Marine undersøgelser

Kontakt

Sandie Stokholm Andersen

Senior Environmental Consultant
T: +45 51618351

En betydelig del af de forurenende stoffer, der er ophobet i bundsedimenter, spredes til det marine miljø og udgør således en stor miljøtrussel.

Derfor er det nødvendigt, at myndigheder, udviklere og industri arbejder sammen om at udarbejde nødvendige afhjælpende foranstaltninger for at undgå eller minimere de negative miljøpåvirkninger. Rambøll assisterer med forskellige løsninger.

Vi tilbyder at udføre de nødvendige undersøgelser omkring oprensning og dumpning af affald og yder vejledning i forhold til lovgivning, der omfatter biodiversitet og EU-vandrammedirektivet. Rambøll har stor erfaring med at kortlægge, risikovurdere og afveje. hvilke løsninger der er relevante for at håndtere forurenende sedimenter. Vi tilbyder bl.a.:

• Kortlægning af sedimenter i områder, der er planlagt til udvikling
• Risikovurderinger og vurderinger af relevante foranstaltninger
• Hydrologiske undersøgelser
• Overvågningsforanstaltninger
• Kortlægning af makrobundfauna
• Karakteristik af den biologiske diversitet
• Karakteristik af vandområder i overensstemmelse med Vandrammedirektivet
• Risikovurderinger i forbindelse med bioakkumulering af kontaminanter
• Vurderinger af effektiviteten af foranstaltningerne, der afhjælper problemet med forurening i sedimenter. samt vurdering af hvilken effekt olie- og gasaktiviteter har på havmiljøet.

Rambølls havforureningssektion består af geologer og biologer med erfaring inden for oprensning og dumpning af affald. Vi har opbygget en stor ekspertise og er særdeles erfarne med kommunikation med relevante myndigheder samt planlægning og gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger i hele Nordeuropa.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918