Arealplanlægning og -udvikling

Arealplanlægning omfatter et bredt spekter af kompetencer inden for planlægning, forvaltning, kortlægning og analyse. Rambøll tilbyder rådgivning inden for planlægning og arealudvikling i bymæssig sammenhæng såvel som i det åbne land, både inden for den private og offentlige sektor.

Kontakt

Helle Huse

Helle Huse

Senior projektchef
T: +45 5161 3625

Projektudvikling er en ydelse som Rambøll har stor erfaring i at tilbyde til såvel private investorer som offentlige bygherrer. Der rådgives ud fra et bredt kendskab til økonomiske, miljø og klimamæssige, organisatoriske og aktørinteresser, således at mulighederne for gennemførelsen af et projekt optimeres.

Planlægning og forvaltning af arealer i udviklingslande og lignende områder har andre forudsætninger end tilsvarende opgaver i f.eks. Danmark, hvor vidensgrundlaget og administrationssystemerne er mere udviklet.

I Danmark og andre veludviklede lande udgør et solidt og gennemskueligt system til arealforvaltning i både det åbne land og i byområder en vigtig del af et lands udvikling. Kravene til et sådant system øges i takt med at økonomien vokser og antallet af investeringer stiger.

Udgangspunkt i bygherres ønsker

Planlægning og udvikling af byomdannelsesprojekter samt ny anvendelse af by - og landområder kræver en helhedsorienteret arbejdsmetode. Der tages udgangspunkt i de ønsker, der fremsættes af bygherrer, hvad enten det er private investorer eller offentlige myndigheder.

Udarbejdelsen af planer og projekter sker under hensyntagen til de lovgivningsmæssige krav og muligheder samt ønsker fra andre interessenter. Et bredt fagligt grundlag og ikke mindst samarbejde på tværs af flere fagdiscipliner samt imellem myndighed, bygherre, rådgiver og øvrige interessenter er afgørende for at skabe værdifulde holdbare løsninger.

I arbejdet med udviklingen af nye projekter eller planer for en ændret arealanvendelse er det afgørende, at en bred vifte af fagspecialister inddrages efter det aktuelle behov. Der vil i store projekter eller planer typisk være mange miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske aspekter, der skal tages hensyn til. En faglig bredt velfunderet analyse af en aktuel opgave er en forudsætning for den mest hensigtsmæssige interesseafvejning og bæredygtige værdiskabelse for bygherren, uanset om denne er offentlig eller privat.

Rambøll tænker bæredygtighed ind

Rambøll har kompetencer inden for blandt andet følgende emner, der er relateret til arealplanlægning:

  • Byplanlægning
  • Trafikplanlægning
  • Arkitektur og landskabsforhold
  • Kulturhistoriske interesser
  • Naturforhold
  • Klimaforandringer
  • Miljøtekniske undersøgelser
  • Lovgivningens krav til planlægningsprocedurer m.m.
  • Økonomiske analyser
  • Behovs- og forretningsmæssige analyser

Rambøll benytter en integreret metode, hvor konkrete planlægnings- og udviklingsopgaver sættes ind i en sammenhæng med det brede miljøbegreb ”bæredygtighed”, der anvendes som grundlag for planlægningen af arealanvendelser i dag. Afhængigt af det konkrete projekt eller plan vil emnerne sociale forhold, miljø, økonomi og klima indgå.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918