Affald og ressourcer

Vi rådgiver offentlige og private kunder i, hvordan de bedst muligt kan udnytte affald som en ressource. Vi tror på, at vi kan finde løsninger ved at tænke på tværs af sektorer, og bringe affaldsbranchens aktører sammen med andre faggrupper, som indtænker design af produkter og materialer, levetid og kvalitet. Vi ønsker at bringe den cirkulære økonomi ind i hverdagens rådgivning, så nutidens valg medvirker til morgendagens løsninger. 

Rambølls ekspertise spænder vidt fra håndtering af husholdningsaffald i kommunerne, over affald fra serviceerhverv og industri til bygge- og anlægsaffald. Derudover har vi stor erfaring med at rådgive om genanvendeligt affald, organisk affald, elektronik, farligt affald, restaffald, slam og forurenet jord.

Aktuelt skal kommunerne i gang med at udarbejde nye affaldsplaner, som skal være klar senest 1, januar 2023. Rambøll tilbyder rådgivning på alle niveauer af planprocessen. Læs mere om, hvordan kommunerne kan lægge en strategi for deres nye affaldsplan.

Kontakt

Janus Kirkeby

AFDELINGSLEDER, AFFALD & RESSOURCER
T: +45 5161 2957

Dorte Hvid-Jacobsen

Chefkonsulent
T: +45 5161 1354

Louise Åstrøm-Andersen

Chefkonsulent
T: +45 5161 4188

Bernhard Brackhahn

Senior Consultant
T: +45 5161 3515
Per Haugsted Petersen

Per Haugsted Petersen

Senior Konsulent
T: +45 5161 5857

Eksperter inden for genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi

Gennem mange år har Danmark opbygget et solidt affaldssystem med fokus på udsortering af farligt affald, energiudnyttelse af brændbart affald og genanvendelse af papir, glas, metal, madaffald og byggeaffald. I dag og i de kommende år står vi dog over for en omlægning af systemet, hvor vi skal øge vores genanvendelse markant, for at nå genanvendelsesmålsætningerne både på europæisk og nationalt niveau. Husholdninger og virksomheder skal b.la. indsamle 10 forskellige slags affald: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt mad- og drikkekartoner, restaffald og farligt affald.

Rambøll har mere end 40 års erfaring som rådgiver inden for affaldshåndtering både i Danmark og på internationalt plan. Vi har i afdelingen for Affald og Ressourcer 12 dedikerede specialister, som er fordelt på kontorer i Jylland, på Fyn og i København. Vi har i vores løsninger fokus på bæredygtighed – både når vi ser på økonomien, på ressourcerne, på beskyttelse af vores naturværdier og på sociale og kulturelle forhold. Og vi tilbyder rådgivning inden for alle områder af affaldshåndtering.

Strategier, lovgivning og affaldsplaner 

Vores kunder har brugt Rambølls ekspertise på alle niveauer i forhold til planlægning af fremtidig affaldshåndtering. Vi har derfor stor erfaring med rådgivning af statslige myndigheder, kommuner, affaldsselskaber, organisationer og private virksomheder og bygherrer i forbindelse med udvikling af affaldsstrategier, ny lovgivning eller affalds- og ressourceplaner. Læs om, hvordan man lægger en strategi for en ny affaldsplan her.

Du kan også læse mere om vores 360 graders rådgivning til multiforsyninger.

Kontakt Louise Åstrøm-Andersen, hvis du ønsker at vide mere om strategier, lovgivning og affaldsplaner.

Affaldsindsamling & design af affaldsløsninger 

Kommunerne udvikler og implementerer i disse år mange nye affaldsordninger. Rambøll bistår med alle ydelser i forhold til planlægning, udbud, implementering af nye ordninger. Du kan læse mere om vores rådgivning og bistand til kommuner og forsyningsselskaber om effektiv affalds- og ressourcehåndtering her. Som boligforening eller bygherre kan der være brug for nye affaldsløsninger i forbindelse med indførelse af øget krav om sortering. Læs om vores affaldsløsninger i nybyggeri

Kontakt Bernhard Brackbahn, hvis du gerne vil høre mere om affaldsindsamling & design af affaldsløsninger.  

 

Udbud og indkøb

Rambøll hjælper vores kunder med udarbejdelse og gennemførelse af alle typer af udbud og indkøb på affaldsområdet, for eksempel inden for affaldsindsamling, afsætning af materiale, indkøb af affaldsbeholdere og udbud i forbindelse med renovering eller etablering af ny genbrugsstation. Læs mere om vores rådgivning i forbindelse med gennemførelse af udbud inden for affaldsområdet

Udredningsopgaver, affaldsanalyser

Vi løser en lang række analyse og udredningsopgaver med fokus på blandt andet miljø, klima og økonomi. Derudover tilbyder vi analyser og undersøgelser af affaldskvalitet med fokus på bedst mulig udnyttelse af produkterne.  Læs mere om vores tilgang til bæredygtig affaldshåndtering her. 

Rambøll kan tilbyde en uvildig gennemgang og vurdering af virksomhedens affaldstyper og deres nuværende bortskaffelse. Udnyttes affaldets indeholdte ressourcer på optimal vis? Eksisterer der andre løsninger for affaldet, hvor affaldets ressourcer eventuelt kan indgå som råvarer i andre processer – enten internt i egen virksomhed eller hos en ekstern virksomhed? Kan en eventuel ændring af produktdesign eller produktionsproces muliggøre en optimeret affaldsløsning? 
Rambøll tilbyder at lave en uvildig vurdering af alternative behandlingsløsninger og underbygger denne vurdering med klimaberegninger så som CO2 regnskaber og livscyklusanalyser.

Genbrugsstationer 

Vi har stor ekspertise inden for genbrugsstationer og omlastestationer. Rambøll tilbyder rådgivning i forbindelse med planlægning, projektering, udbud, tilsyn i udførelsesfasen og uddannelse af personale på affaldsbehandlings- og deponeringsanlæg. Læs mere om fremtidssikrede genbrugspladser her.

Affald i sommerhusområder

Indsamling af affald i sommerhusområder er en udfordring i mange kommuner. I sommerhusområder er der ofte smalle veje og veje med grus og græs, og det er svært at sikre gode adgangsforhold, når der skal hentes affaldsbeholdere. Fællesstationer kan være en mulighed, hvis der findes egnede arealer, som alle grundejere nemt kan komme til.
 
Og der er mange spørgsmål at tage stilling til.
Hvis hvert sommerhus skal have egne beholdere til alle affaldsfraktioner, skal beholderne sættes frem til en kørefast vej på tømmedagen eller skal det være én eller flere fællestationer med nedgravede affaldsbeholdere? Skal der være samme løsning i hele sommerhusområde eller skal grundejerne kunne vælge mellem forskellige løsninger?
 
Rambøll kan hjælpe med at finde den optimale løsning i det enkelte sommerhusområde. 
Først og fremmest ved at afdækkede de faktiske forhold samt lovgivningskrav, og afklare hvilke løsninger, der kan bruges – men også ved at beregne evt. nødvendigt volumen og tømningsfrekvenser ved fællesløsninger.

Cirkulær økonomi i praksis

Det kan være svært at omsætte de gode intentioner omkring cirkulær økonomi til praksis. Rambøll kan tilbyde at afholde en workshop, hvor tankegangen og principperne bag cirkulær økonomi præsenteres og hvor det efterfølgende drøftes, hvordan dette kan omsættes til praksis i den pågældende virksomhed. Vi tager således udgangspunkt i den individuelle virksomhed igennem en virksomhedstilpasset proces, hvor vi understøtter virksomheden i den grønne omstilling. Vi bidrager gerne med udvælgelse af fokusområder og udarbejdelse af en handlingsplan, der kan igangsætte og understøtte den grønne omstilling i virksomheden.

Livscyklusvurdering (LCA) og EPD’er

Livscyklusvurderinger (LCA) er et værktøj til at vurdere de samlede miljøkonsekvenser ved et givent produkt eller serviceydelse fra “vugge til grav”. LCA kan bruges på affaldssystemer, for at vurdere de miljømæssige fordele og ulemper ved forskellige indsamlings- og behandlingsløsninger. Rambøll har adgang til og mange års erfaring med brug af EASETECH, som er et LCA-værktøj udviklet på DTU specifikt til affaldssystemer. Derudover har vi licenser til GaBi og SimaPro, som begge er professionelle LCA værktøjer med omfattende databaser.

Rambøll udarbejder desuden EPD (Environmental Product Declarations), som er miljøvaredeklarationer specifikt på byggevarer, og som dokumenterer varens miljømæssige påvirkning. En EPD er baseret på netop en LCA og udarbejdelsen følger den internationale standard ISO 14025. EPD er et afgørende dokumentationsværktøj som i stigende grad anvendes til miljøcertificerede byggeri, som eksempelvis DGNB.

Kontakt Janus Kirkeby, hvis du vil høre mere om cirkulær økonomi, LCA og EPD.

 

Bygge- og anlægsaffald

Korrekt håndtering af bygge- og anlægsaffald kræver i dag en grundig planlægning forud for byggeaktiviteten igangsættes, opfølgning i byggefasen og dokumentation for afsætning efter byggeriets afslutning. Rambøll har erfaring med klassificering af affaldet, sortering, affaldshåndteringsplaner, udnyttelse af ressourcerne og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald, der ikke kan genbruges. Læs mere om vores rådgivning vedrørende bygge- og anlægsaffald til bygherrer her. Du kan også læse om vores bistand til kommuner ved implementering af ny lovgivning.

Ressourcekortlægning af bygninger

Vi tilbyder også ressourcekortlægning, hvor vi systematisk gennemgår kundens bygninger. Denne kortlægning skaber overblik over kvalitet og mængder af materialer, der skal håndteres og kan afsættes til genbrug. Læs mere om, hvordan vi hjælper bygherren med at sikre en bæredygtig håndtering af affaldet fra nedrivnings- eller renoveringsprojekter her

Kontakt Dorte Hvid-Jacobsen, hvis du vil vide mere om bygge- og anlægsaffald, samt ressourcekortlægning af bygninger. 

 

Deponier & behandlingsanlæg

Vi tilbyder bistand i hele processen fra planlægning, udbud og etablering af deponier og behandlingsanlæg. Du kan læse mere om, hvordan Rambøll hjælper med udvikling af fremsynede strategier og teknologier for slamhåndteringLæs også om vores løsninger inden for biocovers, som kan være med til at mindske udledning af drivhusgassen metan.  

 

Kom i gang med jeres affaldsplan

Relaterede projekter

Klintholm Biocover

Etablering af biocover på Klintholm Losseplads

På Klintholm losseplads er der blevet etableret et biocover. Det har reduceret udslippet af metan til ca. en tiendedel.

Håndtering af bygge- og anlægsaffald ved nedrivning af Bjergmarkskollegiet i Holbæk

Rambøll har bistået Holbæk Kommune med klassificering og anvisning af affald i forbindelse med nedrivning a Bjergmarkskollegiet.

Design af affaldssystem til Tasillaq med kildesortering og genanvendelse

Rambøll har bistået Kommuneqarfik Sermersooq med design af affaldssystem til Tasiilaq på den grønlandske østkyst.

Affaldsforbrændingsanlæg på Isle of Man

Efter vedtagelse af en national affaldsstrategi besluttede regeringen på Isle of Man i 1997 at opføre et affaldsforbrændingsanlæg med genindvinding af energi i udkanten af Douglas.

Hus i Horsens Kommune

Undersøgelse af ejendomme for miljøfremmede stoffer i Horsens Kommune

Rambøll har udført undersøgelser af en række ældre bygninger i Horsens Kommune for indhold af miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedrivning. 

Strategisk PCB-kortlægning i Hvidovre Kommune

Rambøll har udført en omfattende strategisk kortlægning og undersøgelse af PCB i Hvidovre Kommunes bygninger. Den særlige kortlægningsmetode har sikret hurtig indgriben og målrettet forbedring af indeklimaet de steder, hvor man har været udsat for størst PCB-påvirkning. Det har sparet kommunen for tid og penge.

 

New sorting and biogas facility in Oslo

With focus on material recovery and energy production, Ramboll provides a wide range of consultancy services throughout the establishment of a new sorting and biogas facility in Vestby, Norway.

Der blev ved undersøgelsen konstateret store mængder PCB i gummifuger omkring vinduer og døre

PCB-undersøgelse i boligforening ved Herning

Byggeri fra starten af 50'erne til slutningen af 70'erne kan indeholde byggematerialer som fugemasse og termoruder med det kemiske stof PCB. PCB hører til blandt verdens farligste stoffer, og håndtering og bortskaffelse skal foregå efter særlige regler.

I forbindelse med en omfattende renovering af en boligforening i Gullestrup ved Herning blev der konstateret store mængder PCB i gummi-fuger og vinduer, som skulle fjernes under renoveringen.

PCB kortlægning i Haderslev kommune

PCB-kortlægning og sanering i Haderslev kommune

Rambøll har udført en omfattende kortlægning og undersøgelse af PCB i materialer og indeluft i Haderslev Kommunes bygninger.

Esbjerg

Tre grønne rekorder i Esbjerg

Esbjerg lægger by til verdens største CO2-kølede havvandsvarmepumpe, Europas største Power-to-X-anlæg og Danmarks største anlæg til genanvendelse af plast. Alle tre rekorder har Rambøll som rådgiver og sætter Esbjerg på verdenskortet som en nytænkende by, der går forrest i den grønne omstilling.

Affaldsforbrændingsanlæg i Rotterdam

I Holland har vi udarbejdet et feasibility study af en renovering af AVI Brielselaan-anlægget i Rotterdam, og vi bistår nu AVR med skitseprojektering, udbud, udarbejdelse af udbudsmateriale, tilbudsevaluering og kontraktforhandlinger i forbindelse med etablering af to nye ovnlinjer med en behandlingskapacitet på 200.000 tons affald om året hver.

Museet for Søfart i Helsingør, set fra bunden af dokken mod konferencebroen

Museet for Søfart i Helsingør

Helsingør Havn har fået et nyt, underjordisk søfartsmuseum. Rambøll har med innovative løsninger og tværdisciplinært samarbejde gjort byggeriet af det underjordiske museum til en realitet.

Korsløkken: gennemgribende renovering skaber attraktivt boligområde

Et ambitiøst renoveringsprojekt skal gøre fremtiden attraktiv i boligområdet Korsløkken i Odense og bryde ensartetheden ved at give boligblokkene forskellige udtryk.

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge

Universitetshospital Køge vil med sine 190.000 m2 blive Region Sjællands flagskib, hvor regionens hospitalsfaglige ekspertiser bliver samlet i effektive enheder. Rambøll er en del af et joint venture, som står for projekteringen.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites