Certificeringsordning for statikere

Er du klar til at blive certificeret statiker? Så tilbyder Rambøll dig en tryg, uvildig og effektiv certificeringsproces. Rambøll er akkrediteret af DANAK til at certificere statikere inden for konstruktionsklasse 2, konstruktionsklasse 3 & 4 og til at foretage tredjepartskontrol. Med Rambølls erfaring og ekspertise indenfor bygningskonstruktioner er du sikret høj kvalitet under hele forløbet.

Certificering af statikere

Kontakt

Statikere

Certification, Ramboll

T: +45 51 61 44 08

> Ansøg om at blive certificeret statiker her

Bemærk venligst at behandlingstiden for certificering, grundet ekstraordinær travlhed, som udgangspunkt vil være på op til 12 måneder.

 

Fra januar 2020 erstattes den kommunale tekniske byggesagsbehandling af den nye certificeringsordning. Her skal den certificerede statiker dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til bærende konstruktioner, således at den valgte løsning lever op til reglerne i Bygningsreglementet 2018.

Statikere kan certificeres til konstruktionsklasse 2, til konstruktionsklasse 3 & 4 eller til at foretage tredjepartskontrol, alt afhængig af deres kvalifikationer og kompetencer.

Certificeringen er personlig og følger den certificerede statiker uanset ansættelsesforhold.

Det er vores mål, at ansøgere og andre interessenter oplever en objektiv, velkvalificeret og retfærdig certificeringsproces, hvor certificeringsaktiviteter udføres upartisk og med rette kompetencer. Certificering, Rambøll er en selvstændig afdeling i Rambøll koncernen.

Hvordan bliver jeg certificeret?

For at blive certificeret hos Certificering, Rambøll skal du udfylde og indsende ansøgningsblanketten og vedhæfte bilag, der dokumenterer dine kvalifikationer og kompetencer. Ansøgningsmaterialet udgør grundlaget for, at vi kan vurdere og bedømme, om dokumentationen er dækkende og opfylder kravene i certificeringsordningen.

Du skal i din ansøgning indsende et velegnet projekt, som du selv vælger. Ansøger til konstruktionsklasse 3 & 4 samt tredjepartskontrol skal desuden give en mundtlig fremlæggelse af projektet

Rambøll har kontorer over hele landet, hvilket gør det fleksibelt for dig, når du som et led i certificeringen skal give en mundtlig fremlæggelse af et projekt.

Til din forberedelse til ansøgningen anbefaler vi, at du udover at orientere dig her på hjemmesiden, læser vores ansøgningsblanket, dertilhørende vejledning og ikke mindst bilaget ”Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer”, der oplister kravene til certificeringsordningen.

Herudover henviser vi også til ”Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet” (BEK nr. 1304 af 17/06 2021), hvor kravene i certificeringsordningen fremgår af §11-§17, og til den tilhørende vejledning

I ”Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)” (BEK nr. 1399 af 12/12 2019)  er kapitel 1, 15, 26, 28, 30, 32 og 33 essentielle.

Vi guider dig sikkert gennem ansøgningsproceduren her på hjemmesiden, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til certificeringsordningen eller processen under din forberedelse til ansøgningen.

Bolig- og Planstyrelsen har den 17. juni 2021 udsendt en ændret certificeringsbekendtgørelse (BEK nr. 1304).

Ansøgere til konstruktionsklasse 3 & 4 kan nu ansøge på grundlag af et projekt i konstruktionsklasse 2 suppleret med dokumentation for konstruktions robusthed. 

Ved ansøgning til konstruktionsklasse 3 & 4 samt tredjepartskontrol, må projekter maksimalt være otte år gamle på ansøgningstidspunktet målt i forhold til tidspunktet for udstedelse af byggetilladelse eller fem år gammelt på ansøgningstidspunktet regnet i forhold til tidspunkt for udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

Der er ændret på få aspekter vedr. den årlige stikprøvekontrol, f.eks.
Projekter der udtages til stikprøvekontrol udtages på grundlag af sluterklæring, og ikke ibrugtagningstilladelse som tidligere.

Der er åbnet for muligheden for at skifte certificeringsorgan.

 

Certificeringsprocessen

Hvordan forløber certificeringsprocessen trin for trin?

Ansøgningsproces

Når du skal ansøge om at blive certificeret statiker, skal du udfylde ansøgningsblanketten, som du finder link til nedenfor. Der finder du også link til en udførlig vejledning til ansøgningen, link til CV-skabelon samt links til ”Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer” for de forskellige konstruktionsklasser/tredjepartskontrol.

”Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer” er et detaljeret skema med certificeringsordningens krav, hvor du skal redegøre for, hvordan kravet er opfyldt samt notere de respektive bilag, der dokumenterer dette.

Der er mulighed for at tilføje kommentarer, herunder om der er særlige behov, vi skal tage højde for under certificeringsprocessen. Læs og markér samtykkeerklæringerne og indsend ansøgningen.

Du får besked om, hvorvidt dit ansøgningsmateriale er fyldestgørende og oplysning om den forventede behandlingstid. Er ansøgningsmaterialet ikke fyldestgørende, skal du indsende den manglende dokumentation indenfor en angivet tidsfrist. Er det ikke muligt at fremsende manglende dokumentation, afsluttes ansøgningsprocessen.

Certificeringsproces

Under certificeringsprocessen vurderes og bedømmes dit ansøgningsmateriale og evt. projektfremlæggelse af to uvildige bedømmere, der foretager vurderingen og bedømmelsen uafhængigt af hinanden. Den endelige beslutning om certificering foretages af en uvildig beslutningsansvarlig.

Bedømmere og beslutningsansvarlig screenes forud for hver enkelt certificeringsproces for at eliminere enhver interessekonflikt og for at sikre, at den rette kompetence, erfaring og uafhængighed i forhold til den pågældende ansøger er til stede.

Ansøgningsmaterialet vurderes og bedømmes i forhold til, hvorvidt dokumentationen af dine kvalifikationer og kompetencer lever op til de relevante krav i certificeringsordningens bekendtgørelse nr. 1304.

Konstruktionsklasse 2

Ved ansøgning til konstruktionsklasse 2 indsendes et eller flere projekter. To bedømmere gransker projektet/projekterne.

Der er ikke mundtlig fremlæggelse ved certificering til konstruktionsklasse 2.

Mundtlig fremlæggelse af projekt for konstruktionsklasse 3 og 4 og tredjepartskontrol

Ved ansøgning til konstruktionsklasse 3 & 4 eller tredjepartskontrol indgår du en aftale med Certificering, Rambøll om afholdelse af en mundtlig fremlæggelse af et projekt.
Ved projektfremlæggelsen skal du redegøre for projektet og godtgøre selv at have virket på projektet som beskrevet i ansøgningsmaterialet og i overensstemmelse med god faglig praksis.

Efter fremlæggelsen vil de to bedømmere stille spørgsmål af afklarende og uddybende art. Der er afsat en ½ time til projektfremlæggelsen og ½ time til spørgerunden. 

Ønsker du at anvende en PowerPoint præsentation til din fremlæggelse, må den kun indeholde den information, der tillige indgår i den indsendte dokumentation. PowerPoint præsentationen skal du vedhæfte ansøgningen i pdf-format.

Mundtlige projektfremlæggelser kan foregå på Rambølls lokalkontorer i Roskilde, Århus, Aalborg, Odense eller på Rambølls hovedkontor i København. Det er muligt, at du fremlægger via videokonferencerum overfor bedømmere på anden lokation. I så fald vil en tilsynsførende være til stede på din lokation.

Inden afholdelse af projektfremlæggelse skal du underskrive en fortrolighedserklæring om ikke at offentliggøre bedømmelsesmaterialer mv., samt at du ikke tager del i svigagtig praksis ved fremlæggelsen.

DANAK kan, som et led i deres kontrol af om Certificering, Rambøll til stadighed lever op til kravene som akkrediteret certificeringsorgan, overvære projektfremlæggelsen.

Beslutning om certificering

Den beslutningsansvarlige foretager en samlet beslutning om certificering på grundlag af de to bedømmeres separate vurderinger.

Er betingelserne for certificering opfyldt, udstedes et certifikat, du skal underskrive og returnere til Certificering, Rambøll inden for en given tidsfrist, før det er gyldigt. Certificeringens gyldighedsperiode er fem år. 

Der foretages indberetning til Bolig- og Planstyrelsen om, hvilken konstruktionsklasse du er blevet certificeret til.

Er betingelserne for certificering ikke opfyldt, gives afslag om certificering. Beslutningen kan ankes til Certificering, Rambøll.

Kontrol og recertificering 

Som certificeret statiker skal du hver 12. måned indsende en oversigt over alle de projekter, du har virket i det forløbne år og hvortil der er meldt byggetilladelse. Oversigten anvendes til at vurdere, om du til stadighed lever op til kravene i certificeringsordningen. Desuden anvendes projektlisten til at udvælge minimum et projekt til stikprøvekontrol årligt, i tvivlstilfælde og ved recertificering.

Stikprøvekontrol og tvivlstilfælde

For stikprøvekontrol udtager Certificering, Rambøll et tilfældigt projekt fra den årlige projektliste til bedømmelse. Det udtagne projekt skal have sluterklæring.

Dokumentation for certificeringsorganets kontrol skal indsendes indenfor en frist på 4 uger.

Du informeres om, hvorvidt betingelserne for certificering stadig er opfyldt. Er betingelserne ikke længere opfyldt, oplyses du om, hvorvidt der er tale om en suspendering eller fratagelse af certifikatet.

Certificering, Rambøll kan herudover, i tilfælde af tvivl om betingelserne for opretholdelse af certificering er til stede, på et hvert tidspunkt rekvirere fyldestgørende projektdokumentation, der skal indsendes inden for fire uger.

Recertificering

For certificerede statikere skal der foretages recertificering hvert 5. år. Recertificeringen består af en projektgranskning samt en mundtlig fremlæggelse.

Ved recertificering udvælger Certificering, Rambøll et projekt med sluterklæring fra de sidste 5 års indsendte projektoversigter for at kontrollere dine nye kvalifikationer, kompetencer i dit virke som certificeret statiker, og om du stadigvæk lever op til gældende krav i ordningen.

Fyldestgørende dokumentation til bedømmelse skal indsendes inden for fire uger. Herefter indkaldes du til en projektfremlæggelse af det valgte projektmateriale (gælder ikke KK2 certificerede). Hvis betingelserne er opfyldt, udstedes nyt certifikat. Er betingelserne ikke opfyldt, fratages certificeringen

Ansøgningsblanket og vejledning til ansøgning

Ansøgningsblanketten til at blive certificeret statiker hos Certificering, Rambøll og den tilhørende vejledning samt CV-skabelon og ”Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer” fungerer som et samlet hele.

Vejledningen til ansøgning og ”Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer”, for den klasse du ansøger om, kan med fordel printes ud og anvendes som tjekliste undervejs i din forberedelse til at ansøge.

CV-skabelonen udfyldes med oplysninger om dine uddannelser, kurser, ansættelser og relevante projekter og vedhæftes ansøgningsblanketten. ”Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer” udfyldes og vedhæftes ansøgningsblanketten.

CV-skabelonen og ”Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer” dokumenterer din opfyldelse af certificeringsordningens krav.

Herudover indeholder ”Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer” også information om den mundtlige fremlæggelse af projekter i konstruktionsklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol.

I ansøgningsblanketten, vejledning og ”Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer” henvises der løbende til bekendtgørelsen om certificeringsordningen (BEK nr. 1304), vejledning til denne og til bekendtgørelsen om bygningsreglementet 2018 (BR 2018) (BEK nr. 1399). Links til disse finder du i afsnittet "Hvordan bliver jeg certificeret" ovenfor.

Se Vejledning til ansøgning
Se CV skabelon
Se Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer for konstruktionsklasse 2
Se Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer for konstruktionsklasse 3 og 4
Se Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer for tredjepartskontrol

 

> Ansøg om at blive certificeret statiker her

Bemærk venligst at behandlingstiden for certificering, grundet ekstraordinær travlhed, som udgangspunkt vil være på op til 12 måneder. 

 

Certificering af statikere med udenlandske kvalifikationer og kompetencer

Vi behandler ansøgninger fra alle EU-medlemslande, lande i EØS eller fra andre lande, som EU har indgået aftale med om gensidig anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.

Certificering forudsætter dokumentation af, at kvalifikationer og kompetencer ikke er væsensforskellige fra kravene i certificeringsordningens bekendtgørelse nr. 1304.

Ansøgnings-, certificerings- og recertificeringsprocessen er identisk med processerne beskrevet ovenfor. Ansøgnings- og bedømmelsessprog kan være dansk eller engelsk.

Såfremt der er væsentlig forskel mellem dine kvalifikationer og kompetencer og det, der kræves i Danmark i henhold til certificeringsordningens bekendtgørelse nr. 1304, skal du påvise, at du har erhvervet de manglende kvalifikationer og kompetencer eksempelvis ved relevant kursus.

For more information about Certification of foreign structural engineers, see below.

Priser 

Konstruktionsklasse 2
Oprettelsesgebyr, udvælgelse af projekt og pre-screening af materiale 10.000 DKK
Certificering til KK2 40.000 DKK
Årligt gebyr for registrering af projekter 7.000 DKK
Årlig stikprøvekontrol 

20.000 DKK

Recertificering (hvert 5. år) Afventer
   
Konstruktionsklasse 3 og 4
Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale 10.000 DKK
Certificering til KK3 og 4 110.000 DKK
Årligt gebyr for registrering af projekter 7.000 DKK
Årlig stikprøvekontrol   
40.000 DKK
Recertificering (hvert 5. år) Afventer
   
Tredjepartskontrol
Oprettelsesgebyr og pre-screening af materiale 10.000 DDK
Certificering til tredjepartskontrol 110.000 DKK
Årligt gebyr for registrering af projekter 7.000 DKK
Årlig stikprøvekontrol       40.000 DKK
Recertificering (hvert 5. år) Afventer
   
 Skift af certificeringsorgan  
 Administrationsgebyr  5.000 DKK
 Hvis materialet kræver ekstra granskning  5.000 DKK
   
Certificering og recertificering, udenlandske kompetencer følger ovenstående priser
Midlertidig eller lejlighedsvis certificering følger ovenstående priser
 Behandling af anke eller klage. Pris udgør 75% af ovenstående priser

Priserne er ekskl. moms.

Oprettelsesgebyr betales ved ansøgning om certificering. Resterende beløb for certificering betales, når granskningen igangsættes.
Viser det sig under granskningen, at materialet er svært tilgængeligt grundet manglende struktur, vil certificeringsorganet i særlige tilfælde kunne opkræve et ekstra gebyr.

Prisen kan justeres såfremt Bolig- og Planstyrelsen ændre lovgrundlaget.
Prisen reguleres 1 gang årligt med ændringen af ILON12 (MA Rådgivning mv.)

Betingelser for Certificering, Rambølls certificeringsordning

Nedenfor finder du de betingelser, der gælder inden for certificeringsordningen, udover hvad der fremgår af krav mv. jf. bekendtgørelsen om certificeringsordningen (BEK nr. 1304), vejledning til denne og bekendtgørelsen om bygningsreglementet 2018 (BEK nr. 1399). 

Oplysningspligt

Som certificeret statiker er du forpligtet til omgående at oplyse Certificering, Rambøll om forhold, der kan påvirke din evne til fortsat at opfylde certificeringskravene. Tilsvarende skal du meddele Certificering, Rambøll, hvis du ikke længere ønsker at opretholde din certificering.

Fratagelse af certificering

Certificering, Rambøll kan ud fra en objektiv og saglig vurdering beslutte at fratage en certificeret statikers certificering.

Årsagen til fratagelse af certificeringen kan eksempelvis være, at Certificering, Rambøll finder, at en certificeret statiker ikke virker i overensstemmelse med kravene til statikerens virke eller ikke lever op til aktivitetskravet. Det kan være grundet en berettiget klage over en certificeret statikers virke eller ved misbrug af certifikat.

Ved fratagelse af certificering skal et gyldigt certifikat returneres til Certificering, Rambøll.

Certificering, Rambøll kan beslutte, at en fratagelse af certificeringen kan undtages, såfremt den manglende opfyldelse ikke kan lægges den certificerede statiker til last, eksempelvis ved arbejdsfravær pga. barsel eller sygdom. Der fastsættes en ny frist for den certificerede statiker til at dokumentere, at betingelserne for certificering er opfyldt.

Suspendering af certificering

Suspendering af certificering kan komme på tale indtil forholdene, indenfor en af Certificering, Rambøll fastsat tidsfrist, igen er bragt til overensstemmelse med kravene.

Såfremt der ikke rettes op på de forhold, der førte til suspenderingen, indenfor tidsfristen, fratages certificeringen.

Ved suspendering af certificering skal et gyldigt certifikat returneres til Certificering, Rambøll.

Årsager til suspendering kan eksempelvis være, at den certificerede statiker ikke indsender oversigt over projekter eller projektdokumentation rettidigt.

Indskrænkning og udvidelse af certificering

Hvis den certificerede statiker ikke kan opretholde kravene til vedkommendes certificeringsområde, kan en indskrænkning til lavere konstruktionsklasse komme på tale, såfremt kravene her til stadig er opfyldt og forholdene taler herfor.

Ved indskrænkning af certificeringsområde skal et gyldigt certifikat returneres til Certificering, Rambøll.

Er statikeren certificeret til konstruktionsklasse 2, vil certificeringen ikke kunne indskrænkes, og certificeringen vil dermed blive tilbagetrukket.

Ønsker den certificerede statiker at udvide sin certificering til en højere konstruktionsklasse eller til tredjepartskontrol skal der dokumenteres for kravforskellene mellem den opnåede konstruktionsklasse og den ønskede.

Certificerede statiker til konstruktionsklasse 2 skal lave en ny ansøgning til den ønskede højere konstruktionsklasse. 

Hvis en statiker er certificeret til konstruktionsklasse 3 & 4, skal der sendes en mail-ansøgning om dette til statikcertificering@ramboll.dk, hvorefter certificeringsorganet vender tilbage med en beskrivelse af processen.

Der vil være forskel på processerne, da kravforskellene kan betyde at der skal sendes et nyt projekt ind til granskning og projektfremlæggelse, hvis ikke projektet ved opnåede certificering lever op til kravene til certificering til tredjepartskontrol.

Skift af certificeringsorgan 

Certificeret statikere kan ansøge Certificering, Rambøll om at skifte fra et andet certificeringsorgan.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Gældende certifikat.
 • Alle afgørelser, der er truffet over for den certificerede i indeværende certificeringsperiode.
 • Alle resultater af de årlige bedømmelser af den certificeredes virke i indeværende certificeringsperiode.

Ansøgningen sendes som mail til: statikcertificering@ramboll.dk

Misbrug af certificering

Du må ikke fremsætte erklæringer om certificering, der ligger udenfor det område, certificeringen omfatter.

Du må ligeledes ikke anvende certificeringen på en måde, der kan bringe Certificering Rambøll i miskredit og ikke fremsætte erklæringer vedrørende certificeringen, som Certificering, Rambøll kan betragte som misvisende eller uautoriserede.

I tilfælde af suspendering eller fratagelse af certificering skal du afstå fra forsat at markedsføre dig som certificeret, mens certificeringen er suspenderet eller ved fratagelse, afstå fra fortsat at henvise til din status som certificeret.

Anke og klage

Såfremt du ønsker at anke afslaget om at blive certificeret, kan du anke til Certificering, Rambøll. Her vil det være en medarbejder, der ikke har været involveret i din certificeringsproces, der verificerer og validerer anken konstruktivt og upartisk. Anken skal være skriftlig og være Certificering, Rambøll i hænde senest fire uger efter modtagelse af afslag. Modtagelse af anken bekræftes og der gives løbende besked om, hvordan sagen skrider frem, samt om resultatet og at behandlingen af anken er afsluttet.

Ønsker du at klage over certificeringsaktiviteterne, kan du indsende en klage til Certificering, Rambøll.

Her vil det være en medarbejder, der ikke har været involveret i din certificeringsproces, der verificerer og validerer klagen konstruktivt og upartisk. Klagen skal være skriftlig og kan kun omhandle de certificeringsaktiviteter, som Certificering, Rambøll er ansvarlig for. Modtagelse af klagen bekræftes og der gives løbende besked om, hvordan sagen skrider frem, samt om resultatet og at behandlingen af klagen er afsluttet.

Certificering, Rambølls afgørelser efter certificeringsordningens bekendtgørelse nr. 1304 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Modtager Certificering, Rambøll en underbygget klage over en certificeret person, forelægges dette den pågældende, såfremt det skønnes relevant og alt afhængig af klagens karakter, undersøges det, om der skal foretages yderligere i form af suspendering eller fratagelse af certificering.

Erklæring om upartiskhed

Certificering, Rambøll forstår vigtigheden af upartiskhed i udførelsen af sine certificeringsaktiviteter, at det håndterer interessekonflikter og sikrer objektivitet ved udførelsen af certificeringsaktiviteterne.

Fortrolighedskrav

Behandling af anker og klager i Certificering, Rambøll er underlagt fortrolighedskrav, ligesom al anden certificeringsaktivitet, der på nogen måde relaterer sig til ansøgere og certificerede statikere er. 
En certificeret statikers status indberettes dog til Bolig- og Planstyrelsen, ligesom Certificering, Rambøll ved forespørgsel verificerer og oplyser, om en person har en gældende certificering, samt hvilken klasse personen er certificeret til. Oplysninger forventes på sigt at blive tilgængelige på Rambølls hjemmeside.

Persondata

De under certificeringsprocessen indsamlede oplysninger arkiveres hos Certificering, Rambøll og opbevares i fem år efter at kundeforholdet er ophørt. Læs mere om hvordan vi behandler personoplysninger i vores privatlivspolitik for Certificering, Rambøll her.

Certificering, Rambølls rådgivende udvalg

Certificering, Rambøll har oprettet et rådgivende udvalg med interessenter fra ingeniør- og byggebranchen. Formålet er uformelt og uforpligtende at udveksle viden og synspunkter vedrørende certificeringsordningen for statikere. Medlemmer er udvalgt på baggrund af deres erfaring, branchekendskab, vidensområder mv., således at der er bred repræsentation i udvalget.

 

For certificering som statiker stilles der krav om, at ansøgeren kan dokumentere viden om og kompetencer indenfor byggetekniske forhold og anvendelse af bygningsreglementets bestemmelser for konstruktioner, samt udformning og kontrol af statisk dokumentation i henhold til SBi 223 eller SBi 271.

Konstruktionsklasse 1

 • Ingen krav om certificering til byggearbejde omfattet af
  konstruktionsklasse 1.

Konstruktionsklasse 2

 • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 180 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point relaterer sig til design, analyse og projektering af bærende konstruktioner.
 • Dokumentere 3 års erfaring inden for de seneste 5 år med projektering og kontrol af bærende konstruktioner.
 • Projekt skal indsendes til bedømmelse.

Konstruktionsklasse 3-4

 • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 90 ECTS-point relaterer sig til design, analyse og projektering af bærende konstruktioner.
 • Dokumentere 5 års erfaring indenfor de seneste 10 år med projektering og kontrol af bærende konstruktioner.
 • Projekt skal indsendes til bedømmelse.
 • Mundtlig fremlæggelse af projekt.

Tredjepartskontrol

 • Dokumentere viden om byggetekniske forhold på et niveau svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 90 ECTS-point relaterer sig til design, analyse og projektering af bærende konstruktioner.
 • Dokumentere 9 års erfaring indenfor de seneste 14 år med projektering og kontrol af bærende konstruktioner.
 • Projekt skal indsendes til bedømmelse.
 • Mundtlig fremlæggelse af projekt. 

 

Certification for structural engineers with foreign qualifications and competences

If you would like to qualify as a certified structural engineer on Danish building projects, certification is open to consultants with foreign qualifications and competences.
To be certified you must meet the Danish requirements. Please read more here.

Certification for structural engineers – temporary or occasionally work

Certification for structural engineers is also open to foreign engineers who wish to work as a structural engineer on Danish building projects on a temporary or occasional basis.

To be certified you must meet the Danish requirements. Please read more here.

 

> Ansøg om at blive certificeret statiker her

Bemærk venligst at behandlingstiden for certificering, grundet ekstraordinær travlhed, som udgangspunkt vil være på op til 12 måneder. 

Vejledning, CV-skabelon og Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer

Vejledning til ansøgning


Vejledning til ansøgning (PDF)

CV-skabelon


CV-skabelon (XLS)

Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer for konstruktionsklasse 2


Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer for konstruktionsklasse 2 (DOC)

Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer for konstruktionsklasse 3 og 4


Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer for konstruktionsklasse 3 & 4 (DOC)

Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer for tredjepartskontrol


Redegørelse af kvalifikationer og kompetencer for tredjepartskontrol (DOC)

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites