Certificeringsordning for brandrådgivere

Er du klar til at blive certificeret brandrådgiver? Så tilbyder Rambøll dig en tryg, uvildig og effektiv certificeringsproces. Rambøll er akkrediteret af DANAK til at certificere brandrådgivere inden for brandklasse 2, brandklasse 3 & 4 og til at foretage tredjepartskontrol. Med Rambølls erfaring og ekspertise indenfor brand og sikkerhed er du sikret høj kvalitet under hele forløbet.

Certificering af brandrådgivere

Kontakt

Logo med blå flamme for brandcertificering

Brandcertificering, Rambøll

T: +45 5161 4408

> Ansøg om at blive certificeret brandrådgiver her

Fra januar 2018 påbegyndtes udfasning af den kommunale tekniske byggesagsbehandling som vi kender den i dag, og med udgangen af 2019 erstattes den helt af en ny certificeringsordning. Her skal den certificerede brandrådgiver dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold, således at den valgte løsning lever op til reglerne i Bygningsreglementet 2018.

Brandrådgivere kan certificeres til brandklasse 2, til brandklasse 3 & 4 eller til at foretage tredjepartskontrol, alt afhængig af deres kvalifikationer og kompetencer.

Certificeringen er personlig og følger den certificerede brandrådgiver uanset ansættelsesforhold. 

Det er vores mål at ansøgere og andre interessenter oplever en objektiv, velkvalificeret og retfærdig certificeringsproces, hvor certificeringsaktiviteter udføres upartisk og med rette kompetencer. Certificering, Rambøll er en selvstændig afdeling i Rambøll koncernen.

Hvordan bliver jeg certificeret?

For at blive certificeret hos Certificering, Rambøll skal du udfylde og indsende ansøgningsblanketten og vedhæfte bilag, der dokumenterer dine kvalifikationer og kompetencer. Ansøgningsmaterialet udgør grundlaget for, at vi kan vurdere og bedømme om dokumentationen er dækkende og opfylder kravene i certificeringsordningen. Ansøger du til brandklasse 2, skal du herudover deltage i en mundtlig prøve. Ansøger du til brandklasse 3 & 4 eller til tredjepartskontrol, skal du i din ansøgning indsende et velegnet projekt, du selv vælger, samt give en mundtlig fremlæggelse af projektet.

Rambøll har kontorer over hele landet, hvilket gør det fleksibelt for dig, når du som et led i certificeringen enten skal til Brandklasse 2 prøve eller give mundtlig fremlæggelse af et projekt.

Til din forberedelse til ansøgningen anbefaler vi, at du udover at orientere dig her på hjemmesiden, læser vores ansøgningsblanket, dertilhørende vejledning og ikke mindst bilagsoversigten, der oplister kravene til certificeringsordningen.

Herudover henviser vi også til ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet” (BEK nr. 1616 af 13/12 2017), hvor kravene i certificeringsordningen fremgår af §18-§27, og til den tilhørende vejledning.
I ”Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)” (BEK nr. 1615 af 13/12 2017) er kapitel 1, 5, 27, 29, 30, 32 og 34 essentielle.


Vi guider dig sikkert gennem ansøgningsproceduren her på hjemmesiden, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til certificeringsordningen eller processen under din forberedelse til ansøgningen. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har d. 5. juli 2019 udsendt en ny certificeringsbekendtgørelse (BEK nr. 674). De største ændringer vedrører perioden, certificeringen er gældende samt stikprøvekontrollen.

Fremover vil alle certifikater være gældende i 5 år, uanset certificeringsklasse.

Stikprøvekontrollen ændres således, at der som udgangspunkt udtages minimum ét projekt pr. år for den enkelte certificerede.

Det betyder også ændringer for jer, der allerede er certificeret. Ligesom prisstrukturen vil blive reguleret. 

Vi kan desværre ikke være mere præcise på nuværende tidspunkt, da vi afventer, at Styrelsen udsender vejledning til den ny bekendtgørelse.

 

Certificeringsprocessen

Hvordan forløber certificeringsprocessen trin for trin?

Ansøgningsproces

Når du skal ansøge om at blive certificeret brandrådgiver, skal du udfylde ansøgningsblanketten, som du finder link til nedenfor. Der finder du også link til den udførlige vejledning til ansøgningen, link til CV skabelon samt links til bilagsoversigter for de forskellige brandklasser/tredjepartskontrol.

Hver bilagsoversigt er et detaljeret skema med certificeringsordningens krav, og hvori du skal notere dine respektive bilag, der dokumenterer din opfyldelse af kravene.
Der er mulighed for at tilføje kommentarer, herunder om der er særlige behov, vi skal tage højde for under certificeringsprocessen. Læs og markér samtykkeerklæringerne og indsend ansøgningen.

Du får besked om, hvorvidt dit ansøgningsmateriale er fyldestgørende og oplysning om den forventede behandlingstid. Er ansøgningsmaterialet ikke fyldestgørende, skal du indsende den manglende dokumentation indenfor en angivet tidsfrist. Er det ikke muligt at fremsende manglende dokumentation, afsluttes ansøgningsprocessen.

Certificeringsproces

Under certificeringsprocessen vurderes og bedømmes dit ansøgningsmateriale samt prøve eller projektfremlæggelse af to uvildige bedømmere, der foretager vurderingen og bedømmelsen uafhængigt af hinanden. Den endelige beslutning om certificering foretages af en uvildig beslutningsansvarlig.

Bedømmere og beslutningsansvarlig screenes forud for hver enkelt certificeringsproces for at eliminere enhver interessekonflikt og for at sikre, at den rette kompetence, erfaring og uafhængighed i forhold til den pågældende ansøger er tilstede.

Ansøgningsmaterialet vurderes og bedømmes i forhold til, hvor vidt dokumentationen af dine kvalifikationer og kompetencer lever op til de relevante krav i certificeringsordningens bekendtgørelse nr. 1616 og Bygningsreglementet 2018.

Brandklasse 2 prøve

Ved ansøgning til brandklasse 2 indgår du aftale med Certificering, Rambøll om afholdelse af brandklasse 2 prøven.

Prøvens formål er at undersøge din viden om byggelovgivning, brandforhold, dokumentation af brandforhold, kontrol mm. i forhold til byggeri i brandklasse 2. Prøven skal teste din evne til at anvende bygningsreglementets krav i BR18, kapitel 5 og vejledninger hertil for byggeri i brandklasse 2, herunder at kunne beskrive, hvordan dele af et byggeri i brandklasse 2 kan brandsikres. 

Prøven er mundtlig og er udformet som et casestudie. Du får 45 minutters forberedelsestid og derefter er der afsat ½ time til fremlæggelse og spørgerunde med de to bedømmere. Dit indsendte ansøgningsmateriale vil være til rådighed på en Rambøll pc.

Mundtlig fremlæggelse af projekt

Ved ansøgning til brandklasse 3 & 4 eller tredjepartskontrol indgår du aftale med Certificering, Rambøll om afholdelse af den mundtlige fremlæggelse af et projekt.

Ved projektfremlæggelsen skal du redegøre for projektet og godtgøre selv at have virket på projektet, som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i overensstemmelse med god faglig praksis.
Efter fremlæggelsen vil de to bedømmere stille spørgsmål af afklarende og uddybende art. Der er afsat en ½ time til projektfremlæggelsen og ½ time til spørgerunden.

Dit indsendte ansøgningsmateriale vil være til rådighed på en Rambøll pc under fremlæggelsen, evt. på print efter aftale.
Ønsker du at anvende en power point præsentation til din fremlæggelse, må den kun indeholde information, der tillige indgår i den indsendte dokumentation. Power pointen skal du vedhæfte ansøgningen i pdf-format.

Brandklasse 2 prøven og den mundtlige projektfremlæggelse for de øvrige brandklasser kan foregå på et af Rambølls lokalkontorer eller på Rambølls hovedkontor i København. Det er muligt, at du deltager i prøven eller fremlægger via videokonferencerum overfor bedømmere på anden lokation. I så fald vil en tilsynsførende være tilstede på din lokation.

Inden afholdelse af prøven eller projektfremlæggelse skal du underskrive en fortrolighedserklæring om ikke at offentliggøre bedømmelsesmaterialer mv., samt at du ikke tager del i svigagtig praksis ved prøven/fremlæggelsen.
 
DANAK kan, som et led i deres kontrol af, om Certificering, Rambøll til stadighed lever op til kravene som akkrediteret certificeringsorgan, overvære prøven eller projektfremlæggelsen.

Beslutning om certificering

Den beslutningsansvarlige foretager en samlet beslutning om certificering på grundlag af de to bedømmeres separate vurderinger og ud fra dit ansøgningsmateriale.

Er betingelserne for certificering opfyldt, udstedes et certifikat, du skal underskrive og returnere til Certificering, Rambøll inden for en given tidsfrist, før det er gyldigt. Certificeringens gyldighedsperiode er to år for brandklasserne 2-4 og for tredjepartskontrol er den fire år.

Der foretages indberetning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om, hvilken brandklasse du er blevet certificeret til.

Er betingelserne for certificering ikke opfyldt, gives afslag om certificering. Beslutningen kan ankes til Certificering, Rambøll.

Kontrol og re-certificering

Da den del, der omhandler kontrol og re-certificering i vejledningen til certificeringsordningens bekendtgørelse, endnu ikke foreligger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er det med forbehold for ændringer, hvorledes disse certificeringsaktiviteter vil forløbe.

Som udgangspunkt skal du som certificeret brandrådgiver hver 12. måned indsende en oversigt over alle de projekter, du har virket i, i det forløbne år. Både projekter med byggetilladelse og projekter med ibrugtagningstilladelse skal fremgå. Oversigten anvendes til at vurdere, om du til stadighed lever op til kravene i certificeringsordningen, herunder aktivitetskravet, og anvendes både ved stikprøvekontrol, i tvivlstilfælde og ved re-certificering.

Stikprøvekontrol og tvivlstilfælde

Certificering, Rambøll udtager et projekt til bedømmelse for hver 10 sager som Certificering, Rambøll modtager oversigter over. Det udtagne projekt skal have ibrugtagningstilladelse.

Hvis dit projekt udtages til stikprøvekontrol, vil du blive bedt om at indsende fyldestgørende dokumentation.
Du informeres om, hvorvidt betingelserne for certificering stadig er opfyldt. Er betingelserne ikke længere opfyldt, oplyses om, hvorvidt suspendering eller fratagelse af certificering er på tale.

Certificering, Rambøll kan herudover, i tilfælde af tvivl om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, rekvirere fyldestgørende projektdokumentation, der skal indsendes inden for fire uger.

Re-certificering

Ved re-certificering udvælges et af dine projekter af Certificering, Rambøll fra den indsendte oversigt, for at kontrollere dit virke som certificeret brandrådgiver og om du til stadighed lever op til gældende krav i ordningen. Projektet skal have ibrugtagningstilladelse og du skal indsende fyldestgørende dokumentation til bedømmelse. Hvis betingelserne er opfyldt, udstedes nyt certifikat. Er betingelserne ikke opfyldt, oplyses om, hvorvidt suspendering er på tale eller en re-certificering ikke kan opnås.
 
For certificerede brandrådgivere i brandklasse 2-4 skal der foretages re-certificering hvert 2. år.
For tredjepartskontrollant skal der foretages re-certificering hvert 4. år.

Ansøgningsblanket og vejledning til ansøgning

Ansøgningsblanketten til at blive certificeret brandrådgiver hos Certificering, Rambøll og den tilhørende vejledning samt CV skabelon og bilagsoversigt fungerer som et samlet hele.

Vejledningen til ansøgning og bilagsoversigten for den brandklasse eller tredjepartskontrol du ansøger om, kan med fordel printes ud og anvendes som tjekliste undervejs i din forberedelse til at ansøge.

CV skabelonen udfyldes med oplysninger om dine uddannelser, kurser, ansættelser og relevante projekter og vedhæftes ansøgningsblanketten. Bilagsoversigten skal ligeledes udfyldes og vedhæftes ansøgningsblanketten. CV skabelonen og Bilagsoversigten dokumenterer din opfyldelse af certificeringsordningens krav. Herudover indeholder bilagsoversigterne også information om brandklasse 2 prøven/den mundtlige fremlæggelse af projekt.

I ansøgningsblanketten, vejledning og bilagsoversigt henvises der løbende til bekendtgørelsen om certificeringsordningen (BEK nr. 1616), vejledning til denne og til bekendtgørelsen om bygningsreglementet 2018 (BR 2018) (BEK nr. 1615). Links til disse finder du i afsnittet "Hvordan bliver jeg certificeret" ovenfor.

Se Vejledning til ansøgning.

Se CV-skabelon.

Se Bilagsoversigt for brandklasse 2.

Se Bilagsoversigt for brandklasse 3 & 4.

Se Bilagsoversigt for tredjepartskontrol.

> Ansøg om at blive certificeret brandrådgiver her

Da Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen endnu ikke er færdige med alle vejledninger til Bygningsreglementet (BR18), har de udsendt en QA om, hvordan du som certificeret brandrådgiver skal forholde dig, indtil vejledningerne foreligger.

For byggeri i brandklasse 2 skal brandsikringen baseres på de præ-accepterede løsninger. De præ-accepterede løsninger foreligger på nuværende tidspunkt i kommenteringsudgaver og forventes at blive publiceret ved årsskiftet.

Det betyder, at du som certificeret brandrådgiver til brandklasse 2 kan virke efter de nye regler fra årsskiftet, når vejledningerne er publiceret.

For så vidt angår byggeri i brandklasse 3 forventes de vejledninger, som dokumentationen af brandsikringen skal baseres på, at foreligge i første halvår af 2019. Indtil da vil byggeri, som ellers vil blive indplaceret i brandklasse 3, blive indplaceret i brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol, hvis der ikke gennemføres en teknisk byggesagsbehandling

Det betyder, at du som certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 & 4 kan virke efter de nye regler fra i dag, for så vidt angår brandklasse 4. Når du virker som certificeret brandrådgiver for byggeri i brandklasse 3, vil byggeriet blive mødt med krav om tredjepartskontrol, indtil vejledningerne foreligger.

Læs Styrelsens QA her.

Certificering af brandrådgivere med udenlandske kvalifikationer og kompetencer

Vi behandler ansøgninger fra alle EU-medlemslande, lande i EØS eller fra andre lande, som EU har indgået aftale med om gensidig anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer. Certificering forudsætter dokumentation af, at kvalifikationer og kompetencer ikke er væsensforskellige fra kravene i certificeringsordningens bekendtgørelse nr. 1616.

Ansøgnings-, certificerings- og re-certificeringsprocessen er identisk med processerne beskrevet ovenfor. Ansøgnings- og bedømmelsessprog kan være dansk eller engelsk.

Såfremt der er væsentlig forskel mellem dine kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i Danmark i henhold til certificeringsordningens bekendtgørelse nr. 1616, skal du påvise, at du har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer, eksempelvis ved relevant kursus.

For more information about Certification of foreign fire safety consultants, see below.

Priser

Vi kan desværre endnu ikke oplyse pris for re-certificering, da vi afventer at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver den sidste del af vejledningen til certificeringsbekendtgørelsen (BEK nr. 1616). Så snart vejledningen foreligger, vil priserne fremgå nedenfor.
Priserne er ekskl. moms.

Administrationsgebyr ved første ansøgning 5.250 DKK
Certificering Brandklasse 2, inkl. kontrol og stikprøve
12.750 DKK
Re-certificering Brandklasse 2 (hvert 2. år), inkl. kontrol og stikprøve frem til næste re-certificering
(Pris følger)
Certificering Brandklasse 3 & 4, inkl. kontrol og stikprøve
43.750 DKK
Re-certificering Brandklasse 3 & 4 (hvert 2. år), inkl. kontrol og stikprøve frem til næste re-certificering
(Pris følger)
Certificering Tredjepartskontrol, inkl. kontrol og stikprøve
53.750 DKK
Re-certificering Tredjepartskontrol (hvert 4. år), inkl. kontrol og stikprøve frem til næste re-certificering
(Pris følger)
Certificering og re-certificering, udenlandske kompetencer følger ovenstående priser
Midlertidig eller lejlighedsvis certificering følger ovenstående priser
Behandling af anke eller klage. Pris udgør 75% af ovenstående priser.

Betingelser for Certificering, Rambølls certificeringsordning

Nedenfor finder du de betingelser der gælder inden for certificeringsordningen, udover hvad der fremgår af krav mv. jf. bekendtgørelsen om certificeringsordningen (BEK nr. 1616), vejledning til denne og bekendtgørelsen om bygningsreglementet 2018 (BR 2018) (BEK nr. 1615).

Oplysningspligt

Som certificeret brandrådgiver er du forpligtet til omgående at oplyse Certificering, Rambøll om forhold, der kan påvirke din evne til fortsat at opfylde certificeringskravene. 
Tilsvarende skal du meddele Certificering, Rambøll hvis du ikke længere ønsker at opretholde din certificering.

Fratagelse af certificering

Certificering, Rambøll kan ud fra en objektiv og saglig vurdering beslutte at fratage en certificeret brandrådgivers certificering.

Årsagen til fratagelse af certificeringen kan eksempelvis være, at Certificering, Rambøll finder, at en certificeret brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse med kravene til brandrådgiveres virke, eller ikke lever op til aktivitetskravet. Det kan være grundet en berettiget klage over en certificeret brandrådgivers virke eller ved misbrug af certifikat.
Ved fratagelse af certificering skal et gyldigt certifikat returneres til Certificering, Rambøll.

Certificering, Rambøll kan beslutte, at en fratagelse af certificeringen kan undtages, såfremt den manglende opfyldelse ikke kan lægges den certificerede brandrådgiver til last, eksempelvis ved arbejdsfravær pga. barsel eller sygdom. Der fastsættes en ny frist for den certificerede brandrådgiver til at dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt.

Suspendering af certificering

Suspendering af certificering kan komme på tale indtil forholdene, indenfor en af Certificering, Rambøll fastsat tidsfrist, igen er bragt til overensstemmelse med kravene.
Såfremt der ikke rettes op på de forhold, der førte til suspenderingen, indenfor tidsfristen, fratages certificeringen.
Ved suspendering af certificering skal et gyldigt certifikat returneres til Certificering, Rambøll.
Årsager til suspendering kan eksempelvis være, at den certificerede brandrådgiver ikke indsender oversigt over projekter eller projektdokumentation rettidigt.

Indskrænkning og udvidelse af certificering

Hvis den certificerede brandrådgiver ikke kan opretholde kravene til vedkommendes certificeringsområde, kan en indskrænkning til lavere brandklasse komme på tale, såfremt kravene her til stadig er opfyldt og forholdene taler herfor.

Ved indskrænkning af certificeringsområde skal et gyldigt certifikat returneres til Certificering, Rambøll.

Er brandrådgiveren certificeret til brandklasse 2, vil certificeringen ikke kunne indskrænkes, og certificeringen vil dermed blive tilbagetrukket.

Ønsker den certificerede brandrådgiver at udvide sin certificering til en højere brandklasse eller til tredjepartskontrol, skal der ansøges på ny.

Misbrug af certificering

Du må ikke fremsætte erklæringer om certificering, der ligger udenfor det område, certificeringen omfatter.

Du må ligeledes ikke anvende certificeringen på en måde, der kan bringe Certificering Rambøll i miskredit, og ikke fremsætte erklæringer vedrørende certificeringen, som Certificering, Rambøll kan betragte som misvisende eller uautoriserede.

I tilfælde af suspendering eller fratagelse af certificering skal du afstå fra forsat at markedsføre dig som certificeret, mens certificeringen er suspenderet, eller ved fratagelse, afstå fra fortsat at henvise til din status som certificeret.

Anke og klage

Såfremt du ønsker at anke afslaget om at blive certificeret, kan du anke til Certificering, Rambøll. Her vil det være en medarbejder, der ikke har været involveret i din certificeringsproces, der verificerer og validerer anken konstruktivt og upartisk. Anken skal være skriftlig og være Certificering, Rambøll i hænde senest fire uger efter modtagelse af afslag. Modtagelse af anken bekræftes og der gives løbende besked om, hvordan sagen skrider frem, samt om resultatet og at behandlingen af anken er afsluttet.

Ønsker du at klage over certificeringsaktiviteterne, kan du indsende en klage til Certificering, Rambøll. Her vil det være en medarbejder, der ikke har været involveret i din certificeringsproces, der verificerer og validerer klagen konstruktivt og upartisk. Klagen skal være skriftlig og kan kun omhandle de certificeringsaktiviteter som Certificering, Rambøll er ansvarlig for. Modtagelse af klagen bekræftes og der gives løbende besked om, hvordan sagen skrider frem, samt om resultatet og at behandlingen af klagen er afsluttet.

Certificering, Rambølls afgørelser efter certificeringsordningens bekendtgørelse nr. 1616 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Modtager Certificering, Rambøll en underbygget klage over en certificeret person, forelægges dette den pågældende såfremt det skønnes relevant og alt afhængig af klagens karakter, undersøges det, om der skal foretages yderligere i form af suspendering eller fratagelse af certificering.

Fortrolighedskrav

Behandling af anker og klager i Certificering, Rambøll er underlagt fortrolighedskrav, ligesom al anden certificeringsaktivitet, der på nogen måde relaterer sig til ansøgere og certificerede brandrådgivere, er. En certificeret brandrådgivers status indberettes dog til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, ligesom Certificering, Rambøll ved forespørgsel verificerer og oplyser om en person har en gældende certificering og inden for hvilken brandklasse eller som tredjepartskontrol.

Persondata

De under certificeringsprocessen indsamlede oplysninger arkiveres hos Certificering, Rambøll og opbevares i fem år efter at kundeforholdet er ophørt. Læs mere om hvordan vi behandler personoplysninger i vores privatlivspolitik for Certificering, Rambøll.

Certificering, Rambølls rådgivende udvalg

Certificering, Rambøll har oprettet et rådgivende udvalg med interessenter fra ingeniør- og byggebranchen. Formålet er uformelt og uforpligtende at udveksle viden og synspunkter vedrørende certificeringsordningen for brandrådgivere. Medlemmer er udvalgt på baggrund af deres erfaring, branchekendskab, vidensområder mv., således at der er bred repræsentation i udvalget.

Har du spørgsmål til certificeringsordningen?

Certificering, Rambøll tilbyder personlig og uforpligtende vejledning i forbindelse med din forberedelse til ansøgningen. Udfyld formularen her, så kontakter vi dig telefonisk indenfor tre hverdage mellem kl. 9-15. 

Nyt om certificeringsordningen

Vil du have besked, når vi har nyt om certificeringsordningen eller nyt her på siden? Indtast din mailadresse her.

 

Hvilke krav stilles der for at blive certificeret til de forskellige brandklasser?

Bygningsreglementet 2018 og certificeringsordningen indeholder fire brandklasser og fire risikoklasser, der anvendes for at bestemme en bygnings kompleksitet – og dermed hvilke løsninger, der skal anvendes ved det enkelte byggeri. Ved certificering som brandrådgiver er der krav om at dokumentere viden om og kompetencer indenfor byggetekniske forhold og anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser om brandforhold samt brandsikring af bygninger som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning - svarende til bygningens brandklasse:

Brandklasse 1

  • Ingen krav om certificering til byggearbejde omfattet af brandklasse 1

Brandklasse 2

  • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point. Men ingen krav om ECTS-point, der relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering
  • Dokumentere to års erfaring inden for de seneste fem år med design og projektering af byggearbejder eller tilsvarende erfaring
  • Projekt skal ikke indsendes til bedømmelse

Brandklasse 3 & 4

  • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering
  • Dokumentere tre års erfaring indenfor de seneste seks år med anvendelse af brandteknisk dimensionering
  • Projekt skal indsendes til bedømmelse

Tredjepartskontrol

  • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til brandsikring af byggearbejder og brandteknisk dimensionering
  • Hvis personen ikke er certificeret til brandklasse 3&4, skal syv års erfaring inden for de seneste 12 år dokumenteres
  • Projekt skal indsendes til bedømmelse

 

Certification for fire safety consultants with foreign qualifications and competences

If you would like to qualify as a certified fire safety consultant on Danish construction projects, certification is open to consultants with foreign qualifications and competences. To be certified you must meet the Danish requirements.
Please read more here.

Certification for fire safety consultants – temporary or occasionally work

Certification for fire safety consultants is also open to foreign consultants who wish to advise on fire safety on Danish construction projects on a temporary or occasional basis. To be certified you must meet the Danish requirements.
Please read more here.

 > Ansøg om at blive certificeret brandrådgiver her

Vejledning og bilagsoversigter

Vejledning til ansøgning


Vejledning til ansøgning

Bilagsoversigt til brandklasse 2


Bilagsoversigt til brandklasse 2

Bilagsoversigt til brandklasse 3 & 4


Bilagsoversigt til brandklasse 3 & 4

Bilagsoversigt til tredjepartskontrol


Bilagsoversigt til tredjepartskontrol

CV skabelon


CV skabelon

Mere information

Akkreditering

Certificering, Rambøll er akkrediteret af DANAK

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918