Affald og ressourcer

Vi rådgiver offentlige og private kunder i, hvordan de bedst muligt kan udnytte affald som en ressource. Vi tror på, at vi kan finde løsninger ved at tænke på tværs af sektorer, og bringe affaldsbranchens aktører sammen med andre faggrupper, som indtænker design af produkter og materialer, levetid og kvalitet. Vi ønsker at bringe den cirkulære økonomi ind i hverdagens rådgivning, så nutidens valg medvirker til morgendagens løsninger. 

Rambølls ekspertise spænder vidt fra håndtering af husholdningsaffald i kommunerne, over affald fra serviceerhverv og industri til bygge- og anlægsaffald. Derudover har vi stor erfaring med at rådgive om genanvendeligt affald, organisk affald, elektronik, farligt affald, restaffald, slam og forurenet jord.

Aktuelt skal kommunerne i gang med at udarbejde nye affaldsplaner, som skal være klar i 2020. Rambøll tilbyder rådgivning på alle niveauer af planprocessen. Læs mere om, hvordan kommunerne kan lægge en strategi for deres nye affaldsplan.

Kontakt

Björn Appelqvist

Afdelingsleder, Affald & Ressourcer
T: +45 51612 026

Dorte Hvid-Jacobsen

Chefkonsulent
T: +45 5161 1354

Eksperter inden for genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi

Gennem mange år har Danmark opbygget et solidt affaldssystem med fokus på udsortering af farligt affald, energiudnyttelse af brændbart affald og genanvendelse af papir, glas og byggeaffald. I dag og i de kommende år står vi dog over for en omlægning af systemet, hvor vi skal øge vores genanvendelse markant, for at nå genanvendelsesmålsætningerne både på europæisk og nationalt niveau. 

Rambøll har mere end 40 års erfaring som rådgiver inden for affaldshåndtering både i Danmark og på internationalt plan. Vi har i vores løsninger fokus på bæredygtighed – både når vi ser på økonomien, på ressourcerne, på beskyttelse af vores naturværdier og på sociale og kulturelle forhold. Og vi tilbyder rådgivning inden for alle områder af affaldshåndtering.

Strategier, lovgivning og affaldsplaner 

Vores kunder har brugt Rambølls ekspertise på alle niveauer i forhold til planlægning af fremtidig affaldshåndtering. Vi har derfor stor erfaring med rådgivning af statslige myndigheder, kommuner, affaldsselskaber, organisationer og private virksomheder og bygherrer i forbindelse med udvikling af affaldsstrategier, ny lovgivning eller affalds- og ressourceplaner. Læs om, hvordan man lægger en strategi for en ny affaldsplan her.

Du kan læse mere om det digitale værktøj RamEplan til kommunal sektorplanlægning. Og du kan også læse mere om vores 360 graders rådgivning til multiforsyninger.

Affaldsindsamling & design af affaldsløsninger 

Kommunerne udvikler og implementerer i disse år mange nye affaldsordninger. Rambøll bistår med alle ydelser i forhold til planlægning, udbud, implementering af nye ordninger. Du kan læse mere om vores rådgivning og bistand til kommuner og forsyningsselskaber om effektiv affalds- og ressourcehåndtering her. Som boligforening eller bygherre kan der være brug for nye affaldsløsninger i forbindelse med indførelse af øget krav om sortering. Læs om vores affaldsløsninger i nybyggeri

Genbrugsstationer 

Vi har stor ekspertise inden for genbrugsstationer og omlastestationer. Rambøll tilbyder rådgivning i forbindelse med planlægning, projektering, udbud, tilsyn i udførelsesfasen og uddannelse af personale på affaldsbehandlings- og deponeringsanlæg. Læs mere om fremtidssikrede genbrugspladser her. Du kan også læse om, hvordan vi skaber en helhedsorienteret ressourcestrategi her.

Udredningsopgaver, affaldsanalyser og cirkulær økonomi  

Vi løser en lang række analyse og udredningsopgaver med fokus på blandt andet miljø, klima og økonomi. Derudover tilbyder vi analyser og undersøgelser af affaldskvalitet med fokus på bedst mulig udnyttelse af produkterne.  Læs mere om vores tilgang til bæredygtig affaldshåndtering her. 

Udbud og indkøb

Rambøll hjælper vores kunder med udarbejdelse og gennemførelse af alle typer af udbud og indkøb på affaldsområdet, for eksempel inden for affaldsindsamling, afsætning af materiale, indkøb af affaldsbeholdere og udbud i forbindelse med renovering eller etablering af ny genbrugsstation. Læs mere om vores rådgivning i forbindelse med gennemførelse af udbud inden for affaldsområdet

Deponier & behandlingsanlæg

Vi tilbyder bistand i hele processen fra planlægning, udbud og etablering af deponier og behandlingsanlæg. Du kan læse mere om, hvordan Rambøll hjælper med udvikling af fremsynede strategier og teknologier for slamhåndteringLæs også om vores løsninger inden for biocovers, som kan være med til at mindske udledning af drivhusgassen metan.  

Bygge- og anlægsaffald

Korrekt håndtering af bygge- og anlægsaffald kræver i dag en grundig planlægning forud for byggeaktiviteten igangsættes, opfølgning i byggefasen og dokumentation for afsætning efter byggeriets afslutning. Rambøll har erfaring med klassificering af affaldet, sortering, affaldshåndteringsplaner, udnyttelse af ressourcerne og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald, der ikke kan genbruges. Læs mere om vores rådgivning vedrørende bygge- og anlægsaffald til bygherrer her. Du kan også læse om vores bistand til kommuner ved implementering af ny lovgivning.

Ressourcekortlægning af bygninger

Vi tilbyder også ressourcekortlægning, hvor vi systematisk gennemgår kundens bygninger. Denne kortlægning skaber overblik over kvalitet og mængder af materialer, der skal håndteres og kan afsættes til genbrug. Læs mere om, hvordan vi hjælper bygherren med at sikre en bæredygtig håndtering af affaldet fra nedrivnings- eller renoveringsprojekter her

 

Kom i gang med jeres affaldsplan

Relaterede projekter

Affaldsdepot

Miljøøkonomisk undersøgelse af todelt indsamling af bio- og restaffald

Til at danne grundlag for affaldsplanlægningen 2009-2012 har det fælleskommunale affaldsselskab Klintholm I/S ønsket at få en vurdering af de konsekvenser, der knytter sig til henholdsvis en udelt og en todelt indsamling af bio- og restaffald i selskabets kommuner. Økonomi, genbrug og brugerøkonomi er de parametre, der har dannet grundlag for den endelige vurdering.

Bioaffald

Screening af teknologier til behandling af organisk dagrenovation

Rambøll har udført en identifikation og screening af fire relevante teknologier til forbehandling af kildesorteret
separat indsamlet bioaffald, der omfatter madspild og andet organisk affald fra husholdninger.

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ved nedrivning af Bjergmarkskollegiet i Holbæk

Rambøll har bistået Holbæk Kommune med klassificering og anvisning af affald i forbindelse med nedrivning a Bjergmarkskollegiet.

EU-udbud - indsamling af dagrenovation, papir, batterier og tømning af genbrugsøer

Nyborg Forsyning & Service A/S brugte Rambøll til at gennemføre et udbud af indsamling af dagrenovation, papir, batterier og tømning af genbrugsøer i distrikt 2 i Nyborg Kommune.

Design af affaldssystem til Tasillaq med kildesortering og genanvendelse

Rambøll har bistået Kommuneqarfik Sermersooq med design af affaldssystem til Tasiilaq på den grønlandske østkyst.

Biobeholdere i hal

Undersøgelse af kommunale affaldsindsamlings- og afsætningssystemer

Danmarks største affaldsselskab, Vestforbrænding, har bedt Rambøll om at sammenligne 4 indsamlingsscenarier for at understøtte valg og prioritering af et fremtidigt affaldssystem for tørre genanvendelige affaldsfraktioner - der i sidste ende sikrer høj genanvendelse af indsamlet affald fra enfamilieboliger.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites