PCB og andre miljøfremmede stoffer i bygninger

Kontakt

Lisbeth Odsbjerg

Projektchef - Kemiingeniør
T: +45 5161 3993

Byggeri fra starten af 50'erne til slutningen af 70'erne kan indeholde materialer som fugemasser og termoruder med det kemiske stof PCB, der betegnes som et af verdens farligste stoffer. Der er flere problemer forbundet med PCB, da det kan afdampe og være skadeligt for indeklimaet, og i forbindelse med renovering og nedrivning af bygninger skal håndtering af materialer med indhold af PCB ske efter særlige procedurer og bortskaffes som farligt affald. 

Ud over PCB er der også gennem tiden anvendt en række andre stoffer så som klorparaffiner, metaller og asbest i byggematerialer. Det er stoffer, der, ligesom PCB, har en række miljø- og sundhedsskadelige effekter, og derfor skal de også håndteres og bortskaffes efter særlige regler.

Undersøgelse, håndtering og bortskaffelse af PCB og miljøfremmede stoffer i bygninger

Byggematerialer fra 1950-1977 indeholder fortsat PCB i væsentligt omfang, og ved renovering og nedrivning af bygninger skal materialer med indhold af PCB håndteres efter særlige procedurer og bortskaffes som farligt affald. 

Ønsker du som bygningsejer at kende indhold og omfang af PCB i dine bygninger og afdampning til indeklimaet, eller står du over for at skulle renovere og bortskaffe bygningsdele, der kan indeholde PCB, vil en undersøgelse kunne give dig svaret.

Rambøll tilbyder ydelser, der dækker alle faser af en undersøgelse for PCB:

  • Gennemgang af bygningsdele og udtagning af materialeprøver til analyse for PCB
  • Kortlægning af omfang i bygninger
  • Udarbejdelse af procedure for håndtering og bortskaffelse af PCB-holdige materialer i bygningsdelene

PCB-undersøgelser kan desuden med fordel udbygges med undersøgelse af andre materialer som asbest, bly og skimmel, der også findes i et stort omfang i danske byer. Derved opnås en samlet strategi for renovering af en bygning med fokus på håndtering og bortskaffelse af miljøfarligt affald.

Fordele ved Rambølls strategiske kortlægningsmetode:

• Metoden skaber et solidt grundlag til at udarbejde en målrettet strategi
• Man kan nøjes med udelukkende at undersøge relevante bygninger, hvilket sparer tid og penge
• Metoden giver et hurtigt og præcist overblik
• Metoden er yderst velegnet i forbindelse med at formidle resultaterne på åben vis til interessenter
• Generelt betyder det, at kundes ressourcer kan anvendes optimalt i kampen mod det sundhedsskadelige stof

 

Effektiv kortlægning af PCB i indeklima

Rambøll har udviklet en metode til at foretage en risikobaseret kortlægning af store bygningsporteføljer for potentiel forekomst af PCB-holdige materialer, som kan udgøre et indeklimaproblem i bygningerne.

Metoden sikrer, at man hurtigt kan gribe ind og målrettet forbedre indeklimaet de steder, hvor der er for højt indhold af PCB i indeluften. For hvert trin reduceres antallet af bygninger, der er omfattet af undersøgelserne og dermed også omkostningerne. Det betyder, at ressourcerne kan anvendes optimalt i kampen mod det sundhedsskadelige stof.

Rambøll har kortlagt/er i gang med at kortlægge 10 af landets kommuner efter dette koncept.

PCB-analyse via Computational Fluid Dynamics

En af udfordringerne med PCB i bygninger handler om at synliggøre og forstå, hvordan de forskellige kilder bidrag til det samlede koncentrationsbillede og derigennem forstå spredningen. Her kan Computational Fluid Dynamics (CFD) anvendes til at få et rigt detaljeret 'billede' af den rumlige fordeling af PCB, hvilket kan bruges til på forhånd at vurdere effektiviteten af forskellige mulige tiltag til at fjerne/reducere PCB-forekomsten.

CFD er en computerbaseret metode, der bruges til at beregne strømninger i væsker og luft. CFD bruges i forskellige sammenhænge, som for eksempel ved analyse af røgudbredelse fra en brand i en tunnel, en bygning eller på en offshore platform. Metoden anvender en CAD-model af det område, som skal undersøges. Dette område inddeles i mange små kasser (celler), hvor de relevante parametre beregnes i en iterativ proces, som kan tage hensyn til både stationære og dynamiske forhold.

Formålet med at bruge CFD-analyser i forbindelse med PCB er typisk at undersøge, hvordan den rumlige fordeling af PCB ser ud baseret på de kilder, som findes i bygningen. Herunder at undersøge, hvorledes fjernelse af PCB-holdige materialer og eksempelvis bortventilering af PCB vil påvirke niveauet i indeluften. Dermed kan man sikre, at PCB-koncentrationen i indeluften holdes under Sundhedsstyrelsens laveste aktionsværdi på 300 ng/m3, og at de vigtigste tiltag gøres omkring fjernelsen af PCB kilder.

Som grundlag for CFD-analyserne anvendes bl.a. resultater af PCB-undersøgelser, opmålinger af PCB-holdige kilder og rumdimensioner, tal for afdampning fra PCB-holdige bygningsdele samt ventilationsforhold og lignende.

Læs mere her

Er der PCB i dine bygninger?

Byggeri fra starten af 50'erne til slutningen af 70'erne kan indeholde fugemasse og termoruder med det kemiske stof PCB. Rambølls strategiske kortlægningsmetode identificerer PCB-holdige materialer præcist, effektivt og sparer involverede parter for tid og penge.

Brochure for detaljer om Rambølls håndtering af PCB (PDF)


Strategisk kortlægning af PCB i større bygningsmasser

Strategisk kortlægning identificerer højrisiko bygninger med PCB i indeluften med henblik på at reducere sundhedsrisikoen. Samtidig reducerer metoden omkostningerne til undersøgelser.

Brochure om fordelene ved den strategiske kortlægningsmetode (PDF)


Se gode eksempler på håndtering af PCB

PCB-Guiden er et led i regeringens handlingsplan mod PCB i bygninger. Den indeholder målrettet information om PCB i bygninger til borgere, virksomheder og kommuner. PCB-Guiden (eksternt link)

Oplever I PCB-afdampning uden at vide det?

PCB-afdampning fra lysarmaturer kan give indeklimaproblemer. Læs mere i KOMMA 

Anvend ressourcerne optimalt i kampen mod PCB

Læs mere om Rambølls indsats mod PCB i vores nyhedsbrev til kommunerne KOMMA

Brochure om Computational Fluid Dynamics (CFD)

Læs mere om effektiv beregning af og visualisering af PCB i indeklima.

Relaterede projekter

PCB kortlægning i Haderslev kommune

PCB-kortlægning og sanering i Haderslev kommune

Rambøll har udført en omfattende kortlægning og undersøgelse af PCB i materialer og indeluft i Haderslev Kommunes bygninger.

Hus i Horsens Kommune

Undersøgelse af ejendomme for miljøfremmede stoffer i Horsens Kommune

Rambøll har udført undersøgelser af en række ældre bygninger i Horsens Kommune for indhold af miljøfremmede stoffer i forbindelse med nedrivning. 

Vis alle projekter under denne ydelse

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918