Akustik og støj

Transport støjer! Flystøj, vejstøj, jernbanestøj og støj fra havneområder kan være en plage for naboerne. Men der kan gøres noget ved det. Rambøll udfører støjmålinger og støjkortlægning, der beskriver forholdene og giver overblik.

Kontakt

Henrik Ravn

Henrik Ravn

Afdelingsleder, Akustik og Støj
T: +45 5161 5814
Johnny Lund-Wendt

Johnny Lund-Wendt

Chefkonsulent, Akustik og Støj
M: +45 5161 2072
Allan Jensen

Allan Jensen

Seniorspecialist, Akustik og Støj
T: +45 5161 5812
Støjhandlingsplaner, støjskærme, støjreducerende asfalt og støjisolering af boliger er blandt de metoder til støjbekæmpelse, vi kan rådgive om. Vi lægger stor vægt på formidling af de teknisk komplicerede støjforhold.

Støjkortlægning

Beslutninger om vejanlæg eller byggeri nær veje og jernbaner kræver beslutningsgrundlag. Det vil ofte være relevant at kortlægge trafikstøjen i området. Rambøll anvender de metoder, der kræves af myndighederne, men lægger også vægt på, at tilpasse omfanget til det konkrete behov. Spændvidden er fra en VVM-redegørelse og byudvikling til et kort notat om støj ved en enkelt bolig.

Støj- og vibrationsmålinger

Det kan være relevant at udføre målinger af støj og vibrationer, f.eks. i forbindelse med anlægsarbejder. Målingerne kan anvendes som styringsredskab, der sikrer mod bygningsskader. Vibrationer fra veje og jernbaner er vanskelige at regne sig frem til. Derfor kommer målinger jævnligt ind i billedet. Rambøll har alt nødvendigt måleudstyr og anvender anerkendte metoder.

Begrænsning af støj

Trafikstøj kan begrænses ved en lang række virkemidler, der ofte skal anvendes i sammenhæng. Støjreducerende asfalt, trafikregulering, støjskærme og støjvolde, støjisolering af boliger, 3. generationsvinduer, ”Russer-vinduer”, god byplanlægning og gennemtænkt byggeri er nogle af dem. Rambøll bistår med at finde de bedste løsninger og beskriver tekniske løsninger eller formulerer kravspecifikationer.

Støjhandlingsplaner giver svar

En række kommuner og statslige myndigheder er pålagt at udarbejde støjhandlingsplaner og en række gør det af egen drift. Planen giver mening uanset om der er afsat store eller små ressourcer til støjbekæmpelse. Alene fordi den kan give svar til borgere og politikere om prioriteringer, muligheder og økonomi. Rambøll har overblik over de virkemidler, der kan komme i brug og udarbejder støjhandlingsplaner tilpasset kommunes behov og ønsker.

Formidling – lytteeksempler

En støjskærm kan dæmpe trafikstøjen med f.eks. 10 dB. Men hvordan vil vejens naboer opleve ændringen? Rambøll arbejder løbende med udvikling af lytteeksempler, der kan illustrere, hvad der sker, når lydmiljøet i et område forandres. Eksemplerne er gode til information, workshops, borgermøder og uddannelse. 

Boligens stille side

Et svensk forskningsprojekt (Ljudlandskap för bättre hälsa) har undersøgt, hvordan trafikstøj påvirker mennesker. Det er bl.a. dokumenteret, at støjforholdene på en boligs ”stille” side har større betydning for velvære og sundhed end støjen på den side, der udsættes for den direkte støj. Det giver nye muligheder for at begrænse gener fra trafikstøj, når der ikke er andre muligheder. Rambøll har studeret projektets resultater og vi anvender resultaterne i vores rådgivning.

Lokalplaner og byggeri

Når nye boligområder skal planlægges, er det i henhold til Planloven et krav, at de skal beskyttes mod støj. Det kan betyde støjafskærmning, særlige vinduesløsninger eller andre tiltag, der sikre et godt boligmiljø uden kraftig støj.
Rambølls viden om støj i miljøet er nyttig i planprocessen. Vores rådgivning tager sigte på at fremme byens udvikling med løsninger, der begrænser støj.

Rambøll Akustik blandt Nordens største

Rambølls 35 akustikere i alle nordiske lande arbejder sammen som én enhed for at kunne levere de bedste løsninger til vores kunder. Derudover lægger vi afgørende vægt på et bredt tværfagligt samarbejde på tværs i hele Rambøll. På infrastrukturområdet omfatter samarbejdet især Infrastruktur & Transport, Byggeri & Design samt Miljø & Natur.

LISTEN-projektet

Et svensk forskerteam vil udvikle et redskab til skabelse af virtuelle lydmiljøer. Formålet er at skabe et redskab, der kan anvendes i konkret byplanlægning og gøre det muligt at høre, hvordan planlagte ændringer vil påvirke det lokale lydmiljø. Rambøll deltager i projektet og skal bl.a. sikre, at redskabet kan anvendes i praksis.

Relaterede ydelser:

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites