Biocovers

Gamle deponier udleder metan i mange år efter, at deponeringen af organisk affald er ophørt. Og det er skidt for klimaet, idet metan er en meget kraftig drivhusgas, der har 25 gange højere opvarmningseffekt end CO2.

Biocovers set fra luften

Kontakt

Dorte Harrekilde

Chefkonsulent
T: +45 5161 5838

Teknologien

Ved at fjerne afdækningslaget på en del af deponeringsanlæggets overflade og lægge et lag af kompost i stedet, skabes et vindue, hvor metan automatisk og naturligt bliver omdannet til CO2. Dette kaldes et 'Biocover' og selvom CO2 også er en drivhusgas, er denne omdannelse klart at foretrække på grund af den markant lavere opvarmningseffekt ved CO2.

Biocover-teknologien udnytter således, at der i kompost findes mikroorganismer, som lever af metan og omsætter det til kuldioxid. Og udover kompostlaget indeholder biocovers også et gasfordelingslag bestående af knust beton eller tilsvarende. Dette lag sikrer, at deponigassen fordeles jævnt under kompostlaget.

Eftersom afdækningslaget typisk består af relativt tæt og impermeabel jord, mens kompostlaget er løsere og har højere gasgennemtrængelighed, vil deponigassen foretrække biocover-vinduet som 'udgangsrute'. På nogle deponier siver op til 90 % af deponigassen ud i det drænsystem, der er etableret under deponiet til opsamling af perkolat. Deponigassen kan i de tilfælde med fordel opsamles herfra og ledes til biocover.

Biocover-teknologien indgår i regeringens 'virkemiddelkatalog' fra 2013 blandt adskillige andre tiltag, der kan reducere Danmarks drivhusgasudslip. Biocovers er relativt simple at etablere og kræver begrænset vedligeholdelse. Herved kan opnås en relativt langvarig og omkostningseffektiv reduktion af drivhusgasudslip, og det er på denne baggrund, at teknologien blev udvalgt.

Fra losseplads til bålplads

Når et biocover integreres i slutafdækningen på en losseplads, kan man hurtigere og lettere tage det pågældende areal i brug til rekreative formål. Læs mere om betydningen af biocovers for rekreative formål her

Tilskud

Med en pulje til statslig finansiering til etablering af biocovers vil man inden for få år få værdifuld erfaringsopsamling til at indfri det fulde danske potentiale for reduktion af metan fra gamle lossepladser/deponeringsanlæg ved brug af biocovers. Læs mere om tilskudsordningen for biocover her

Indsatsen vil bidrage til at opfylde Danmarks samlede klimamål i 2020.

Få hjælp til at komme i gang

Rambøll har et stærkt fagligt team, der udbyder en række ydelser inden for affald og affaldshåndtering. Vi er blandt pionererne inden for udvikling af biocover-teknologien, og vi var således en af hovedkræfterne bag et stort forskningsprojekt om biocover-teknologien for Klintholm I/S, der påviste teknologiens store potentiale.

Med stor faglig indsigt i selve teknologien og solid erfaring inden for alle dele af den danske affaldssektor er Rambøll den oplagte samarbejdspartner på projekter ang. biocovers. Vi kender også den statslige tilskudsordning i detaljer og hjælper derfor gerne med at sikre en hurtig og effektivt ansøgning om statsligt tilskud.

Relaterede projekter

Klintholm Biocover

Etablering af biocover på Klintholm Losseplads

På Klintholm losseplads er der blevet etableret et biocover. Det har reduceret udslippet af metan til ca. en tiendedel.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites