Energi i industrien

Kontakt

John Ammentorp

John Ammentorp

Vice Director Power Systems
T: +45 5161 6380

Øget energieffektivisering og færre negative påvirkninger på miljøet går hånd i hånd. Og de smarteste løsninger behøver ikke at nødvendigvis at have en negativ indflydelse på hverken komfort eller fortjeneste.

I vores rådgivning tager vi alle tekniske, institutionelle, økonomiske og sociologiske aspekter af energieffektivisering i betragtning, når der skal spares på varme, el og procesenergi ved produktion, transmission, distribution og forbrug.

Proces- og elektroenergieffektivisering

For industrien, der som oftest er storforbrugere af energi under alle former, er en energirigtig og energieffektiv udformning af både proces- og forsyningsanlæg, herunder også dimensionering af el-installationer, af vital betydning for virksomhedens konkurrencedygtighed, både i relation til produktets pris og dets bæredygtighed og dermed for virksomhedens image udadtil.

Rambølls ydelser inden for energieffektivisering på proces- og elektroområdet omfatter både industriensprocesser og de omgivende forsyningsfunktioner – ”utilities”. Vi leverer viden og innovation, vi udarbejder og fremlægger de grundlæggende konsekvensanalyser, og i et tæt samarbejde med kunden finder vi den rigtige løsning både i forhold til omkostninger og energiforbrug.

Energiledelse

Energiledelse i industrivirksomheder er et effektivt redskab til at reducere energiomkostningerne og mindske klimabelastningen i private virksomheder. En sammenhængende og helhedsorienteret tilgang til virksomhedens energiforbrug sikrer, at de overordnede politikker og mål for området tilgodeses.

Strategisk energiledelse

Rambøll bistår virksomheder med at afdække strategiske fordele ved at styrke energiledelsen. Gennem dialog med ledelse og medarbejdere hjælper vi med at afdække potentialet for at reducere energiomkostninger. En klar energi- og klimastrategi forbedrer virksomhedens grønne profil over for kunder og samarbejdspartnere.

Forankring af energiledelse

Rambøll bistår med at udpege styrker og svagheder i virksomhedens organisation i forhold til energiledelse. Vi hjælper med at kortlægge såvel formelle som uformelle strukturer. På den baggrund udarbejder vi forslag til, hvordan energiledelsen forankres solidt i den eksisterende organisation. På den måde er alle centrale ansvarsområder placeret hos medarbejdere, som har den fornødne kompetence til at løfte opgaverne.

Værktøjer og rutiner til energistyring

Rambøll bistår med at udvikle og tilpasse værktøjer og rutiner til virksomheden til understøttelse af arbejdet.

Et centralt værktøj er energistyring, der sikrer løbende opsamling og analyse af data for energiforbruget i virksomhedens forskellige afdelinger. Rambøll bistår med at kortlægge behovet for data og foreslår hardware og software til løbende overvågning. Vi kan også tilbyde et værktøj til sikring af, at alle nye projekter er optimeret ud fra både energimæssige og økonomiske hensyn.

Håndterbare handlingsplaner

Handlingsplaner er et helt centralt instrument som kommunikation til ledelsen og som værktøj til at fastholde fremdriften. Rambøll bistår med at udvikle et format for handlingsplaner, som er håndterbart og effektivt for den enkelte virksomhed.

International erfaring

Rambøll har international erfaring fra energieffektiviseringsstrategier og -projekter for stat og kommune, forsyningsvirksomheder og industrier i mere end 20 lande.

Ydelser

Vi tilbyder følgende ydelser:

  • Projektering og udvikling af overordnede tekniske løsninger, herunder for produktion, distribution og forbrug
  • Projektledelse
  • Udarbejdelse af energisparepolitikker og -strategier for stat og kommune
  • Beregning af effekten af energieffektiviseringstiltag
  • Udvikling af oplysningskampagner om energisparemetoder
  • Undersøgelse af potentielle barrierer for implementering af energisparetiltag
  • Bidrag til en bedre forståelse og bistand til implementering af EU’s politik på energieffektiviseringsområdet
  • Energieffektivisering i industrielle processer

Relaterede projekter

Energiledelse på Københavns Universitet

Københavns Universitet (KU) besluttede I 2004 at undersøge, hvorvidt der er potentiale for at effektivisere energiforbruget. Rambøll udarbejdede en analyse, som vurderede, at der var et potentiale for rentable energibesparelser til en årlig værdi på 20 mio. kr.

Combined cycle-anlæg i Viborg

Kraftvarmeværket i Viborg er et af de største i regeringens planer om at decentralisere energiproduktionen

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918