byggeri fra starten af 50'erne til slutningen af 70'erne kan indeholde byggematerialer som fugemasse og termoruder med det kemiske stof PCB. PCB hører til blandt verdens farligste stoffer, og håndtering og bortskaffelse skal foregå efter særlige regler. I forbindelse med en omfattende renovering af en boligforening i Gullestrup ved Herning blev der konstateret store mængder PCB i gummi-fuger og vinduer, som skulle fjernes under renoveringen.

Ressourceperson for Syddjurs Kommunes team for industrimiljø

Rambøll har i 2014-15 stillet to personer til rådighed for Syddjurs Kommunes team for industrimiljø.

Revurdering af Aalborg Portlands miljøgodkendelse

Senest fire år efter vedtagelse af BAT konklusioner for cementindustrien skal Aalborg Portland A/S modtage en revideret miljøgodkendelse med tilpassede vilkår samt overholde de nye BAT vilkår.

Opdateringer af miljø- og arbejdsmiljølovgivning

Rambøll har siden 2006 bistået Velux/BTC Thyregod med årlige opdateringer af oversigter over miljø- og arbejdsmiljølovgivning, som virksomheden skal overholde. De årlige opdateringer af lovgivningen udføres som led i, at BTC Thyregod er ISO 14001 certificeret og dermed skal dokumentere, at virksomheden er opdateret med hensyn til relevant ny lovgivning.

Naturgenopretningsplan for Tinkerup Mose og Multebærmosen

Tinkerup Mose og Multebærmosen er to beskyttede moseområder i Helsingør Kommune. Moserne ligger inden for nationalpark ’Kongernes Nordsjælland’. I 1800-tallet var området et stort sammenhængende tørvemoseområde med ekstremfattigkær, højmoseområder og talrige små tørvegrave. Begge moser er i dag privatejede og på forskellig vis truet af tilgroning og tab af arter, som er karakteristiske for naturtypen.  

Miljø due diligence for DONG Energy’s olieterminaler

Rambøll har for DONG Energy gennemført EHS DD undersøgelser (Environment, health & safety Due Diligence) som led i salg af 4 olieterminaler. De 4 olieterminaler består af oliekaj/pier, 51 overjordiske tankanlæg samt lukkede overjordiske rørsystemer, der transporterer olien fra skib til og fra tanke. Den samlede lagerkapacitet i tankene er på 1,7 millioner m3 olieprodukter.

Miljøansøgning til optimering af varmeproduktion hos Jægerspris Kraftvarme

Jægerspris Kraftvarme AmbA ønsker at optimere den nuværende varmeproduktion og at reducere forbruget af brændsler. Rambøll har derfor udarbejdet et varmeprojekt for et højeffektivt produktionsanlæg bestående af en ny hedtvands gaskedel med absorptionsvarmepumpe.

Etablering af biocover på Klintholm Losseplads

På Klintholm losseplads er der blevet etableret et biocover. Det har reduceret udslippet af metan til ca. en tiendedel.

EU-udbud - indsamling af dagrenovation, papir, batterier og tømning af genbrugsøer

Nyborg Forsyning & Service A/S brugte Rambøll til at gennemføre et udbud af indsamling af dagrenovation, papir, batterier og tømning af genbrugsøer i distrikt 2 i Nyborg Kommune.

Rambøll skal rådgive udviklingsbank om bæredygtighed

Rambøll har vundet en rammeaftale for Den Europæiske Udviklingsbank, som skal hjælpe banken med at udvikle landbrugs- og fødevaresektoren i Ukraine i en mere bæredygtig retning.

Plejeplan og habitatforbedring for hasselmus, Sydfyn

I forbindelse med en 20-årig plan for råstofindvinding i Kirkeby Vænge på Sydfyn har NNC iværksat et overvågnings- og habitatforbedringsprogram for hasselmus i perioden 2006 og fremefter. Formålet er at give hasselmus bedre forhold i området.

Integration af ISO 14001 i ledelsessystem hos Novo Nordisk Servicepartner

Novo Nordisk Servicepartner (NNS) tilbyder Facility Management rådgivning og service til deres kunder og baserer udbud og service på forståelse og tilpasning til kundernes og omgivelsernes krav.

Miljøøkonomisk undersøgelse af todelt indsamling af bio- og restaffald

Til at danne grundlag for affaldsplanlægningen 2009-2012 har det fælleskommunale affaldsselskab Klintholm I/S ønsket at få en vurdering af de konsekvenser, der knytter sig til henholdsvis en udelt og en todelt indsamling af bio- og restaffald i selskabets kommuner. Økonomi, genbrug og brugerøkonomi er de parametre, der har dannet grundlag for den endelige vurdering.

Etablering af fælles miljøledelsessystemer i Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Klima og miljø er på dagsordenen i Københavns Kommune og Københavns Borgerrepræsentation vedtog i 2007 at alle forvaltninger skal være miljøcertificerede inden udgangen af 2008. TMF har således igangsat arbejdet og har på baggrund af Rambølls forslag til opbygning og implementering af et nyt fælles miljøledelsessystem igangsat arbejdet med at etablere systemet i hele forvaltningen.

Trylleskoven – SMV af byudviklingsområde

Rambøll har udarbejdet en miljøvurdering af planen for et byudviklingsprojekt i Solrød Kommune, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer

Ombygning og sikkerhedskoordinering hos Novo Nordisk i Kalundborg

Som medicinalvirksomhed, hvis mål er at forbedre livskvaliteten for sine kunder (diabetespatienter) er arbejdsmiljø af den største vigtighed for Novo Nordisk. Bygherren stiller derfor store krav til arbejdsmiljøet også under ombygningen af fabrikken. Projektet blev gennemført i umiddelbar tilslutning til en producerende afdeling. Projektet blev gennemført til bygherrens tifredshed med mere end 400 dages arbejde uden arbejdsulykker.

Merværdi i Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Rambøll har i forbindelse med Kagsåparkens Regnvandsprojekt lavet en analyse af den merværdi projektet vil give i form af fx rekreative muligheder og forbedring af biodiversitet. Økosystemtjenester er et værktøj der kan bruges til at planlægge og gennemføre helhedsorienteret klimatilpasning af byer.

Undersøgelse af kommunale affaldsindsamlings- og afsætningssystemer

Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, har bedt Rambøll om at sammenligne 4 indsamlingsscenarier for at understøtte valg og prioritering af et fremtidigt affaldssystem for tørre genanvendelige affaldsfraktioner - der i sidste ende sikrer høj genanvendelse af indsamlet affald fra enfamilieboliger.

Ålebækken Renseanlæg udbygges og åbnes op

Lyngby-Taarbæk Forsyning skal udbygge bassinkapaciteten ved det tidligere Ålebækken renseanlæg. Udbygningen sker som et led i at reducere stofbelastningen af Mølleåen i forbindelse med opfyldelsen af kravene i de nye fælleseuropæiske vandplaner. Samtidig har forsyningen et ønske om at gøre området mere indbydende og bedre integreret i lokalområdet og dets rekreative muligheder.

Polarled: Marin gasledning krydser Polarcirklen

Projektet udføres for Statoil og involverer rørledningsinstallation i en dybde på helt ned til 1265 meter, hvilket sætter verdensrekord for dybvandsinstallation af en 36"-rørledning. Rørledningen vil blive ført gennem et meget ujævnt havbundsterræn, hvor grundstødende isbjerge har lavet skurremærker, som har dannet kløfter, der medfører at rørledningen vil spænde over kløfterne og derved danne utallige lange frie spænd på op til 200 meters længde langs det meste af ruten. Rørledningen vil blive installeret tom på den ujævne havbund og vil derefter først blive vandfyldt og sluttelig gasfyldt.

New sorting and biogas facility in Oslo

With focus on material recovery and energy production, Ramboll provides a wide range of consultancy services throughout the establishment of a new sorting and biogas facility in Vestby, Norway.

Intelligent Waste Water Handling in Copenhagen

Ramboll develops a model for intelligent waste water handling, which enables cleansing of a larger amount of waste water as well as cost savings for the waste water sector.

Assessing the Environmental Impact of Norway's Largest Dredging Project

Norway's largest dredging project to date is underway, enabling large 'Panamax' ships of 70,000 deadweight tonnes to enter the port of Fredrikstad by 2015.

EIA and remediation planning of contaminated sediments in river Kymijoki

Thorough and correct decision-making needs to be based on well-documented facts. When it comes to deciding whether or not to spend large sums of money on environmental remediation, for instance, it is vital to have a professional consultant who can document the details of the environmental pollution.

Naturgenopretning for snæbel – en truet fiskeart

Rambøll har udarbejdet et projekt i Sneum Å, hvor seks dambrug skal nedlægges, spærringerne i vandløbet fjernes og lavvandede opvækstområder etableres.

Øresundsforbindelsen

Åbningen af Øresundsforbindelsen i 2000 har ført til mere end blot én forbindelse mellem Danmark og Sverige. For mange indbyggere i regionen er deres dagligliv blevet ændret. Der bor eksempelvis nu mange pendlere i Sverige, som arbejder i Danmark. Overordnet er det kulturelle og økonomiske samarbejde mellem de to lande blevet styrket, hvilket har været en vigtig forudsætning for udviklingen af Øresundsregionens konkurrencedygtighed over for andre regioner i Europa.

Nordhavnsvej

Nordhavnsvej-projektet er første etape af en ny vejforbindelse til Nordhavn. Nordhavn er et gammelt industri- og havneområde, der skal udvikles til et nyt byområde i den nordøstlige del af København. Byområdet er fuldt udbygget planlagt til 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser. Nordhavnsvej skal derudover lede både den tunge lastbiltrafik og bolig-arbejdspladstrafikken til Nordhavn uden om Hellerup, Østerbro og Indre By.

Nye stationer ved Gødstrup og Hillerød Syd

Rambøll har for Banedanmark udarbejdet et skitseforslag og et anlægsoverslag til to nye stationer ved Gødstrup mellem Herning og Holstebro - og syd for Hillerød.

Ringsted-Femern: opgradering af central jernbanestrækning

Som en del af det større Femern Bælt-tunnelprojekt vil den 110 kilometer lange jernbanestrækning fra Ringsted til Femern-forbindelsen i Rødby gennemgå en omfattende hastighedsopgradering til 200 km/t og en udbygning fra et til to spor mellem Vordingborg og Rødby. Stationer vil blive ombygget og en ny station i Holeby bliver etableret. Alt sammen for at sikre en effektiv og hurtig gods- og persontransport til Tyskland.

Storåen - Vandkraftsøen ved Holstebro

Vandløbet får en selvreproducerende ørredstamme og laksestamme uden behov for kunstige udsætninger.

Naturgenopretning i Alling Ådal

Tilbageføringen af åerne i Alling Ådal i Jylland til deres oprindelige forløb vil hæve vandspejlet i hele det 525 hektar store område, hvorved både den biologiske og rekreative værdi i området forbedres.

Faunapassage i Bogense Bybæk ved Neder Mølle

Ved hovedvejens indkørsel til Bogense By ligger ejendommen Harritslevvej 2. Ejendommenråder over resterne af et gammelt mølleanlæg, kaldet Neder Mølle. Mølleanlægget og det tilhørende stemmeværk dannede et vandfald på ca. 3,5 meter, som spærrede for Bogense Bybæks naturlige spredning af vandløbets smådyrs- og fiskefauna.En faunapassage har genskabt fiskenes spredningsmuligheder og givet dem adgang til et naturligt gydeområde, der ellers har været isoleret i mere end 500 år på grund af mølleopstemningen.

VVM og sikkerhedsrapporter for Olieterminaler

Rambøll har bistået Inter Terminals Danmark A/S med VVM redegørelser og sikkerhedsrapporter m.v. for selskabets 4 olieterminaler i Asnæs, Ensted, Stigsnæs og Gulfhavn. VVM’erne og sikkerhedsrapporter belyser konsekvenserne af øget skibsanløb til olieterminalerne samt oplagring af nye olieprodukter i tankene.

Intelligent Spildevandshåndtering i København

Rambøll udvikler en model for intelligent spildevandshåndtering, der giver mulighed for at rense en større mængde spildevand samt spare penge indenfor spildevandssektoren.

Naturgenopretning i Kastbjerg Ådal

Kastbjerg Ådal er udpeget som Natura 2000-område, især på grund af sine usædvanligt rige forekomster af den sjældne naturtype rigkær.

PCB-kortlægning og sanering i Haderslev kommune

Rambøll har udført en omfattende kortlægning og undersøgelse af PCB i materialer og indeluft i Haderslev Kommunes bygninger.

Miljøsagsbehandling i Rebild Kommune

Ressourcepersonen fra Rambøll er insourcet i Rebild Kommune og yder bistand i forbindelse med kommunens almindelige miljøsagsbehandling. Opgaverne er forskelligartede og af kortere eller længerevarende karakter. Vi løser opgaver inden for blandt andet miljøtilsyn og opfølgning herpå, miljøgodkendelser og VVM-screeninger af både mindre og større virksomheder i kommunen.

Dynamisk undersøgelse af forurening med klorerede opløsningsmidler

Rambøll har udført en undersøgelse efter et dynamisk undersøgelseskoncept af en jord- og grundvandsforurening med klorerede opløsningsmidler. Forureningen er sket som spild i forbindelse med affedtning af metalemner på en industriejendom i Kvistgård.

DGI Parken Herning

DGI Parken i Herning kommer til at bestå af et vandkulturhus, sundhedscenter, hotel, bibliotek, mediehus, boligkompleks og parkeringskælder. Rambøll er bygherrerådgiver på det 10.000 m2 store vandkulturhus.

Musikkens Hus: Harmonisk samspil i helstøbt kulturhøjborg

Arkitektonisk og byggeteknisk spiller det ydre og det indre i særdeleshed sammen i Musikkens Hus i Aalborg, der med sin rå betonfremtoning og høje krav til akustik bidrager til byens kulturudvikling og skaber muligheder for at tiltrække internationale kunstnere.

NN 1R Finrensningsforsøgsanlæg

Rambøll leverer teknisk rådgivning og bistand til Novo Nordisk på et strategisk vigtigt pilotprojekt i Bagsværd. Projektet omfatter et finrensningsforsøgsanlæg, der vil øge kapaciteten fremstilling af aktive lægemiddelstoffer til et voksende antal diabeteslægemidler, som Novo Nordisk har under udvikling.

Atletion, til- og ombygning

For at sikre Aarhus Stadion – Atletion/NRGi Park bedre og nutidige publikumsfaciliteter ønskede driftsoperatør og bygherren Aarhus Kommune, at anlægget blev om- og tilbygget.

Affaldsforbrændingsanlæg på Isle of Man

Efter vedtagelse af en national affaldsstrategi besluttede regeringen på Isle of Man i 1997 at opføre et affaldsforbrændingsanlæg med genindvinding af energi i udkanten af Douglas.

Ny fast fjord-forbindelse ved Frederikssund

Vejdirektoratet udfører i øjeblikket en VVM-undersøgelse af en planlagt ny forbindelse over Roskilde fjord, ved Frederikssund. Rambøll er ansvarlige for miljøundersøgelserne og står for at vurdere de miljømæssige påvirkninger, herunder støj.

Ny tankgård og servicefaciliteter på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg

Statoil ønsker at etablere 6 nye råolie- og produkttanke på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg, en ny flare, omlægge to veje og etablere et nyt serviceområde. Rambøll bistår Statoil med at processe planprocessen og udarbejde VVM, lokalplaner og miljøvurderinger (SMV).

Rørlægning af Lersøgrøften

Rambøll har været rådgiver for entreprenørfirmaet NCC vedr. rørlægning af Københavns sidste åbne spildevandsgrøft.

Klimapåvirkning af grundvandsressourcen i København

Som led i Københavns Kommunes klimatilpasningsbestræbelser har Rambøll beskrevet de grundvandsressourcemæssige konsekvenser af klimaændringerne. Det er primært betydningen af havniveaustigning og sekundært betydningen af forandringer i nedbørmønstret, der er blevet vurderet.

Oversvømmelser i Gladsaxe

Som følge af kraftige oversvømmelser i Gladsaxe regner Rambøll p.t. på hvilke tiltag, der kan udføres således at konsekvenserne ved disse regnhændelser minimeres.

Affaldsforbrændingsanlæg i Rotterdam

I Holland har vi udarbejdet et feasibility study af en renovering af AVI Brielselaan-anlægget i Rotterdam, og vi bistår nu AVR med skitseprojektering, udbud, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsevaluering og kontraktforhandlinger i forbindelse med etablering af to nye ovnlinjer med en behandlingskapacitet på 200.000 tons affald om året hver.

Urban Mediaspace Aarhus – Dokk1, Den Centrale Havnefront

Urban Mediaspace Aarhus  - Dokk1 er det største anlægsprojekt i Aarhus Kommunes historie. Centralt placeret på de bynære havnearealer omdanner projektet det industrielle havnemiljø til et nyt og levende byrum, som skaber dynamisk sammenhæng mellem byen og vandet.

Merværdi gennem økosystembaseret klimatilpasning i Assens Kommune

I forbindelse med udarbejdelsen af en klimasikringsplan for landsbyen Tommerup i Assens Kommune, har Rambøll gennemført analyser af økosystemtjenester og PLASK beregninger, for at skabe overblik over de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af tiltagene i klimasikringsplanen.

E18 Knapstad-Akershus Borderplans

Ramboll will prepare zoning plans and construction plans for the construction of the new E18 motorway between Knapstad and Akershus border.

Indgangen til Skt. Petersborg

Tidligt i 2010 udpegede NCG Rambøll som hoveddesigner på ombygningen af Pulkovo lufthavn, hvilket er et af de mest ambitiøse luftfartsprojekter i Europa lige nu.

Feasibility study for a new major seaport in Sri Lanka

Sri Lanka Ports Authorities (SLPA) is planning to develop a new major greenfield seaport in Hambantota, situated on the south coast of Sri Lanka. Hambantota Port is expected to relieve Colombo Port and is intended to support the growing demand for servicing large vessels.

Unikt kabeldesign på skotsk rekordbro

Åbningen af Queensferry Crossing-broen er et højdepunkt for teknisk ekspertise. Broen, der både er Storbritanniens højeste og verdens længste skråstagsbro med tre pyloner, er en betydningsfuld udvidelse af en af de vigtigste transportkorridorer i Skotland.

Västlänken samler Gøteborg

Et af Sveriges største jernbaneprojekter reducerer transporttid og forbedrer adgang til byens centrum.

Feasibility studie for stort havne- og lufthavnsprojekt i Manila

Rambøll har gennemført et feasibility studie for et nyt kombineret havne- og lufthavnsprojekt i Sangley, Manila, der efter visionen skal forvandles til Manilas nye indgangsport for skibstrafik og flypassagerer.

Nyt liv i Tange Å

Svendborg Kommune har i Tange Å, som udspringer ved Broholm Gods på Sydfyn, skabt en effektiv faunapassage gennem området med gode gyde- og opvækstområder for ørreder. Dette er sket efter, at det meste af Tange Å har været lukket for opgang af havørreder i flere århundreder. Ved etableringen af det 300 meter lange stenstryg og den nye vejbro, er der skabt passage for alle vandløbets fiskearter, ligesom også pattedyrs passage er sikret.

Revurdering af miljøgodkendelse til gærfabrikken i Grenå

Rambøll bistår Norddjurs Kommune i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen til De Danske Gærfabrikker A/S i Grenå.

Regnvand skaber liv i ’Den blågrønne haveby’

Danmarks største klimatilpasningsprojekt 'Den blågrønne haveby' i Kokkedal, nord for København, er med til at forbedre livet for borgerne; miljømæssigt, socialt og kulturelt.

Dansk Supermarked Højlager i Aarslev

Dansk Supermarked A/S opfører 50.000 m2 non-food højlagre og sorteringsbygninger i Aarslev

Søfartsmuseet i Helsingør - modtager af Dansk Stålpris 2016

Helsingør Havn har fået et nyt, underjordisk søfartsmuseum. Rambøll har med innovative løsninger og tværdisciplinært samarbejde gjort byggeriet af det underjordiske museum til en realitet.

Renovering af Herning bymidte

Rambøll har over flere etaper varetagetplanlægning, projektering og udførelse af gågaderenovering for Herning Kommune. Senest etape 4, som er den primære gågadestrækning. Projektet er udført i samarbejde med Herning Vand og andre ledningsejere. 

Korsløkken: gennemgribende renovering skaber attraktivt boligområde

Et ambitiøst renoveringsprojekt skal gøre fremtiden attraktiv i boligområdet Korsløkken i Odense og bryde ensartetheden ved at give boligblokkene forskellige udtryk.

Bahrain World Trade Center

Bahrain WTC består af to 240 meter høje tårne med kontorer, hotel og indkøbscenter. Imellem de to tårne hænger tre vindmøller, der har baggrund i dansk know how og teknologi. De er resultatet af et tæt samarbejde mellem vindmøllefirmaet Norwin A/S og Rambøll. Det er rådgivningsfirmaet, Atkins, der har tegnet bygningen og stået for konstruktionerne.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Strategisk masterplan for Emiratet Fujairah

Emiratet Fujairah har bedt Rambøll om at skabe den langsigtede vision for emiratets udvikling inden for økonomiske, sociale og offentligt funderede projekter.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918