Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Frederiksberg Kommune - Risikovurdering af klorid fra menneskeskabte kilder i forhold til Frederiksberg Vands indvindingsboringer

Der er stigende klorid indhold i i flere af Frederiksberg Vands indvindingsboringer. Formålet med opgaven har været at give et estimat af hvor stor en del af kloridindholdet i indvindingsboringerne som skyldes menneskeskabte kilder og give anbefalinger til mulige tiltag, som kan forbedre vandkvaliteten i forhold til klorid i grundvandet.

Modellering af forurening med klorerede opløsningsmidler, Naverland 26AB

Forureningen med klorerede opløsningsmidler på Naverland 26AB i Albertslund Kommune er klassificeret som en af Danmarks mest forurenede grunde - et megasite. Forureningen truer vandindvindingen til Glostrup Forsyning og HOFOR.

Sydsjælland trin 2 - Boringsregistrering og synkronpejling i Sydsjælland Kortlægningsområde

I forbindelse med grundvandskortlægningen har Rambøll gennemført en lokalisering og tilstandsvurdering af boringer i Sydsjælland kortlægningsområde, med henblik på indsamling af supplerende data til den videre kortlægning af grundvandsressourcen.

Grundvandskortlægning Smørum-Ballerup trin 2-5

Som en del af den nationale grundvandskortlægning har Rambøll for Naturstyrelsen udført den afsluttende sårbarhedskortlægning i Smørum-Ballerup kortlægningsområde.

Harrestrup Å restaureres

Genopretningen af en ti kilometer lang strækning af Harrestrup Å i København biddrager til klimasikring af byen og giver samtidig københavnerne et forbedret rekreativt område.

Undersøgelse og monitorering fra det tidligere Østre Gasværk i København

Driften af et tidligere gasværk i København (Østre Gasværk) har givet anledning til en væsentlig forurening af jord og grundvand i området med olie, tjære og cyanider.

Stevns Kridtbrud

Modellering af råstofudvinding under grundvandsspejlet

Øresundsmodellen

Grundvandsmodel for modelsamarbejde nord for København Som led i sikring af grundvandsressourcen har kommuner og forsyninger nord for København indgået et samarbejde omkring opstilling af en fælles hydrologisk grundvandsmodel - Øresundsmodellen.

Rødovre Kommune, Rødovre Forsyning A/S beredskabsplaner og seminar

Rambøll har for Rødovre Kom-mune og Rødovre Forsyning A/S udarbejdet en beredskabsplan for vandforsyning og en beredskabsplan for afløb.

Hillerød Kommune Fælles Digital Beredskabsplan til Vandværker

14 vandværker har i samarbejde med Hillerød kommune og beredskabet opdateret den fælles beredskabsplan i kommunen. Beredskabsplanen er endvidere gjort digital i Rambøll & Falcks digitale risikoværktøj Vandrisk.

Sustainable urban draining system

The growth in the frequency and severity of extreme rainfall has significantly increased the risk of flooding from rivers and urban drainage systems of insufficient capacity. It is a huge investment to dig into the earth and expand the sewer systems in urban areas, so other measures may prove to be better and cheaper alternatives. In fact, water from heavy rainfall may be dealt with in ways which will also have a great effect on the quality of urban life.

Naturgenopretning i Alling Ådal

Tilbageføringen af åerne i Alling Ådal i Jylland til deres oprindelige forløb vil hæve vandspejlet i hele det 525 hektar store område, hvorved både den biologiske og rekreative værdi i området forbedres.

Integreret hydrologisk modellering for København og Frederiksberg kommuner

Ved implementering af skybrudsplanen i Københavns og Frederiksberg kommuner er et af virkemidlerne LAR (Lokal Afledning af Regnvand) til nedsivning af regnvand. Projektets formål har været at undersøge, hvilke konsekvenser nedsivning af regnvand har på omgivelserne herunder stigninger i beliggenhed af grundvandspejl samt risikovurdering i forhold til grundvandskvaliteten.

Vurdering af konsekvenser for grundvandet ved etablering af LAR i grundvandsdannende oplande

Som led i klimatilpasningen har Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner et mål om at aflede regnvandet lokalt. Nedsivning af regnvand kan øge grundvandsdannelsen og dermed hæve grundvandsspejlet.

Naturgenopretning i Kastbjerg Ådal

Kastbjerg Ådal er udpeget som Natura 2000-område, især på grund af sine usædvanligt rige forekomster af den sjældne naturtype rigkær.

Nyt liv i Tange Å

Svendborg Kommune har i Tange Å, som udspringer ved Broholm Gods på Sydfyn, skabt en effektiv faunapassage gennem området med gode gyde- og opvækstområder for ørreder. Dette er sket efter, at det meste af Tange Å har været lukket for opgang af havørreder i flere århundreder. Ved etableringen af det 300 meter lange stenstryg og den nye vejbro, er der skabt passage for alle vandløbets fiskearter, ligesom også pattedyrs passage er sikret.

Hydrogeologisk og grundvandskemisk kortlægning af Bjergsted Indsatsområde på Sjælland

Rambøll har udført detaljeret trin 2 sårbarhedskortlægning af grundvandsforekomsterne i Bjergsted Indsatsområde. Projektet indeholder en bred vifte af faglige discipliner, bl.a. geologi, kemi, hydrologi og hydrogeologi.

Rørlægning af Lersøgrøften

Rambøll har været rådgiver for entreprenørfirmaet NCC vedr. rørlægning af Københavns sidste åbne spildevandsgrøft.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites