NDT-metoder

Kontakt

KON

Kim Obel Nielsen

Afdelingsleder, Asset Management of Bridges and Tunnels
T: +45 51616140
Rambølls NDT-team hjælper bygværksejere, entreprenører og andre rådgivende ingeniører med undersøgelser af eksisterende såvel som nye konstruktioner, med en række af forskel-ligartede undersøgelsesmetoder med et minimalt fysisk aftryk på konstruktionen.

NDT-metoder benyttes både i forbindelse med kvalitetssikring af nybyggeri, lokalisering af fejl og skader i eksisterende konstruktioner, samt til identificering af konstruktioners dimensioner og opbygning, hvor tegningsmateriale er mangelfuldt eller slet ikke findes.

Normalt kombineres NDT-metoderne med mere eller mindre destruktive prøvninger til kalibrering og verifikation af resultaterne. Alternativt, hvis dette ikke er muligt, kombineres flere uafhængige målemetoder.

Med NDT-metoderne kan Rambøll være behjælpelige med at kortlægge de aktuelle forhold, både i forhold til skader og tilstand, men også i forhold til ukendte faktorer i forhold til design og udførelse. Der kan tilvejebringes kritisk information om konstruktionerne, som kan skabe stor værdi i forhold til konstruktionernes kapacitet og levetid, når bygværksejer skal træffe beslutninger om strategier for konstruktionerne.

Vi har mange års erfaring med anvendelse af NDT, og kombineret med vores viden indenfor materialeteknologi, kan vi vurdere tilstand og udbedringsbehov samt give et overblik over, hvilke strategier der er mest hensigtsmæssige - teknisk, økonomisk og bæredygtighedsmæssigt.

Rambølls specialist-team har blandt andet benyttet NDT-metoder til økonomiske og tidsmæssige besparelser på følgende typer af opgaver:

Tilstandsvurdering af motorvejsbro

Ved en dobbelt motorvejsbro, blev den ene bro revet ned og opført på ny, men ved nøje planlagte feltundersøgelser, konkluderedes det, at den anden bro kunne nøjes med omfattende reparationer, resulterende i en besparelse på ca. 30% i forhold til at opføre en ny bro.

Kvalitetskontrol af elementbyggeri

Ved opførsel af elementbyggeri er det vanskeligt at kontrollere udstøbningen af hule, korrugerede rør i f.eks. søjler og vægge. Ofte står søjletoppene uafdækket i forbindelse med elementmontage, hvorfor regnvand til dels kan fylde det korrugerede rør op. Mangelfuld udstøbning i kombination med vand i sådanne rør, kan ved frost resultere i frostsprængninger i elementerne, og en svækkelse af byggeriet. Rambølls NDT-team har ved mange sådanne byggerier bistået bygherrer og entreprenører i kvalitetskontrol af elementbyggeriet, og har i enkelte tilfælde identificeret fejl i op til 40% af de udstøbte rør. Fejl der uden brugen af NDT-metoder, oftest ikke ville være opdaget.

Bæreevneeftervisning på bevaringsværdigt byggeri

Ved bevaringsværdige og fredede byggerier er det sjældent ønskeligt at udtage store borekerner af konstruktionen, ved f.eks. bæreevneeftervisninger eller forstærkninger. Her kan Rambølls specialister ligeledes assistere med metoder, der med betydeligt mindre skader end de traditionelle borekerner, og med minimalt synligt aftryk på konstruktionen, bestemme konstruktionens styrke som alternativ til traditionelle trykprøvninger. Alternativt kan trykstyrken estimeres med NDT, f.eks. med ultralydsmålinger, hvor der dog er større usikkerhed, men til gengæld ingen synlige spor af prøvningen.

Lokalisering af indstøbte emner i eksisterende konstruktioner

På eksisterende konstruktioner kan det være nødvendigt at lokalisere indstøbte emner, f.eks. armering, spændkabler i broer eller dæk, hulrum i huldæk, udsparingsrør i broplader, murbindere (også rustfri), membraner m.m. Til dette formål kan Rambølls NDT-team assistere med radar-målinger, der i kombination med betjenerens ekspertise, kan tolke resultaterne og lokalisere de ønskede indstøbte emner.

All-round løsninger

Rambølls NDT-team har et tæt samarbejde med Rambølls specialister indenfor materialefysik, statik, og andre specialer, og vi kan derfor tilbyde én samlet løsning på de problemstillinger du som bygherre eller entreprenør måtte have. Vi bistår også med NDT-undersøgelser på vegne af andre rådgivende ingeniører.

Kontakt os gerne for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe med din specifikke problemstilling.

Læs mere

Kontrol af betonsøjler med korrugerede rør

Samlingen af betonelementer i nye bygninger er yderst vigtig, ikke kun for bygningernes statik men også mht. støj og lugtgener. Læs mere om hvordan man undgår frostskader i vores brochure om kontrol af betonsøjler med korrugerede rør.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites