Projekter

I søgefunktionen nedenfor kan du søge på projekter, som Rambøll er eller har været involveret i. Nedenunder søgefunktionen finder du nogle få udvalgte projekter blandt de mange, som Rambølls eksperter har rådgivet på.


Fremtidens parkering er intelligent

Intelligente Transport Systemer (ITS) udnytter IT og teknologi til at overvåge, opsamle data og hjælpe med at styre trafikken. Det kan øge trafiksikkerheden, formindske trængsel og mindske belastning af miljøet. Blandt de første initiativer er intelligent parkering.

Mobilitetsplan for Helsingør Kommune 2015-2020

Mulighederne for at bevæge sig enkelt og fleksibelt fra A til B er et væsentligt element i Helsingør kommunes mål om at tiltrække og fastholde børnefamilier og arbejdspladser. En ny plan fremlægger perspektiver og 17 konkrete løsninger for mobilitetsarbejdet i Helsingør Kommune frem til 2020.

Tal med landskabsarkitekterne: Åben tegnestue om metroforpladserne

Borgerdialog og idékatalog om de 14 nye byrum ved Cityringens stationer. Projektets mål var at skabe en professionel, informativ og åben dialog mellem landskabsarkitekterne og brugerne af de nye byrum.

Borgerinddragelse i Latinerkvarteret

Hvordan kan man skabe bedre forhold for cyklister og fodgængere og på samme tid bevare en bydels særpræg og diversitet? Kompetencecenteret for Projektkommunikation skabte grundlag for udviklingen af trafik- og bymiljø i Københavns Latinerkvarter.

Trafiksikkerhedsvurdering af tunge køretøjer i Svendborg

Ramboll har leveret en analyse og vurdering af trafiksikkerheden på Heldagervej nord for Svendborg, hvor der færdes en høj andel af tunge køretøjer på en smal vejstrækning med spredt bebyggelse.

Trafiksikkerhedsvurdering i Østrup, Nordfyns Kommune

Rambøll har lavet en trafiksikkerhedsvurdering af tre dynamiske kryds i Østrup med henblik på at skabe mere trygge forhold for cyklister og bedre forhold for mobiliteten i kommunen.

Vejledning om trafiksikkerhed i byplanlægningen

Rambøll har i et samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet en vejledning om trafiksikkerhed målrettet byplanlæggere i kommuner og private firmaer. Vejledningen skal sikre, at hensyn til trafiksikkerhed også tænkes ind i de tidlige planlægningsfaser - blandt andet i lokalplanerne.

Motorring 3

Færdselsårerne omkring vores hovedstad er ofte stærkt overbelastede i myldretiden. Motorring tre har i mange år haft stigende kapacitetsproblemer. Trafikken er steget fra 45.000 køretøjer per døgn i 1990 til 125.000 i 2005. Et byggeri med en projektsum på 340 millioner euro skal mindske trængslen.

Ny trafikplan for byudvikling i Jyllinge

Rambøll har udarbejdet trafikplanen for udvikling af Jyllinge Bymidte og omkringliggende boligområder. Planen sikrer, at udviklingsmulighederne bevares og understøttes af gode forbindelser og adgangsforhold for al slags trafik i byområdet.

Sikker skolevej tænkt sammen med klimatilpasningsprojekt i Odense

Ramboll har leveret rådgivning om fartdæmpende tiltag på skolevejen, Solbærvej i Odense. Projektet er udført som et klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Vandcenter Syd.

Afdækning af trafikanters adfærd baseret på videoanalyse

Rambøll har gennemført en adfærdsanalyse for Københavns Kommune, der afdækker ændringer i trafikanters adfærd som følge af planlagte ændringer på cykelbanerne på H.C. Andersen Boulevard.

Bedre mobilitet for skoleelever i Gentofte

Rambøll har udarbejdet et forslag til et samlet cykelrutenet i Gentofte Kommune. Formålet er at skabe bedre mobilitet og tilgængelighed til alle skoler i kommunen.

Ny bymidte i Lyngby

Lyngby Bymidte skal fornyes og forvandles til et område med erhverv og boliger. I den forbindelse har arkitektfirmaet PLH i samarbejde med bygherren skitseret en spændende centerløsning, herunder ca. 7000 m² nye butikker, 3000 m² kontorer og 1000 m² boliger.

Virkemiddelkatalog for CO2-reduktion

Bilen den store synder i virkemiddelkatalog for transportområdet Københavns Kommune går efter CO2-neutralitet gennem begrænsning af biler og en kombination af virkemidler på transportområdet. Målet er at gøre staden CO2-neutral inden 2025. Rambøll har udarbejdet det bredt instrumenterede virkemiddelkatalog til CO2-reduktion på transportområdet i København.

Gentænkning af den kollektive trafik i Vejle Kommune

Visionerne for erhverv, bosætning, klima og turisme har dannet udgangspunkt for en kortlægning af trafikale knudepunkter og korridorer. Resultatet er en ny plan for bustrafikken og et strategisk afsæt for langsigtet mobilitetsplanlægning i Vejle Kommune.

Guldberg Byplads - fra gade til plads

Midt i det tæt bebyggede Nørrebro har Rambøll designet og realiseret en byplads, Guldberg Byplads. Rambøll har været involveret i skabelsesprocessen fra de første by- og trafikplaner til det endelige design og byggeledelse af pladsen. Kvarterløftsprojektet, som pladsen er en del af, startede i 2006, og nu fremstår Guldberg Byplads som et aktivt og attraktivt byrum på Nørrebro, hvor beboere og skolebørn sikkert kan færdes og gøre ophold.

Ny Nørreport

Pladsen over Nørreport st. er blevet renoveret og har fået et helt nyt design og en helt ny funktionalitet, for at opnå mere mobilitet og bedre sammenhæng mellem stationen og byen. Biltrafikken er flyttet til den ene side af pladsen, og vejarealet er reduceret, alt imens pladsen er blevet generobret som attraktivt byrum for Københavns indbyggere og rejsende.

Trafik- og landskabsplan for Tankefuld

Tankefuld er byudviklingsområde i Svendborg Kommune. Opgaven var at bevare områdets landskabs-, natur- og kulturkvaliteter og skabe en samlet identitet for de enkelte naturområder. Landskabet ved Tankefuld skal være identitetsskabende og give mulighed for både et passivt og aktivt friluftsliv for hele Svendborg.

Nørre Campus

Målet for udbygningen af Nørre Campus er at styrke sammenhørigheden mellem Københavns Universitets forskellige fakulteter, forskningsanlæg og laboratorier, såvel som at forbedre integrationen med byen og lokale virksomheder.

Cykelstier i København

Projektet er en del af Københavns Kommunes Cykelpolitik, som har til formål at skabe bedre forhold for cyklisterne i Indre By. Rambøll er involveret i planlægning og etablering af nye cykelforbindelser i og omkring Middelalderbyen. Projektet gennemføres med et særligt fokus på at integrere cykeltrafikken med den historiske bykerne og byrumsprogrammeringen. 

Trafiksikkerhed og regnvandshåndtering i Ringsted

Hvad der startede som trafiksikkerhedsprojekt, bliver nu realiseret som multifunktionel løsning, der udover at skabe bedre forhold for cyklister på Søndre Parkvej også bidrager til at løse udfordringerne med regnvandshåndtering.

Queensferry Crossing: ny vejbro over floden Forth, Edinburgh

Med Forth Bridge og Forth Road Bridge som naboer er der nu ved at blive bygget en ny vejbro - Queensferry Crossing - hen over Forth flodens udmunding ved Edinburgh.

Regnvand skaber liv i ’Den blågrønne haveby’

Danmarks største klimatilpasningsprojekt 'Den blågrønne haveby' i Kokkedal, nord for København, er med til at forbedre livet for borgerne; miljømæssigt, socialt og kulturelt.

Intelligent grøn vækst i Roskildes Røde Port

De spildte arbejdstimer fra bilkøerne i hovedstadsområdet løber op i milliardbeløb. Roskildes Røde Port-projekt skal vende trafikstrømmen og spare både penge, tid og CO2-udledning.

Nye stationer ved Gødstrup og Hillerød Syd

Rambøll har for Banedanmark udarbejdet et skitseforslag og et anlægsoverslag til to nye stationer ved Gødstrup mellem Herning og Holstebro - og syd for Hillerød.

Feasibility studie for stort havne- og lufthavnsprojekt i Manila

Rambøll har gennemført et feasibility studie for et nyt kombineret havne- og lufthavnsprojekt i Sangley, Manila, der efter visionen skal forvandles til Manilas nye indgangsport for skibstrafik og flypassagerer.

Storebæltsbroen

Storebæltsbroen åbnede for bilister i 1998 og jernbanen i 1997. Anlægsarbejdet på broen varede i ti år, fra 1988 til 1998.

Strategisk masterplan for Emiratet Fujairah

Emiratet Fujairah har bedt Rambøll om at skabe den langsigtede vision for emiratets udvikling inden for økonomiske, sociale og offentligt funderede projekter.

Västlänken samler Gøteborg

Et af Sveriges største jernbaneprojekter reducerer transporttid og forbedrer adgang til byens centrum.

The Copenhagen Opera House

Ramboll was engaged as consulting engineer on the construction of the new Opera House in Copenhagen. The aim of the construction was to create a world-class opera building as regards acoustics, theatre technique and indoor climate.

E18 motorway extension from Koskenkylä to Kotka in Finland

Within Finland, Sweden and Norway in particular, Ramboll has been extensively involved in the establishment of the Nordic Triangle transport corridor, part of EU’s TEN-T road network, linking this region closer to the rest of Europe and beyond. As a part of the Nordic Triangle transport corridor, the E18 stretches all the way across southern Finland from Turku via the Helsinki metropolitan area to Vaalimaa at the Russian border providing a fast route to Eastern markets. Leading the consulting consortium in charge of construction design, Ramboll plays a central role in the E18 motorway extension from Koskenkylä to Kotka.

Color Line i Hirtshals Havn

Color Lines færgeterminal i Hirtshals er nu bygget om, så der siden 2008 nu også er plads til nye, store hurtigfærger. Det har medført en fuldstændig ombygning af infrastrukturen ved indkørslen til Hirtshals by og til Color Lines færgeterminal på Hirtshals Havn.

Øresundsforbindelsen

Åbningen af Øresundsforbindelsen i 2000 har ført til mere end blot én forbindelse mellem Danmark og Sverige. For mange indbyggere i regionen er deres dagligliv blevet ændret. Der bor eksempelvis nu mange pendlere i Sverige, som arbejder i Danmark. Overordnet er det kulturelle og økonomiske samarbejde mellem de to lande blevet styrket, hvilket har været en vigtig forudsætning for udviklingen af Øresundsregionens konkurrencedygtighed over for andre regioner i Europa.

Operaen

Projektets mål har været at opføre en operabygning i verdensklasse med hensyn til akustik, teknik og arkitektur.

E18 Grimstad-Kristiansand

Ramboll is engaged as the main consultant on the stretch of the new E18 motorway between Grimstad and Kristiansand. The new motorway will significantly improve the Norwegian infrastructure and will improve living conditions for local communities living along the existing road.

Unikt kabeldesign på skotsk rekordbro

Åbningen af Queensferry Crossing-broen er et højdepunkt for teknisk ekspertise. Broen, der både er Storbritanniens højeste og verdens længste skråstagsbro med tre pyloner, er en betydningsfuld udvidelse af en af de vigtigste transportkorridorer i Skotland.

Tunnel under Marselis Boulevard - fase 1, Åhavevej

Projektet omfatter anlæg af en forbedret vejforbindelse til Aarhus havn. Dette vil ske ved bygning af en vejtunnel under Marselis Boulevard samtidig med at der sker en udvidelse af Åhavevej til 4 vejbaner. Formålet med projektet er at medvirke til en fortsat gunstig udvikling af Aarhus Havn. Det er også ønskeligt at sikre en effektiv, fremtidsorienteret og miljøvenlig trafikforbindelse til og fra Aarhus Havn.

Nordhavnsvej

Nordhavnsvej-projektet er første etape af en ny vejforbindelse til Nordhavn. Nordhavn er et gammelt industri- og havneområde, der skal udvikles til et nyt byområde i den nordøstlige del af København. Byområdet er fuldt udbygget planlagt til 40.000 indbyggere og 40.000 arbejdspladser. Nordhavnsvej skal derudover lede både den tunge lastbiltrafik og bolig-arbejdspladstrafikken til Nordhavn uden om Hellerup, Østerbro og Indre By.

Museet for Søfart i Helsingør

Helsingør Havn har fået et nyt, underjordisk søfartsmuseum. Rambøll har med innovative løsninger og tværdisciplinært samarbejde gjort byggeriet af det underjordiske museum til en realitet.

Femern Bælt: Verdens længste vej/tog-tunnel

Skandinavien og det øvrige Europa vil i fremtiden blive forbundet af verdens længste kombinerede vej- og togforbindelse.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus: fremtidens hospital

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er Danmarkshistoriens største hospitalsbyggeprojekt på i alt 470.000 kvadratmeter. Visionen for hospitalet er at skabe et innovativt universitetshospital som er blandt de førende inden for forskning, uddannelse og udvikling.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites