Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Helsinki City Flood Strategy

Ramboll provided consulting services to the City of Helsinki for flood strategy work during 2008. The project was conducted by the Helsinki City Planning Department with intent to formulate a common flood strategy for all departments of the City of Helsinki, to avoid and minimize the damages caused by floods.

Nørrebrosjælen - visionært byrums- og klimatilpasningsprojekt

Sammen med blandt andre tegnestuen SLA skal Rambøll føre et visionært byrums- og klimatilpasningsprojekt ud i livet på Nørrebro i København. Projektet skal både aflede regnvand ved skybrud, rense det vand, der løber i Peblingesøen og skabe nye, attraktive byrum, hvor der bliver bedre mulighed for at opholde og udfolde sig.

Sustainable urban draining system

The growth in the frequency and severity of extreme rainfall has significantly increased the risk of flooding from rivers and urban drainage systems of insufficient capacity. It is a huge investment to dig into the earth and expand the sewer systems in urban areas, so other measures may prove to be better and cheaper alternatives. In fact, water from heavy rainfall may be dealt with in ways which will also have a great effect on the quality of urban life.

Klimatilpasning af Burrabogie Island i Australien

Den lokale kommune på Burrabogie Island, en ø i det sydlige Australien, er i gang med at beskytte øen mod oversvømmelser fra stormflod og/eller kraftigt nedbør. 

Merværdi gennem økosystembaseret klimatilpasning i Assens Kommune

I forbindelse med udarbejdelsen af en klimasikringsplan for landsbyen Tommerup i Assens Kommune, har Rambøll gennemført analyser af økosystemtjenester og PLASK beregninger, for at skabe overblik over de samlede samfundsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af tiltagene i klimasikringsplanen.

Stormflodssikring af Virksundslusen og Sundstrup

Kystnære bebyggelser og anlæg er ekstra udsatte for oversvømmelser i fremtiden. Rambøll har udarbejdet et grundlag for beslutning om evt. tiltag.

Buzzard Point, Washington

Rambøll har assisteret Department of Energy and Environment i Washington, USA, med at vurdere effekten af oversvømmelse fra den store Potomac River, der løber gennem centrum af byen med særligt fokus på stigende vandstand, samt risiko for stormflod og oversvømmelse som følge af samt ekstrem nedbør. 

Udredning af havvandsstigningen i Danmark

Som følge af klimaforandringerne stiger havvandet omkring Danmark i de kommende årtier, og da vi samtidig vil opleve flere voldsomme storme, er risikoen for stormfloder og ødelæggende oversvømmelser steget.

Klimatilpasning i Sønderborg Havn og Gråsten

Et tværfagligt team indenfor grundvand, vandløb, kloakering, regnvandshåndtering, stormflodssikring, landskab og miljø har assisteret kommunen med at blive klimaparat. 

Konkretisering af skybrudsplan for København

Rambøll har bistået Københavns og Frederiksberg Kommuner med konkretiseringen af deres skybrudsplaner. Rambøll har bl.a. lavet omfattende hydrauliske beregninger af oversvømmelser, idéskitser af såvel terrænbaserede som traditionelle løsninger og samfundsøkonomiske beregninger.

Naturgenopretning i Alling Ådal

Tilbageføringen af åerne i Alling Ådal i Jylland til deres oprindelige forløb vil hæve vandspejlet i hele det 525 hektar store område, hvorved både den biologiske og rekreative værdi i området forbedres.

Integreret hydrologisk modellering for København og Frederiksberg kommuner

Ved implementering af skybrudsplanen i Københavns og Frederiksberg kommuner er et af virkemidlerne LAR (Lokal Afledning af Regnvand) til nedsivning af regnvand. Projektets formål har været at undersøge, hvilke konsekvenser nedsivning af regnvand har på omgivelserne herunder stigninger i beliggenhed af grundvandspejl samt risikovurdering i forhold til grundvandskvaliteten.

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande

Som led i klimatilpasningen har Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner et mål om at aflede regnvandet lokalt. Nedsivning af regnvand kan øge grundvandsdannelsen og dermed hæve grundvandsspejlet.

Naturgenopretning i Kastbjerg Ådal

Kastbjerg Ådal er udpeget som Natura 2000-område, især på grund af sine usædvanligt rige forekomster af den sjældne naturtype rigkær.

Hydrogeologisk og grundvandskemisk kortlægning af Bjergsted Indsatsområde på Sjælland

Rambøll har udført detaljeret trin 2 sårbarhedskortlægning af grundvandsforekomsterne i Bjergsted Indsatsområde. Projektet indeholder en bred vifte af faglige discipliner, bl.a. geologi, kemi, hydrologi og hydrogeologi.

Remiseparken - vild natur midt i byen

Rambøll skal sammen med BOGL stå for fornyelse af Remiseparken på Amager. Ambitionen er at levere en løsning, der er robust og vil skabe sammenhængskraft og fællesskab i Urbanplanen, men som også bliver en attraktion for alle Københavnere. Parken skal invitere til aktiviteter i forskellige tempi - fra slentretur gennem frugtlunden til skate og cykling. Bakkerne bringes i spil til klatring og leg og mod Syd kan man gå på opdagelse i Ellesumpens vilde natur. I Remiseparken får du oplevelsen af at være tæt på den vilde natur.

Ny tankgård og servicefaciliteter på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg

Statoil ønsker at etablere 6 nye råolie- og produkttanke på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg, en ny flare, omlægge to veje og etablere et nyt serviceområde. Rambøll bistår Statoil med at processe planprocessen og udarbejde VVM, lokalplaner og miljøvurderinger (SMV).

Trafiksikkerhed og regnvandshåndtering i Ringsted

Hvad der startede som trafiksikkerhedsprojekt, bliver nu realiseret som multifunktionel løsning, der udover at skabe bedre forhold for cyklister på Søndre Parkvej også bidrager til at løse udfordringerne med regnvandshåndtering.

Regnvand skaber liv i ’Den blågrønne haveby’

Danmarks største klimatilpasningsprojekt 'Den blågrønne haveby' i Kokkedal, nord for København, er med til at forbedre livet for borgerne; miljømæssigt, socialt og kulturelt.

Ny fast fjord-forbindelse ved Frederikssund

Vejdirektoratet udfører i øjeblikket en VVM-undersøgelse af en planlagt ny forbindelse over Roskilde fjord, ved Frederikssund. Rambøll er ansvarlige for miljøundersøgelserne og står for at vurdere de miljømæssige påvirkninger, herunder støj.

Bishan-Ang Mo Kio Park

Bishan-Ang Mo Kio Park er en af Singapores største og mest populære parker. Rambøll har redesignet hele parken og i den forbindelse omdannet en betonkanal til en naturlig vandgennemstrømning, der på fornemmeste vis integrerer vandet i parken og dermed øger områdets rekreative værdi.

Green Solution House

Green Solution House er det fremtidige navn for Hotel Ryttergården i Rønne, der energirenoveres og udbygges til et moderne konferencecenter på ca. 4.400 m2, som ligger på en 65.000 m2 grund. Projektet omfatter blandt andet 36 hotelværelser, en restaurant og en ny og fleksibel konferencesal med mødecenter og plads til op til 350 deltagere.

Renovering af Herning bymidte

Rambøll har over flere etaper varetaget planlægning, projektering og udførelse af gågaderenovering for Herning Kommune. Senest etape 4, som er den primære gågadestrækning. Projektet er udført i samarbejde med Herning Vand og andre ledningsejere. 

Korsløkken: gennemgribende renovering skaber attraktivt boligområde

Et ambitiøst renoveringsprojekt skal gøre fremtiden attraktiv i boligområdet Korsløkken i Odense og bryde ensartetheden ved at give boligblokkene forskellige udtryk.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites