Energistrategi & -planlægning

Højt på byudviklingsagendaen er store temaer som at styrke byers modstandsdygtighed overfor klimaforandringer, at nedsætte mængden af CO 2 -udledning og at sikre stabile og pålidelige energikilder uden at gå på kompromis med miljøet. Rambøll har ekspertisen til at skabe både små og store energieffektive og bæredygtige bymiljøer.

Illustration af stormflodssikring i København

Kontakt

Hanne Birch Madsen

Hanne Birch Madsen

Afdelingsleder, Vand og Naturressourcer
T: 51611176

Peter Forfang Sørensen

Afdelingsleder, Danmark
T: +45 51618569

Charlotte Frambøl

Afdelingsleder
T: +45 51616225
Annette Raben

Annette Raben

Country Market Director, Vand
T: +45 5161 8327
Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277

Klima

Byudvikling i et langsigtet perspektiv er afhængig af et grundigt kendskab til effekter ved klimaforandringer. Kraftigere regnskyl skal håndteres så skader på by og land minimeres. Det er i den sammenhæng afgørende, at se vandet som en ressource, der kan bidrage til at gøre byen mere attraktiv at leve i. Kraftigere regnskyl skal håndteres så skadesvoldende oversvømmelser minimeres. Ved en holistisk tilgang til klimatilpasning kan regnbassiner, vandrender, vandbede mv. bidrage til at skabe blå-grønne bydele med muligheder for rekreative aktiviteter, forbedret lokalklima, ændrede støj- og trafikgener. Klimatilpasningstiltag kan således være særdeles effektive virkemidler i den strategiske byudvikling.

Energi

Op mod en tredjedel af verdens udledning af drivhusgasser stammer fra bygninger, og der er derfor globalt fokus på energieffektivitet. I EU skal alle nye bygninger opføres som næsten nulenergihuse fra 2020. Rambøll designer mere end en million m 2 byggeri hvert år og er på forkant med avancerede integrerede energieffektivitetsløsninger til både nye projekter, renovering og ombygninger.

Selvom teknologi er en naturlig del af løsningen, er det samtidig vigtigt, at udviklingen er koblet til langsigtede visioner og strategier. Herunder SmartCities, geoenergi (ATES, BTES, PTES), vedvarende energi, fjernvarme, udnyttelse af affald og spildevandsslam.

Drikkevand

Et velfungerende samfund har brug for en sikker og stabil drikkevandsforsyning. Rambøll hjælper med at kortlægge og beskytte grundvandsressourcerne, implementere løsninger til mindskelse af vandforbrug, udvikle muligheder for genanvendelse af vand og med nyetablering eller renovering af vandværker og ledningsnet.

Rambøll bringer viden i spil til at designe teknisk infrastruktur og byggekonstruktioner, som en vigtigt del den eksisterende arkitektoniske og fysiske indretning. Vores store erfaringer med afvandingsløsninger, ledningsanlæg, LAR-løsninger, monitering af vandets kredsløb, kortlægning af nedsivningsmuligheder og interaktion mellem grundvand og overfladevand, grundvandsbeskyttelse og spildevandshåndtering er alt sammen af væsentlig betydning for at planlægge og udvikle en bæredygtig by.

Spildevand

Hygiejnisk håndtering og effektiv rensning af spildevand er af afgørende betydning for folkesundheden og således en grundlæggende præmis for livet i den urbane by.

Klimaforandringernes ændrede regnmønstre har nødvendiggjort nytænkning af byens regn- og overfladevandshåndtering og dermed hele kloakforsyningsstrukturen.

Rambøll rådgiver om alle faser i kloakforsyning, spildevandsrensning og klimatilpasning fra planlægning, projektering, anlægsfase til drift og vedligehold og har stor erfaring med at samtænke forsyningsløsningerne med byens øvrige udviklingsbehov.

Affald

Der er behov for grundig planlægning af forsyningssystemer og effektive måder at håndtere affald på, idet de kommunale affaldsmængder forventes at stige 20 % frem mod 2025. Effektiv affaldshåndtering er løsningen på mange miljøproblemer, som især byer står overfor i dag.

Vores specialister udvikler helhedsorienterede affaldsløsninger, der også adresserer emner som energiproduktion, sundhed og miljøet.

Råstoffer

Danmark er rig på råstoffer som kalk, sand og grus, der bruges indenfor byggeri og vejanlæg. Rambøll har stor erfaring i kortlægning, vurdering og planlægning af råstoffernes udnyttelse. Derudover har Rambøll stor erfaring med, hvilke konsekvenser råstofindvinding har for miljøet (fx støj, støv, og trafik) og VVM.

Relaterede services

Relaterede projekter

Bioaffald

Screening af teknologier til behandling af organisk dagrenovation

Rambøll har udført en identifikation og screening af fire relevante teknologier til forbehandling af kildesorteret
separat indsamlet bioaffald, der omfatter madspild og andet organisk affald fra husholdninger.

Affaldsdepot

Miljøøkonomisk undersøgelse af todelt indsamling af bio- og restaffald

Til at danne grundlag for affaldsplanlægningen 2009-2012 har det fælleskommunale affaldsselskab Klintholm I/S ønsket at få en vurdering af de konsekvenser, der knytter sig til henholdsvis en udelt og en todelt indsamling af bio- og restaffald i selskabets kommuner. Økonomi, genbrug og brugerøkonomi er de parametre, der har dannet grundlag for den endelige vurdering.

Lynetten

Intelligent Spildevandshåndtering i København

Rambøll udvikler en model for intelligent spildevandshåndtering, der giver mulighed for at rense en større mængde spildevand samt spare penge indenfor spildevandssektoren.

Grundvandsboring i skov

Hydrogeologisk og grundvandskemisk kortlægning af Bjergsted Indsatsområde på Sjælland

Rambøll har udført detaljeret trin 2 sårbarhedskortlægning af grundvandsforekomsterne i Bjergsted Indsatsområde. Projektet indeholder en bred vifte af faglige discipliner, bl.a. geologi, kemi, hydrologi og hydrogeologi.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites