Industrimiljø

Kontakt

Sjælland: Kontakt Jakob Kirkeskov
Fyn og Sydjylland: Kontakt Henriette Salling
Midt-, Øst- og Nordjylland: Kontakt Ole Riger-Kusk
Kontaktdata herunder.
Jakob Kirkeskov

Jakob Kirkeskov

Country Market Director, Miljø & Sundhed
T: +45 5161 8607
Henriette Salling

Henriette Salling

Ingeniør
T: +45 5161 5102

Industrien er en af hjørnestenene i det moderne samfund, hvor virksomheder skaber økonomisk vækst og medvirker til at forbedre menneskers levevilkår. Aktiviteter på industrielle virksomheder kan dog også resultere i en påvirkning af det omgivende miljø. Ved både at tage højde for virksomhedernes ønske om økonomisk indtjening og vækst og hensynet til miljø og klima, kan der opnås bæredygtige og økonomisk attraktive løsninger, både for virksomhederne, miljøet og kommende generationer.

Helhedsorienteret rådgivning om industrimiljø

Rambøll har bred erfaring som rådgiver inden for industriens miljøforhold, både i Danmark og på internationalt plan. Vi har altid fokus på bæredygtighed i vores løsninger, ligemeget om vi ser på økonomien, på ressourcerne, på beskyttelse af vores naturværdier eller på sociale og kulturelle forhold.

Vi rådgiver i alle projektets faser, fra planlægning til lokalisering og etablering af nye produktionsanlæg, og yder løbende assistance til de miljømæssige udfordringer som myndigheder og virksomheder står overfor.

Rådgivning af virksomheder

Rambøll servicerer industrien inden for mange fagområder, og da vi er vant til at arbejde tæt sammen inden for de enkelte fagdiscipliner, kan vi bidrage med tværfaglige, fremtidssikrede og helhedsorienterede løsninger, der både sikrer en optimal produktion, gode miljømæssige løsninger og den rette logistik.

Vores viden om sagsbehandling hos myndighederne betyder, at vi har et solidt kendskab til lovgivningen, myndighedsprocedurer, sagsbehandlingstider m.v., hvilket medvirker til en hurtig og smidig gennemførelse af projekter.

Rådgivning af myndigheder

Rambøll har mange års erfaring inden for miljølovgivning og myndighedsbehandling. Derudover giver vores indgående kendskab til produktionsforhold på virksomhederne gode muligheder for at målrette vilkår mod de forhold, som er relevante for den pågældende virksomhedstype.

Rambøll har gennem årene assisteret myndighederne ved løsning af enkeltsager, såsom udarbejdelse af udkast til afgørelser inden for industrimiljøområdet, men vi kan også være til rådighed som ressourcepersoner, hvor en erfaren medarbejder fysisk arbejder hos myndigheden i en konkret periode.

Chemical Leasing 

Chemical Leasing handler om at se på forbruget af kemikalier i forbindelse med eksempelvis produktion og rengøringsprocesser på en ny og bæredygtig måde. I stedet for den traditionelle tankegang med indkøb og afregning af kemikalier i mængder som liter eller ton, fokuserer Chemical Leasing på en serviceorienteret tilgang, hvor leverandøren afregnes for kemikaliets effekt (eks. pr. m2 rengjort eller behandlet overflade). Målet med Chemical Leasing er at optimere produktionsprocesser, spare udgifter til kemikalieforbrug samt mindske påvirkningen af miljøet og forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Rambøll hjælper både kemikalieleverandører og kemikaliebrugere med implementering af Chemical Leasing i forbindelse med blandt andet rengøring, spildevandsrensning og coating. Læs mere om Chemical Leasing her.  

Eksempler på industrimiljøydelser

Rambøll er blandt verdens førende rådgivere og tilbyder en bred palette af industrirelaterede miljøydelser, såsom:

Miljøplanlægning

 • Bistand i forbindelse med planlægning af ny produktion og valg af lokalisering
 • Udarbejdelse af VVM og VVM-screening for industrianlæg

Miljøansøgninger og –vurderinger

 • Ansøgning om diverse tilladelser – herunder miljøgodkendelse og spildevandstilladelse
 • Beregning og vurdering af luftemissioner og støj
 • Risikovurdering
 • Environmental Due Diligence
 • Vurdering og undersøgelse af jordforurening
 • Carbon Footprint og produktvurderinger
 • Klimavurderinger og handlingsplaner
 • CSR og bæredygtighed

Kemiske stoffer og affald

 • Bistand til klassificering, mærkning og håndtering af affald
 • Assistance til implementering af den europæiske kemikalielovgivning REACH

Miljøledelse

 • Implementering af miljøledelsessystemer og diverse mærkeordninger (Svane, Blomsten m.v.)

Vi tilbyder industrimiljøydelser til industrien og den offentlige sektor nationalt, regionalt og lokalt.

Læs mere

IE-Direktivet

IE-direktivet (Industrial Emissions Directive) medfører nye udfordringer for myndigheder og virksomheder. Direktivet har til formål at fastlægge en ramme for miljøgodkendelser af de største og mest miljøbelastende virksomheder og husdyrbrug i EU. Læs mere om IE-Direktivet og dets betydning for miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug (PDF)

Risikovurderinger

Med mere end 20 ansatte er Rambølls afdeling for Risiko og Sikkerhed den førende udbyder af risikoanalyser og CFD (Computational Fluid Dynamics) konsulentydelser i Danmark.

Læs brochure om risikovurderinger.

Bæredygtig affaldshåndtering

Rambøll tilbyder bæredygtige løsninger til håndtering og genanvendelse af affald med anvendelse af de nyeste teknologier.

Læs brochure om affaldshåndtering.

Relaterede projekter

Scanflavour A/S kedelanlæg

Ansøgning om miljøgodkendelse og VVM anmeldelse for ny kedelcentral

Scanflavour A/S kontaktede i slutningen af 2012 Rambøll for at få hjælp til processen om etablering af en ny kedelcentral på virksomheden. Arbejdet indebar udarbejdelse af ansøgning om miljøgodkendelse og VVM-anmeldelse til myndighederne – herunder også udarbejdelse af en akkrediteret støjrapport.

Aalborg Portland

Aalborg Portland, VVM for udvidelse af produktionsanlægget

Aalborg Portland ønskede at udvide produktionsanlægget med en cementovn samt sikre indvindingen af råstoffer i form af kridt. Der ud over ønskede virksomheden mulighed for anvendelse af en række alternative brændsler i produktionen. Samlet anlægssum omkring 1 mia. kr.

Maabjerg Bioenergy Drift A/S’ biogasanlæg i Holstebro

Maabjerg Bioenergy Drift A/S

Maabjerg Bioenergy Drift A/S’ biogasanlæg i Holstebro har en grøn linje (gylle og energiafgrøder) og en industriel linje (spildevandsslam og industriaffald). Projektet omfattede også tilkoblingsledninger til Holstebro Renseanlæg, Vinderup Varmeværk og omlastestation – i alt 50 km ledninger til gylle og gas.

Assens Havn

Rådgivning, faglig sparring og assistance til kommunal miljøsagsbehandling

Assens Kommune meddelte i 2013 miljøgodkendelse til Assens Havn, hvor der foretages flishugning, og hvor der sker håndtering af biobrændsler i et bynært område. Der er tale om en kompleks sag både i forhold til miljøforhold - f.eks. regulering af diffuse støvemissioner - og i forhold til plangrundlaget. Desuden er der tale om en sag med stor offentlig interesse i lokalområdet.

Pakker med økologisk gær

Revurdering af miljøgodkendelse til gærfabrikken i Grenå

Rambøll bistår Norddjurs Kommune i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen til De Danske Gærfabrikker A/S i Grenå.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites