Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Environmental & Social Impact Assessment for TOTAL

In the frame of shale gas exploration in Europe, TOTAL E&P Denmark B.V., a subsidiary of Total S.A., in association with Nordsøfonden, the Danish State Oil and Gas Company, obtained two licenses in 2010 to explore possible shale gas reserves in Denmark, one in North Jutland and one in North Sealand.

VVM for rute 26, Aarhus-Viborg

VVM i forbindelse med rute 26, hvor der skal etableres 27 km ny motorvej/motortrafikvej ved Aarhus og Viborg samt udbygges ca. 5 km eksisterende 4- sporet vej mellem Viborg og Rødkærsbro.

VVM i forbindelse med Ellund–Egtved kapacitetsudvidelsen af naturgassystem

VVM i forbindelse med udvidelsen af kapaciteten af naturgastransmissionssystemet mellem Frøslev og Egtved. Projektet er en vigtig del af en strategi, der skal sikre Danmarks fremtidige gasforsyning. Der skal således etableres en ny transmissionsledning for naturgas, som skal give mulighed for at importere naturgas fra Tyskland.

Naturgenopretningsplan for Tinkerup Mose og Multebærmosen

Tinkerup Mose og Multebærmosen er to beskyttede moseområder i Helsingør Kommune. Moserne ligger inden for nationalpark ’Kongernes Nordsjælland’. I 1800-tallet var området et stort sammenhængende tørvemoseområde med ekstremfattigkær, højmoseområder og talrige små tørvegrave. Begge moser er i dag privatejede og på forskellig vis truet af tilgroning og tab af arter, som er karakteristiske for naturtypen.  

Integration af ISO 14001 i ledelsessystem hos Novo Nordisk Servicepartner

Novo Nordisk Servicepartner (NNS) tilbyder Facility Management rådgivning og service til deres kunder og baserer udbud og service på forståelse og tilpasning til kundernes og omgivelsernes krav.

Etablering af fælles miljøledelsessystemer i Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Klima og miljø er på dagsordenen i Københavns Kommune og Københavns Borgerrepræsentation vedtog i 2007 at alle forvaltninger skal være miljøcertificerede inden udgangen af 2008. TMF har således igangsat arbejdet og har på baggrund af Rambølls forslag til opbygning og implementering af et nyt fælles miljøledelsessystem igangsat arbejdet med at etablere systemet i hele forvaltningen.

Trylleskoven – SMV af byudviklingsområde

Rambøll har udarbejdet en miljøvurdering af planen for et byudviklingsprojekt i Solrød Kommune, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer

Ombygning og sikkerhedskoordinering hos Novo Nordisk i Kalundborg

Som medicinalvirksomhed, hvis mål er at forbedre livskvaliteten for sine kunder (diabetespatienter) er arbejdsmiljø af den største vigtighed for Novo Nordisk. Bygherren stiller derfor store krav til arbejdsmiljøet også under ombygningen af fabrikken. Projektet blev gennemført i umiddelbar tilslutning til en producerende afdeling. Projektet blev gennemført til bygherrens tifredshed med mere end 400 dages arbejde uden arbejdsulykker.

Ny tankgård og servicefaciliteter på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg

Statoil ønsker at etablere 6 nye råolie- og produkttanke på Statoil Raffinaderiet i Kalundborg, en ny flare, omlægge to veje og etablere et nyt serviceområde. Rambøll bistår Statoil med at processe planprocessen og udarbejde VVM, lokalplaner og miljøvurderinger (SMV).

Assessing the Environmental Impact of Norway's Largest Dredging Project

Norway's largest dredging project to date is underway, enabling large 'Panamax' ships of 70,000 deadweight tonnes to enter the port of Fredrikstad by 2015.

Naturgenopretning for snæbel – en truet fiskeart

Rambøll har udarbejdet et projekt i Sneum Å, hvor seks dambrug skal nedlægges, spærringerne i vandløbet fjernes og lavvandede opvækstområder etableres.

VVM-redegørelse, forlsag til lokalplan og miljøvurderingsrapport for ny flisfyret blok på Asnæsværket

DONG Energy ønsker at etablere en ny biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket (ASV6) for at omlægge værket fra kul til bæredygtig biomasse og dermed bidrage afgørende til virksomhedens ambition om at reducere udledningen af CO2 fra produktion af el og varme.

VVM-redegørelse og miljøvurderingsrapport for Universitetssygehus Køge

Med baggrund i Region Sjællands sygehusplan fra 2010 er det besluttet at ombygge det nuværende Køge Sygehus til et nyt Universitetssygehus Køge, der skal fungere som universitetssygehus for hele Region Sjælland. Rambøll har vundet opgaven som totalrådgiver for Region Sjælland i konsortium med Alectia og C. F. Møller.

Miljøansøgning til optimering af varmeproduktion hos Jægerspris Kraftvarme

Jægerspris Kraftvarme AmbA ønsker at optimere den nuværende varmeproduktion og at reducere forbruget af brændsler. Rambøll har derfor udarbejdet et varmeprojekt for et højeffektivt produktionsanlæg bestående af en ny hedtvands gaskedel med absorptionsvarmepumpe.

Plejeplan og habitatforbedring for hasselmus, Sydfyn

I forbindelse med en 20-årig plan for råstofindvinding i Kirkeby Vænge på Sydfyn har NNC iværksat et overvågnings- og habitatforbedringsprogram for hasselmus i perioden 2006 og fremefter. Formålet er at give hasselmus bedre forhold i området.

Ny fast fjord-forbindelse ved Frederikssund

Vejdirektoratet udfører i øjeblikket en VVM-undersøgelse af en planlagt ny forbindelse over Roskilde fjord, ved Frederikssund. Rambøll er ansvarlige for miljøundersøgelserne og står for at vurdere de miljømæssige påvirkninger, herunder støj.

Indgangen til Skt. Petersborg

Tidligt i 2010 udpegede NCG Rambøll som hoveddesigner på ombygningen af Pulkovo lufthavn, hvilket er et af de mest ambitiøse luftfartsprojekter i Europa lige nu.

Ansøgning om miljøgodkendelse og VVM anmeldelse for ny kedelcentral

Scanflavour A/S kontaktede i slutningen af 2012 Rambøll for at få hjælp til processen om etablering af en ny kedelcentral på virksomheden. Arbejdet indebar udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-anmeldelse til myndighederne – herunder også udarbejdelse af en akkrediteret støjrapport.

Aalborg Portland, VVM for udvidelse af produktionsanlægget

Aalborg Portland ønskede at udvide produktionsanlægget med en cementovn samt sikre indvindingen af råstoffer i form af kridt. Der ud over ønskede virksomheden mulighed for anvendelse af en række alternative brændsler i produktionen. Samlet anlægssum omkring 1 mia. kr.

VVM og sikkerhedsrapporter for Olieterminaler

Rambøll har bistået Inter Terminals Danmark A/S med VVM redegørelser og sikkerhedsrapporter m.v. for selskabets 4 olieterminaler i Asnæs, Ensted, Stigsnæs og Gulfhavn. VVM’erne og sikkerhedsrapporter belyser konsekvenserne af øget skibsanløb til olieterminalerne samt oplagring af nye olieprodukter i tankene.

Opdateringer af miljø- og arbejdsmiljølovgivning

Rambøll har siden 2006 bistået Velux/BTC Thyregod med årlige opdateringer af oversigter over miljø- og arbejdsmiljølovgivning, som virksomheden skal overholde. De årlige opdateringer af lovgivningen udføres som led i, at BTC Thyregod er ISO 14001 certificeret og dermed skal dokumentere, at virksomheden er opdateret med hensyn til relevant ny lovgivning.

Atletion, til- og ombygning

For at sikre Aarhus Stadion – Atletion/NRGi Park bedre og nutidige publikumsfaciliteter ønskede driftsoperatør og bygherren Aarhus Kommune, at anlægget blev om- og tilbygget.

Feasibility study for a new major seaport in Sri Lanka

Sri Lanka Ports Authorities (SLPA) is planning to develop a new major greenfield seaport in Hambantota, situated on the south coast of Sri Lanka. Hambantota Port is expected to relieve Colombo Port and is intended to support the growing demand for servicing large vessels.

Feasibility studie for stort havne- og lufthavnsprojekt i Manila

Rambøll har gennemført et feasibility studie for et nyt kombineret havne- og lufthavnsprojekt i Sangley, Manila, der efter visionen skal forvandles til Manilas nye indgangsport for skibstrafik og flypassagerer.

Miljøsagsbehandling i Rebild Kommune

Ressourcepersonen fra Rambøll er insourcet i Rebild Kommune og yder bistand i forbindelse med kommunens almindelige miljøsagsbehandling. Opgaverne er forskelligartede og af kortere eller længerevarende karakter. Vi løser opgaver inden for blandt andet miljøtilsyn og opfølgning herpå, miljøgodkendelser og VVM-screeninger af både mindre og større virksomheder i kommunen.

E18 Knapstad-Akershus Borderplans

Ramboll will prepare zoning plans and construction plans for the construction of the new E18 motorway between Knapstad and Akershus border.

Tunnel under Marselis Boulevard - fase 1, Åhavevej

Projektet omfatter anlæg af en forbedret vejforbindelse til Aarhus havn. Dette vil ske ved bygning af en vejtunnel under Marselis Boulevard samtidig med at der sker en udvidelse af Åhavevej til 4 vejbaner. Formålet med projektet er at medvirke til en fortsat gunstig udvikling af Aarhus Havn. Det er også ønskeligt at sikre en effektiv, fremtidsorienteret og miljøvenlig trafikforbindelse til og fra Aarhus Havn.

Polarled: Marin gasledning krydser Polarcirklen

Projektet udføres for Statoil og involverer rørledningsinstallation i en dybde på helt ned til 1265 meter, hvilket sætter verdensrekord for dybvandsinstallation af en 36"-rørledning. Rørledningen vil blive ført gennem et meget ujævnt havbundsterræn, hvor grundstødende isbjerge har lavet skurremærker, som har dannet kløfter, der medfører at rørledningen vil spænde over kløfterne og derved danne utallige lange frie spænd på op til 200 meters længde langs det meste af ruten. Rørledningen vil blive installeret tom på den ujævne havbund og vil derefter først blive vandfyldt og sluttelig gasfyldt.

Øresundsforbindelsen

Åbningen af Øresundsforbindelsen i 2000 har ført til mere end blot én forbindelse mellem Danmark og Sverige. For mange indbyggere i regionen er deres dagligliv blevet ændret. Der bor eksempelvis nu mange pendlere i Sverige, som arbejder i Danmark. Overordnet er det kulturelle og økonomiske samarbejde mellem de to lande blevet styrket, hvilket har været en vigtig forudsætning for udviklingen af Øresundsregionens konkurrencedygtighed over for andre regioner i Europa.

Västlänken samler Gøteborg

Et af Sveriges største jernbaneprojekter reducerer transporttid og forbedrer adgang til byens centrum.

Dansk Supermarked Højlager i Aarslev

Dansk Supermarked A/S opfører 50.000 m2 non-food højlagre og sorteringsbygninger i Aarslev

EIA and remediation planning of contaminated sediments in river Kymijoki

Thorough and correct decision-making needs to be based on well-documented facts. When it comes to deciding whether or not to spend large sums of money on environmental remediation, for instance, it is vital to have a professional consultant who can document the details of the environmental pollution.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Korsløkken: gennemgribende renovering skaber attraktivt boligområde

Et ambitiøst renoveringsprojekt skal gøre fremtiden attraktiv i boligområdet Korsløkken i Odense og bryde ensartetheden ved at give boligblokkene forskellige udtryk.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918