Landskabsarkitektur

Renovering af Herning gågade er afsluttet i 2017.

Kontakt

Per Damgaard-Sørensen

Per Damgaard-Sørensen

Senior Chief Consultant, Headquarters and Commercial (RAM)
T: +45 5161 2475
Michael Reventlow-Mourier

Michael Reventlow-Mourier

Country Market Director, Architecture, Landscape & Urbanism
T: +45 5161 2568
Jan Villumsen

Jan Villumsen

Områdechef, cand. arch. maa mdl, Transport Øst - By og trafik
T: +45 5161 3621
Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277

Landskabsarkitektur skal skabe inspirerende, grønne rammer for det gode liv. Vi designer mangfoldige og fleksible rammer for ophold, fællesskab og aktiviteter. Landskabsarkitektur skal give plads til alle og skabe forbindelser og nye elementer, der kan skabe identitet og fornyelse for et område – hvad enten, der er tale om et byrum eller et boligområde.

Rambøll udvikler både masterplaner og byudviklingsprojekter. Uanset størrelse og ambitioner tænker vi altid mennesket ind i projektet. Projekterne bliver til i dialog med dem, der bruger området, så de efterfølgende kan føle sig hjemme i de omgivelser, vi har indrettet. Vi tænker altid de landskabelige forandringer sammen med de fysiske forbedringer, som bygningerne gennemgår. Med Rambøll som rådgiver er du dermed sikret, at arkitektur og landskab tænkes sammen fra projektets start.

Fremtidens klimaudfordringer kan stille særlige krav til den fysiske udformning, men også give lejlighed til at tænke i helt nye baner for eksempelvis at kombinere beplantning med afvanding fra tage og veje som landskabelige elementer i nye og eksisterende områder.

I Farum Midtpunkt har vi udviklet en helhedsplan for udearealerne, der tager udgangspunkt i en omfattende dialog med beboere og brugergrupper. Læs mere om Farum Midtpunkt her

Relaterede projekter

EFFEKT arkitekter

Musiktorvet - modtager af Tyndpladeprisen

Med vores projekt for et nyt dynamisk og mangfoldigt kultur- og event space, Musiktorvet på Amager, har vi aktiveret uderummene gennem tre strategiske niveauer.

Legeområde i Farum Midtpunkt. Landskab og Lys, Rambøll Arkitektur og integreret design

Farum Midtpunkt - Landskab

Farum Midtpunkt er et berømt byggeri fra 1970’erne, der oprigtig blev blevet bygget som en ’lukket organisme’ hvor enfamiliehusets privathed skulle leves med et ydre fællesskab i bebyggelsen, men lukket i sin struktur og form mod Farum by og lokalområdet. 

Åstederne

Åstederne

Kolding Kommunes byrumsprojekt revitaliserer å-forløbet gennem Kolding. Projektet sætter fokus på, hvordan de fysiske rammer kan skabe bedre vilkår for det aktive og sunde hverdagsliv. Der har været fokus på bevægelse i det fri, lige dér hvor man bor eller færdes i det daglige.

De i alt 10 ”Å-steder” og 3 særlige ”Omveje” er planlagt i dialog med interessenterne i området omkring åen.

Illustration af stormflodssikring i København

Konkretisering af skybrudsplan for København

Rambøll har bistået Københavns og Frederiksberg Kommuner med konkretiseringen af deres skybrudsplaner. Rambøll har bl.a. lavet omfattende hydrauliske beregninger af oversvømmelser, idéskitser af såvel terrænbaserede som traditionelle løsninger og samfundsøkonomiske beregninger.

Guldbergs Byplads

Guldberg Byplads - fra gade til plads

Midt i det tæt bebyggede Nørrebro har Rambøll designet og realiseret en byplads, Guldberg Byplads.

Rambøll har været involveret i skabelsesprocessen fra de første by- og trafikplaner til det endelige design og byggeledelse af pladsen. Kvarterløftsprojektet, som pladsen er en del af, startede i 2006, og nu fremstår Guldberg Byplads som et aktivt og attraktivt byrum på Nørrebro, hvor beboere og skolebørn sikkert kan færdes og gøre ophold.

Ringe station, Byrum ved passage under banen

Det vindende konkurrenceforslaget er rodfæstet i mobilitetens byrum, og formår at løse den udfordrende opgave det er at skabe god tilgængelighed for alle samt at tilføre synergi imellem transit- og opholdsrum. 

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites