Miljøgodkendelse og miljøledelse

Industrien er en af hjørnestenene i det moderne samfund, hvor virksomheder skaber økonomisk vækst og medvirker til at forbedre menneskers levevilkår. Aktiviteter på industrielle virksomheder kan dog også resultere i en påvirkning af det omgivende miljø. Ved både at tage højde for virksomhedernes ønske om økonomisk indtjening og vækst og hensynet til miljø og klima kan der opnås bæredygtige og økonomisk attraktive løsninger, både for virksomhederne, miljøet og kommende generationer.

Kontakt

Sandie Stokholm Andersen

Afdelingsleder, Industrimiljø, sundhed og sikkerhed
T: +45 51618351
Henriette Salling

Henriette Salling

Ingeniør
T: +45 5161 5102

Har du overblik over alle krav din virksomhed står overfor?  

LAWLY er Rambølls digitale løsning til styring af din virksomheds compliancebehov inden for miljø og arbejdsmiljø. Systemet hjælper med at identificere, styre og dokumentere overholdelse af lovgivningsmæssige og interessenters krav til dine forretningsaktiviteter. I LAWLY kan du finde up-to-date lovgivning relevant for netop din virksomhed i et letforståeligt sprog, og alle krav til din virksomhed findes i digital form. LAWLY har i dag mere end 2.000 brugerkonti. 

Læs mere om, hvad LAWLY kan hjælpe dig med

Helhedsorienteret rådgivning om industrimiljø

Rambøll har bred erfaring som rådgiver inden for industriens miljøforhold, både i Danmark og på internationalt plan. Vi har altid fokus på bæredygtighed i vores løsninger, lige meget om vi ser på økonomien, på ressourcerne, på beskyttelse af vores naturværdier eller på sociale og kulturelle forhold.

Vi rådgiver i alle projektets faser, fra planlægning til lokalisering og etablering af nye produktionsanlæg, og yder løbende assistance til de miljømæssige udfordringer som myndigheder og virksomheder står overfor.

Rådgivning af virksomheder

Rambøll servicerer industrien inden for mange fagområder, og da vi er vant til at arbejde tæt sammen inden for de enkelte fagdiscipliner, kan vi bidrage med tværfaglige, fremtidssikrede og helhedsorienterede løsninger, der både sikrer en optimal produktion, gode miljømæssige løsninger og den rette logistik.

Vores viden om sagsbehandling hos myndighederne betyder, at vi har et solidt kendskab til lovgivningen, myndighedsprocedurer, sagsbehandlingstider m.v., hvilket medvirker til en hurtig og smidig gennemførelse af projekter.

Rådgivning af myndigheder

Rambøll har mange års erfaring inden for miljølovgivning og myndighedsbehandling. Derudover giver vores indgående kendskab til produktionsforhold på virksomhederne gode muligheder for at målrette vilkår mod de forhold, som er relevante for den pågældende virksomhedstype.

Rambøll har gennem årene assisteret myndighederne ved løsning af enkeltsager, såsom udarbejdelse af udkast til afgørelser inden for industrimiljøområdet, men vi kan også være til rådighed som ressourcepersoner, hvor en erfaren medarbejder fysisk arbejder hos myndigheden i en konkret periode.

Eksempler på industrimiljøydelser

Rambøll er blandt verdens førende rådgivere og tilbyder en bred palette af industrirelaterede miljøydelser, såsom:

Miljøplanlægning

 • Bistand i forbindelse med planlægning af ny produktion og valg af lokalisering
 • Udarbejdelse af VVM og VVM-screening for industrianlæg

Miljøansøgninger og –vurderinger

 • Ansøgning om diverse tilladelser – herunder miljøgodkendelse og spildevandstilladelse
 • Beregning og vurdering af luftemissioner og støj
 • Risikovurdering
 • Environmental Due Diligence
 • Vurdering og undersøgelse af jordforurening
 • Carbon Footprint og produktvurderinger
 • Klimavurderinger og handlingsplaner
 • CSR og bæredygtighed

Kemiske stoffer og affald

 • Bistand til klassificering, mærkning og håndtering af affald
 • Assistance til implementering af den europæiske kemikalielovgivning REACH

Miljøledelse

 • Implementering af miljøledelsessystemer og diverse mærkeordninger (Svane, Blomsten m.v.)

Vi tilbyder industrimiljøydelser til industrien og den offentlige sektor nationalt, regionalt og lokalt.

Miljøledelse i offentligt og privat regi

Miljøledelse handler om overblik og om at sætte sit miljø- og klimaarbejde i system. Det giver overblik over organisationens miljø- og klimapåvirkninger, så indsatsen kan tilrettelægges og fokuseres. Samtidig danner miljøledelse basis for en bedre og målrettet styring af forbrug, energi og råvarer - ofte med store besparelser til følge. Miljøledelse i dag er ikke kun et spørgsmål om at overholde lovgivningen. Det drejer sig også om at forbedre miljø- og klimaindsatsen, at handle miljømæssigt, etisk og socialt fornuftigt og at skabe et godt omdømme.

Vores projekterfaring dækker såvel offentlige som private virksomheder og vi rådgiver om opbygning, indførelse, auditering og certificering af ledelsessystemer inden for energi, klima, miljø og arbejdsmiljø. Altid med fokus på at opbygning og udvikling af enkle og målrettede systemer. Vi rådgiver om miljøledelse efter den internationale standard ISO 14001 og efter den europæiske forordning EMAS II samt arbejdsmiljøledelse i henhold til DS/OHSAS 18001.

Chemical Leasing 

Chemical Leasing handler om at se på forbruget af kemikalier i forbindelse med eksempelvis produktion og rengøringsprocesser på en ny og bæredygtig måde. I stedet for den traditionelle tankegang med indkøb og afregning af kemikalier i mængder som liter eller ton, fokuserer Chemical Leasing på en serviceorienteret tilgang, hvor leverandøren afregnes for kemikaliets effekt (eks. pr. m2 rengjort eller behandlet overflade).

Målet med Chemical Leasing er at optimere produktionsprocesser, spare udgifter til kemikalieforbrug samt mindske påvirkningen af miljøet og forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Rambøll hjælper både kemikalieleverandører og kemikaliebrugere med implementering af Chemical Leasing i forbindelse med blandt andet rengøring, spildevandsrensning og coating.

Læs mere

IE-Direktivet

IE-direktivet (Industrial Emissions Directive) medfører nye udfordringer for myndigheder og virksomheder. Direktivet har til formål at fastlægge en ramme for miljøgodkendelser af de største og mest miljøbelastende virksomheder og husdyrbrug i EU. Læs mere om IE-Direktivet og dets betydning for miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug (PDF)

Risikovurderinger

Med mere end 20 ansatte er Rambølls afdeling for Risiko og Sikkerhed den førende udbyder af risikoanalyser og CFD (Computational Fluid Dynamics) konsulentydelser i Danmark.

Læs brochure om risikovurderinger.

Bæredygtig affaldshåndtering

Rambøll tilbyder bæredygtige løsninger til håndtering og genanvendelse af affald med anvendelse af de nyeste teknologier.

Læs brochure om affaldshåndtering.

Relaterede projekter

Revurdering af Aalborg Portlands miljøgodkendelse

Senest fire år efter vedtagelse af BAT konklusioner for cementindustrien skal Aalborg Portland A/S modtage en revideret miljøgodkendelse med tilpassede vilkår samt overholde de nye BAT vilkår.

Ressourceperson for Syddjurs Kommunes team for industrimiljø

Rambøll har i 2014-15 stillet to personer til rådighed for Syddjurs Kommunes team for industrimiljø.

Opdateringer af miljø- og arbejdsmiljølovgivning

Rambøll har siden 2006 bistået Velux/BTC Thyregod med årlige opdateringer af oversigter over miljø- og arbejdsmiljølovgivning, som virksomheden skal overholde. De årlige opdateringer af lovgivningen udføres som led i, at BTC Thyregod er ISO 14001 certificeret og dermed skal dokumentere, at virksomheden er opdateret med hensyn til relevant ny lovgivning.

Rammeaftale med forsvarets ejendomsstyrelse

Rambøll indgik i sommeren 2015 en rammeaftale med Forsvarets Ejendomsstyrelse om direkte tildeling af industrimiljøopgaver, hver med en udgift på under 300.000 kr.

VVM-redegørelse, forlsag til lokalplan og miljøvurderingsrapport for ny flisfyret blok på Asnæsværket

DONG Energy ønsker at etablere en ny biomassefyret kraftværksblok på Asnæsværket (ASV6) for at omlægge værket fra kul til bæredygtig biomasse og dermed bidrage afgørende til virksomhedens ambition om at reducere udledningen af CO2 fra produktion af el og varme.

VVM-redegørelse og miljøvurderingsrapport for Universitetssygehus Køge

Med baggrund i Region Sjællands sygehusplan fra 2010 er det besluttet at ombygge det nuværende Køge Sygehus til et nyt Universitetssygehus Køge, der skal fungere som universitetssygehus for hele Region Sjælland. Rambøll har vundet opgaven som totalrådgiver for Region Sjælland i konsortium med Alectia og C. F. Møller.

Visualisering af den nye tilbygning

Miljøansøgning til optimering af varmeproduktion hos Jægerspris Kraftvarme

Jægerspris Kraftvarme AmbA ønsker at optimere den nuværende varmeproduktion og at reducere forbruget af brændsler. Rambøll har derfor udarbejdet et varmeprojekt for et højeffektivt produktionsanlæg bestående af en ny hedtvands gaskedel med absorptionsvarmepumpe.

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites